Bijeenkomst

Als input voor voorstellen aan besturen VH en VSNU

Zes sessies over microcredentials in hoger onderwijs

Microcredentialing - het opknippen van het onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd - is zowel internationaal als in Nederland in opkomst. Vooral voor post-initiële, werkende studenten is het aantrekkelijk als ze delen van een opleiding kunnen volgen, die een zelfstandige, toegevoegde waarde hebben. Microcredentialing kan daarom een enorme boost geven aan een flexibeler onderwijsaanbod en een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Microcredentials en Versnellingsplan 
In 2019 is het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT van start gegaan. Hiermee willen SURF, de Vereniging Hogescholen en de VSNU digitalisering in het hoger onderwijs aanjagen. De zone Flexibilisering van het Versnellingsplan is met 17 deelnemende ho-instellingen een van de grootste pijlers van het versnellingsplan. Doel is flexibilisering van het onderwijs in tijd, tempo, plaats en programma. De ontwikkeling van microcredentials sluit daar op aan door een zelfstandige waarde aan een onderwijsmodule te koppelen. 

Analyse vraagstukken en uitdagingen
SURF heeft adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd een analyse te maken van de verschillende (bestuurlijke) vraagstukken en uitdagingen om de toepassing van microcredentials in het hoger onderwijs te versnellen. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken rond kwaliteitszorg, bekostiging en definiëring. 

Zes sessies als input voor voorstellen aan VH en VSNU
Als onderdeel van dit onderzoek organiseert AEF zes bijeenkomsten waaraan hogeronderwijsinstellingen kunnen deelnemen om hun ideeën over, en eventuele ervaringen met, microcredentialing te delen en in gesprek gaan over de vraagstukken rondom microcredentials. De input uit de sessies vormt een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke voorstellen aan de besturen van de Vereniging Hogescholen en VSNU. 

Datum   Tijd   Locatie
19 februari   09.30 – 12.00 uur   Utrecht - Universiteit Utrecht
21 februari   09.30 – 12.00 uur   Rotterdam - Hogeschool Rotterdam
25 februari   13.30 - 16.00 uur   Wageningen - Wageningen University & Research 
4 maart   13.30 - 16.00 uur   Amsterdam - Hogeschool van Amsterdam
10 maart   09.30 – 12.00 uur   Tilburg - Tilburg University
18 maart   09.30 – 12.00 uur   Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool

Deelnemers en aanmelden
Deelnemers aan deze sessies zijn hoofden onderwijs en beleidsmedewerkers die belast zijn met LLO of flexiblisering. Graag horen we van u bij welke sessie – en evt. met hoeveel anderen – u aanwezig wilt zijn. U kunt zich opgeven via dit formulier. U ontvangt t.z.t. verdere informatie over de sessie en de vragen die we zullen behandelen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u via mail contact opnemen met één van de onderzoekers, Mees van Tooren.


Zie ook:  '4 vragen over open badges en microcredentialing', SURF