Actualiteiten

Gezocht: Lector van het jaar 2017-2018

Wie wordt de lector van het jaar ‘17|’18? Deze eervolle titel is deze keer gereserveerd voor de Lector die zich inzet voor de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Welke lector komt tot nieuwe leerroutes, stoomt studenten klaar voor de banen van morgen of werkt met bedrijven aan leven lang leren? ISO en Scienceguide, organisatoren van deze jaarlijkse verkiezing, ontvangen uw nominatie voor 15 december.

Lees het artikel

Hogescholen steunen brandbrief studenten over bezuinigingen hoger onderwijs

Namens heel studerend Nederland luiden de studentenbonden ISO en LSVb vandaag de noodklok over de bezuinigingen op het hoger onderwijs die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. In hun brandbrief aan de formerende politieke partijen, benadrukken ze dat het basisbeursgeld in het hoger onderwijs moet blijven én dat extra investeringen nodig zijn. De Vereniging Hogescholen steunt de actie van de studenten. Afgelopen vrijdag hebben de hogescholen ook een brief gestuurd aan de politieke partijen waarin ze het nieuwe kabinet o.a. vragen daadwerkelijk substantieel te investeren in de kwaliteit van docenten en kleinschalig onderwijs voor studenten.

Lees het artikel

Hogescholen vragen het nieuwe kabinet voort te bouwen op vertrouwen in sector

“Hbo-professionals – de leraren, ingenieurs, kunstenaars, ondernemers, sociaal werkers, zorgverleners en agro & food professionals – hebben in onze snel veranderende wereld een belangrijke innovatieve en opbouwende rol te spelen. Hogescholen zetten zich ervoor in dat toekomstige professionals niet alleen beschikken over de nieuwste vakkennis maar ook kritisch zijn, ondernemend, internationaal georiënteerd en beschikken over een moreel kompas. Van oudsher heeft het hbo een belangrijke emancipatiefunctie die kansen biedt aan brede groepen in de samenleving. Voor de cohesie en de economische kracht van Nederland is hoogwaardig en innovatief hoger beroepsonderwijs daarom essentieel. Hogescholen dragen bij aan de toekomst van Nederland, maar vragen van het nieuwe kabinet ook steun om de maatschappelijke opdracht en ambities van hogescholen kracht bij te zetten.” Hiermee begint de brief van de hogescholen aan de informateur en de onderhandelaars bij de formatiegesprekken voor een nieuw kabinet.

Lees het artikel

Investeer duurzaam in het hbo!

085 009 jaarcongres web 02 03

Dat is de oproep van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vandaag bij de opening van het 13e hbo-jaarcongres aan de formateur van een nieuw kabinet. “Start een krachtige dialoog met hoger onderwijsinstellingen, studenten, het beroepenveld, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, over wat het hoger onderwijs in de toekomst wil”, aldus de Graaf, “want het hbo heeft laten zien dat we onze maatschappelijke opdracht goed kunnen vervullen, tot ieders tevredenheid, dus bouw voort op dat vertrouwen!”.

Lees het artikel

Nieuw kabinet moet een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren

2017 04 03 mg 5223 b

Vandaag hebben Claudia Reiner, namens Taskforce Bouwagenda, Loek Hermans, namens de Topsectoren en Doekle Terpstra, namens het Techniekpact een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een Nationaal Akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken. Hiermee wil de coalitie zorgen dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de technologische ontwikkelingen die op hen afkomen én een rol gaan spelen in alle banen. De twee belangrijkste pijlers van het akkoord zijn permanent ontwikkelen en een verbindend onderwijs met ondernemers en overheden.

Lees het artikel

“Geef de regie op inburgering aan gemeenten”

Het is in het belang van ons allemaal dat nieuwkomers in Nederland een goede start krijgen en snel kunnen meedoen in de samenleving. De resultaten van het inburgeringsbeleid dat in 2013 is ingevoerd zijn verontrustend. Gemeenten, taalaanbieders en vluchtelingenorganisaties pleiten daarom voor een effectiever inburgeringsbeleid waarvoor twee aanpassingen nodig zijn: Een regierol voor gemeenten bij de begeleiding van inburgeraars; dit in lijn met de decentralisatie van allerlei taken naar gemeenten. Meer mogelijkheden om geïntegreerde trajecten van taal met werk en (beroeps-) opleiding die gericht zijn op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt, in te zetten.

Lees het artikel

Kritisch gesprek nodig over advies Commissie van de Donk

Thema4 kleur bureaucratie

De Vereniging Hogescholen reageert kritisch op het rapport van de evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs (commissie Van de Donk). Deze commissie had de opdracht van de minister van OCW het experiment van prestatieafspraken tussen overheid en individuele hogescholen en universiteiten te evalueren. Het rapport doet ook voorstellen voor de toekomst. Voorzitter Thom de Graaf heeft met name grote aarzelingen bij de suggestie van de commissie Van de Donk om tot een nieuwe bekostigingssystematiek te komen en bij het voorstel om een permanente toetsing- en beoordelingscommissie in het leven te roepen. De Graaf is wel positief over de centrale rol die volgens de commissie is weggelegd voor waardengeoriënteerde instellingsplannen waarin missie en visie van de hogeschool en universiteit zijn vastgelegd na een dialoog met betrokkenen binnen en buiten de instelling. "Dit sluit prima aan bij de maatschappelijke opdracht van hogescholen en bij het advies van de commissie-Slob".

Lees het artikel

Er valt wat te kiezen

Verkiezingen groep studenten vierkant

Verkiezingen in aantocht. Omdat ik een 'verleden' heb en een nevenfunctie die mij met regelmaat op het Binnenhof brengt, laad ik vanzelfsprekend de verdenking op mij even een propaganda-blogje te schrijven. Tsja. U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik hoop dat de partij waar ik inmiddels veertig jaar lid van ben 't op 15 maart aardig zal doen. Maar eigenlijk hoop ik dit niet alleen voor mijn partij, maar voor alle partijen die het goed voor hebben met het onderwijs in ons land, het hoger onderwijs en de wetenschap in het bijzonder. En dat zijn er gelukkig meerdere.

Lees het artikel