Actualiteit

Zzp’er onmisbaar voor kwaliteit hoger beroepsonderwijs

“Zzp’ers in de rol van vakspecialisten zijn, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. Zonder hun specifieke vakkennis gaat de kwaliteit van het hbo drastisch achteruit.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die de Tweede Kamer in een brief oproept om er voor te zorgen dat deze vakspecialisten niet verloren gaan voor het hbo. Aanstaande donderdag praat de Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs over de begroting en beleidsagenda 2015.

De hogescholen maken zich grote zorgen over de voortdurende onduidelijkheid over het als zzp’er kunnen inhuren van vakspecialisten in het hoger beroepsonderwijs. Al geruime tijd is de onderwijssector in overleg met belastingdienst over de positie van deze groep. Dit overleg vindt plaats tegen de achtergrond van het kabinetsvoornemen om de zogenoemde schijnzelfstandigheid onder zzp’ers aan te pakken. Hiermee is de Vereniging Hogescholen als werkgeversvereniging het voor 100% mee eens. “Schijnconstructies dienen resoluut te worden aangepakt. Wie een structureel klein of groot dienstverband heeft, behoort een (tijdelijk) arbeidscontract te hebben. Daarover geen enkel misverstand”, aldus De Graaf.

Onschatbare waarde
Echter, het hbo maakt wel degelijk gebruik van ‘echte’ zelfstandigen, aldus de Vereniging. Het zijn vakspecialisten in de verschillende beroepen waar het hbo voor opleidt. Denk aan een kunstenaar, een journalist of een gameontwikkelaar die als professional zijn of haar specifieke beroepskennis toevoegt aan datgene wat het reguliere docentencorps aan kennis overbrengt op de studenten. Deze professionals vullen naast hun eigen vakuitoefening een beperkt aantal uren per jaar naar eigen inzicht in bij een hogeschool. Deze kennis is van onschatbare waarde voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs.

Slecht
Het overleg met de Belastingdienst over de condities waaronder een vakspecialist als zzp’ers op een hogeschool mag werken, heeft nog niet tot consensus geleid. Dat heeft tot gevolg dat veel hogescholen niet weten waar zij aan toe zijn voor wat betreft het aangaan van afspraken met vakspecialisten, die als zzp’er aan een hogeschool zijn of worden verbonden. “Wij vinden”, aldus Thom de Graaf, “deze situatie slecht voor het onderwijs. Wij doen dan ook een dringend beroep op de politiek om te bewerkstelligen dat de wet- en regelgeving op zo kort mogelijke termijn zodanig wordt aangepast dat de ‘echte’ zzp’er behouden blijft voor het hbo. Dit in het belang van de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs en daarmee in het belang van de toekomst van onze maatschappij die gebaat is bij goed opgeleide beroepsprofessionals.”

Gerelateerd

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer

Hogescholen stellen bindend studieadvies uit vanwege coronavirus 

Article

Het ministerie van OCW heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een bsa in principe uit tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021), op instellingsniveau zal hier verder vorm aan worden gegeven. Zo helpen de hogescholen studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus. 

Lees meer

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer