Actualiteit

Zzp’er onmisbaar voor kwaliteit hoger beroepsonderwijs

“Zzp’ers in de rol van vakspecialisten zijn, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. Zonder hun specifieke vakkennis gaat de kwaliteit van het hbo drastisch achteruit.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die de Tweede Kamer in een brief oproept om er voor te zorgen dat deze vakspecialisten niet verloren gaan voor het hbo. Aanstaande donderdag praat de Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs over de begroting en beleidsagenda 2015.

De hogescholen maken zich grote zorgen over de voortdurende onduidelijkheid over het als zzp’er kunnen inhuren van vakspecialisten in het hoger beroepsonderwijs. Al geruime tijd is de onderwijssector in overleg met belastingdienst over de positie van deze groep. Dit overleg vindt plaats tegen de achtergrond van het kabinetsvoornemen om de zogenoemde schijnzelfstandigheid onder zzp’ers aan te pakken. Hiermee is de Vereniging Hogescholen als werkgeversvereniging het voor 100% mee eens. “Schijnconstructies dienen resoluut te worden aangepakt. Wie een structureel klein of groot dienstverband heeft, behoort een (tijdelijk) arbeidscontract te hebben. Daarover geen enkel misverstand”, aldus De Graaf.

Onschatbare waarde
Echter, het hbo maakt wel degelijk gebruik van ‘echte’ zelfstandigen, aldus de Vereniging. Het zijn vakspecialisten in de verschillende beroepen waar het hbo voor opleidt. Denk aan een kunstenaar, een journalist of een gameontwikkelaar die als professional zijn of haar specifieke beroepskennis toevoegt aan datgene wat het reguliere docentencorps aan kennis overbrengt op de studenten. Deze professionals vullen naast hun eigen vakuitoefening een beperkt aantal uren per jaar naar eigen inzicht in bij een hogeschool. Deze kennis is van onschatbare waarde voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs.

Slecht
Het overleg met de Belastingdienst over de condities waaronder een vakspecialist als zzp’ers op een hogeschool mag werken, heeft nog niet tot consensus geleid. Dat heeft tot gevolg dat veel hogescholen niet weten waar zij aan toe zijn voor wat betreft het aangaan van afspraken met vakspecialisten, die als zzp’er aan een hogeschool zijn of worden verbonden. “Wij vinden”, aldus Thom de Graaf, “deze situatie slecht voor het onderwijs. Wij doen dan ook een dringend beroep op de politiek om te bewerkstelligen dat de wet- en regelgeving op zo kort mogelijke termijn zodanig wordt aangepast dat de ‘echte’ zzp’er behouden blijft voor het hbo. Dit in het belang van de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs en daarmee in het belang van de toekomst van onze maatschappij die gebaat is bij goed opgeleide beroepsprofessionals.”

Gerelateerd

Investeren in professionals voor morgen blijft uit

Actualiteit

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Herverdelen niet de oplossing

Actualiteit

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees meer

Zzp'er in het hbo

Standpunt

De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen dat de terechte aanpak van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst ten koste gaat van echte zelfstandigen die incidenteel les geven in het hbo.

Lees meer