Actualiteit

Windesheim minoren en multidisciplinaire projecten

Denieuwhanzieunie rechthoek

De Nieuwe Hanze Unie is een samenwerkingsverband in de regio Zwolle. Studenten van verschillende opleidingen en niveaus mbo en hbo werken in projecten samen om overheid, onderwijs, ondernemers en onderzoekers te helpen. Voor Windesheim is de Nieuwe Hanze Unie aanleiding om multidisciplinaire minoren te ontwikkelen waarmee studenten, docenten en onderzoekers vragen uit multidisciplinaire projecten optimaal kunnen oppakken.

Praktijkvoorbeeld 1: ‘Zwolle fit en vitaal’
Bijvoorbeeld het project ‘Zwolle fit en vitaal’ dat deze maand van start is gegaan en loopt tot aan de zomer van 2017. Centrale vragen daarin zijn: hoe kunnen we in Zwolle een bewegingshype op gang krijgen? En hoe kunnen we technologie hierbij inzetten? De opdracht aan de studenten van Windesheim: inventariseer wat er zoal gebeurt op het gebied van bewegen. Ontwikkel een concept op het gebied van gezond beweeggedrag dat aantrekkelijk en eenvoudig is voor leerlingen en gemakkelijk in te passen is in het basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang.

Praktijkvoorbeeld 2: ‘My perfect city’
Een tweede voorbeeld is het project ‘My perfect city’. Zwolle heeft als gemeente te maken met verschillende vraagstukken die ze moeten aanpakken, zodat de stad in 2030 nog steeds erg aangenaam is om in te wonen. De opdracht aan de Windesheim-studenten: onderzoek, bedenk oplossingen en kom met een strategie over hoe die vraagstukken aan te pakken. Het project resulteerde eind 2016 in aantal concrete producten: een event, een adviesrapport, een 3d-omgeving met daarin de wensen en mogelijkheden gevisualiseerd, visuals, prototypes en voorbeelden.

Minoren
Voor Windesheim vertaalt de vereiste onderwijsvernieuwing naar multidisciplinaire minoren zich in een modulaire opzet van het onderwijs. Daarmee kan de hogeschool elke minor steeds opnieuw anders inrichten, met andere studenten en afhankelijk van de projecten die voorliggen.  Het aanpakken van vragen uit multidisciplinaire projecten vereist bij de hogeschool een ‘bodemplaat’, en iemand die de steeds wisselende inrichting van die bodemplaat regelt. Daarnaast zijn er mensen nodig die brede projecten uit de regio weten op te halen. Bovendien vereist onderwijs op basis van multidisciplinaire een virtueel én een fysiek loket om vragen te beantwoorden. Een belangrijke taak voor het fysieke loket: over schotjes van opleidingen heen - soms buiten de gebaande paden om - mensen bij elkaar krijgen voor het oppakken van multidisciplinaire  projecten.

Meer informatie
Stuur voor aanvullende informatie een e-mail naar de Nieuwe Hanze Unie. Of bel met de op deze pagina vermelde contactpersonen. De Nieuwe Hanze Unie is ook actief op Facebook.

Gerelateerd

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer

Kwaliteit studiekeuze-informatie mag niet ter discussie staan

Actualiteit

Dit jaar heeft de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE) van Studiekeuze123 tot uitvoeringsproblemen geleid. Er zijn ernstige tekortkomingen m.b.t. de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de responsdata geconstateerd. Dit heeft er toe geleid dat de hogescholen na zorgvuldige afweging hebben moeten besluiten dit jaar niet verder mee te werken aan de uitvoering van de enquête.

Lees meer

Onderzoek is een belangrijk fundament

Standpunt

Innovaties en toepassing ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen ze onder begeleiding van lectoren en in samenwerking met bedrijven en organisaties. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek een onderzoekende een kritische houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda stimuleert een impuls in de keten van kennis en wetenschap.

Lees meer

Student centraal

Standpunt

Hogescholen zetten in op onderwijs- en docentkwaliteit en daarvoor investeren ze in: verbeteren van de aansluiting met vo en mbo, docenten professionalisering, begeleiding van studenten, ICT infrastructuur, internationalisering (international classroom, buitenlandstages etc) en Leven lang leren (onderwijs voor werkenden). Om hier lange termijn investeringen voor te kunnen doen, willen hogescholen dat de studievoorschotmiddelen voor het hoger onderwijs beschikbaar blijven. 

Lees meer