Actualiteit

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Hogeschool rechthoek

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar.  Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Studenten die in september willen beginnen aan een opleiding in het hoger onderwijs moeten zich vóór 1 mei aanmelden. Na deze datum kan het aantal aanmeldingen al voorzichtig worden vergeleken met het aantal aanmeldingen van het jaar ervoor. Het gaat dus nog wel om voorlopige aanmeldcijfers die  kunnen afwijken van daadwerkelijke instroom aankomend studiejaar. Dit komt doordat studenten zich nog kunnen terugtrekken voor een inschrijving (vrijwillig of omdat er bijvoorbeeld niet aan alle toelatingseisen wordt voldaan), maar ook omdat hogescholen studenten nog mogen toelaten. De definitieve instroomcijfers voor studiejaar 2019/20 zullen begin februari 2020 verschijnen.

Onderwijstype
De voorlopige aanmeldcijfers voorspellen opnieuw een toename van instroom in associate degree (ad) opleidingen ten opzichte van het jaar daarvoor (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen is juist iets afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor (-1,0%). Het aantal aanmeldingen voor deze twee onderwijstypen samen daalt met -0,1%.

Sectoren en opleidingen

sector aanmeldingen
2018
aanmeldingen
2019
absoluut
verschil
procentueel
verschil
economie 54.284 54.520 236 0,4%
gedrag en maatschappij 20.576 21.155 580 2,8%
gezondheidszorg 17.379 18.239 860 5,0%
landbouw en
natuurlijke omgeving
3.926 3.831 -95 -2,4%
onderwijs 17.418 17.220 -199 -1,1%
taal en cultuur 8.750 8.785 35 0,4%
techniek 33.550 31.965 -1.585 -4,7%
totaal 155.884 155.716 -169 -0,1%

Noot: Rechtenstudies zijn ingedeeld bij de sector Economie. Opleidingen met als sectoraanduiding Sectoroverstijgend zijn ondergebracht bij de sector Techniek.

Stijging in gezondheidszorg
De toename bij de sector Gezondheidszorg komt vooral door een toename van het aantal voorlopige aanmeldingen voor de opleiding tot verpleegkundige (+11,0%). Op dit moment zijn er 7.832 voorlopige aanmeldingen voor deze opleiding (776 meer dan vorig jaar). Dit betekent zoals gezegd echter niet dat er ook zoveel studenten zullen instromen aankomend studiejaar. Vorig lag de daadwerkelijke instroom uiteindelijk fors lager dan het aantal aanmeldingen op 1 mei.

Daling in techniek
De daling van bijna 5% ten opzichte van vorig jaar bij de sector Techniek is niet eenvoudig te verklaren. Bij bijna alle techniek opleidingen is het aantal aanmeldingen iets gedaald ten opzichte van vorig jaar. Uitschieter omlaag is de opleiding hbo-ict waar 415 minder aanmeldingen voor zijn binnengekomen dan vorig jaar (-7,1%).

Onderwijs
Het aantal  aanmeldingen voor de pabo is gestegen met 5,5% (+435 aanmeldingen) ten opzichte van vorig jaar. De toename is met name te zien bij de deeltijd en duale varianten van deze opleiding, maar ook bij de voltijdopleiding is er een lichte stijging. Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen bij de tweedegraads lerarenopleidingen (en eerstegraads lichamelijke opvoeding) is daarentegen juist gedaald met 8,7% (-684 aanmeldingen) ten opzichte van vorig jaar.


Toelichting overzichten vooraanmeldcijfers
De Vereniging Hogescholen telt alle verzoeken tot inschrijving mee die niet zijn ingetrokken of geannuleerd. Ook de verzoeken voor opleidingen met een selectieprocedure/numerus fixus, waarbij een deel van de aanmelders niet daadwerkelijk aan de opleiding kan starten, worden geteld.

Gerelateerd

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer

Kwaliteit studiekeuze-informatie mag niet ter discussie staan

Actualiteit

Dit jaar heeft de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE) van Studiekeuze123 tot uitvoeringsproblemen geleid. Er zijn ernstige tekortkomingen m.b.t. de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de responsdata geconstateerd. Dit heeft er toe geleid dat de hogescholen na zorgvuldige afweging hebben moeten besluiten dit jaar niet verder mee te werken aan de uitvoering van de enquête.

Lees meer