Actualiteit

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Hogeschool rechthoek

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar.  Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Studenten die in september willen beginnen aan een opleiding in het hoger onderwijs moeten zich vóór 1 mei aanmelden. Na deze datum kan het aantal aanmeldingen al voorzichtig worden vergeleken met het aantal aanmeldingen van het jaar ervoor. Het gaat dus nog wel om voorlopige aanmeldcijfers die  kunnen afwijken van daadwerkelijke instroom aankomend studiejaar. Dit komt doordat studenten zich nog kunnen terugtrekken voor een inschrijving (vrijwillig of omdat er bijvoorbeeld niet aan alle toelatingseisen wordt voldaan), maar ook omdat hogescholen studenten nog mogen toelaten. De definitieve instroomcijfers voor studiejaar 2019/20 zullen begin februari 2020 verschijnen.

Onderwijstype
De voorlopige aanmeldcijfers voorspellen opnieuw een toename van instroom in associate degree (ad) opleidingen ten opzichte van het jaar daarvoor (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen is juist iets afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor (-1,0%). Het aantal aanmeldingen voor deze twee onderwijstypen samen daalt met -0,1%.

Sectoren en opleidingen

sector aanmeldingen
2018
aanmeldingen
2019
absoluut
verschil
procentueel
verschil
economie 54.284 54.520 236 0,4%
gedrag en maatschappij 20.576 21.155 580 2,8%
gezondheidszorg 17.379 18.239 860 5,0%
landbouw en
natuurlijke omgeving
3.926 3.831 -95 -2,4%
onderwijs 17.418 17.220 -199 -1,1%
taal en cultuur 8.750 8.785 35 0,4%
techniek 33.550 31.965 -1.585 -4,7%
totaal 155.884 155.716 -169 -0,1%

Noot: Rechtenstudies zijn ingedeeld bij de sector Economie. Opleidingen met als sectoraanduiding Sectoroverstijgend zijn ondergebracht bij de sector Techniek.

Stijging in gezondheidszorg
De toename bij de sector Gezondheidszorg komt vooral door een toename van het aantal voorlopige aanmeldingen voor de opleiding tot verpleegkundige (+11,0%). Op dit moment zijn er 7.832 voorlopige aanmeldingen voor deze opleiding (776 meer dan vorig jaar). Dit betekent zoals gezegd echter niet dat er ook zoveel studenten zullen instromen aankomend studiejaar. Vorig lag de daadwerkelijke instroom uiteindelijk fors lager dan het aantal aanmeldingen op 1 mei.

Daling in techniek
De daling van bijna 5% ten opzichte van vorig jaar bij de sector Techniek is niet eenvoudig te verklaren. Bij bijna alle techniek opleidingen is het aantal aanmeldingen iets gedaald ten opzichte van vorig jaar. Uitschieter omlaag is de opleiding hbo-ict waar 415 minder aanmeldingen voor zijn binnengekomen dan vorig jaar (-7,1%).

Onderwijs
Het aantal  aanmeldingen voor de pabo is gestegen met 5,5% (+435 aanmeldingen) ten opzichte van vorig jaar. De toename is met name te zien bij de deeltijd en duale varianten van deze opleiding, maar ook bij de voltijdopleiding is er een lichte stijging. Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen bij de tweedegraads lerarenopleidingen (en eerstegraads lichamelijke opvoeding) is daarentegen juist gedaald met 8,7% (-684 aanmeldingen) ten opzichte van vorig jaar.


Toelichting overzichten vooraanmeldcijfers
De Vereniging Hogescholen telt alle verzoeken tot inschrijving mee die niet zijn ingetrokken of geannuleerd. Ook de verzoeken voor opleidingen met een selectieprocedure/numerus fixus, waarbij een deel van de aanmelders niet daadwerkelijk aan de opleiding kan starten, worden geteld.

Gerelateerd

Hogescholen maken bewuste keuzes voor internationalisering

Actualiteit

Internationalisering heeft waarde voor onderwijs, onderzoek en ondernemend Nederland. Dat beaamt ook de minister van OCW in haar brief naar de Tweede Kamer vandaag. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: ”We zijn blij dat er een evenwichtig pakket aan maatregelen wordt voorgesteld dat in lijn is met onze internationaliseringsagenda. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid een capaciteitsbeperking (numerus fixus) in te stellen bij anderstalige trajecten. Hogescholen kunnen de afweging voor een numerus fixus prima zelf maken, echter vooraf toestemming geven is onnodige bureaucratie.”

Lees meer

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Actualiteit

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer