Actualiteit

Impuls voor praktijkgericht onderzoek naar vitaliteit en gezondheid

Vier onderzoeksgroepen ontvangen achtjarige SPRONG-subsidie

Vier onderzoeksgroepen op het gebied van Vitaliteit en Gezondheid ontvangen verspreid over de komende acht jaar 2 miljoen euro om hun onderzoeksgroep te versterken. Deze subsidie ontvangen zij in het kader van SPRONG: een programma dat Regieorgaan SIA heeft ontwikkeld om hogescholen te ondersteunen bij het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen. De eerste call binnen het programma richt zich op het thema Vitaliteit en Gezondheid. In totaal ontving Regieorgaan SIA elf aanvragen.  

 

Gehonoreerde projecten: 
FAITH – Hanzehogeschool, NHL en Stenden

Ouderen hebben bij een stijgende leeftijd een grotere kans op frailty (kwetsbaarheid), waarbij door kleine verstoringen op fysiek, cognitief en sociaal vlak ernstige complicaties kunnen ontstaan, zoals valincidenten, ziekenhuisopname en vroegtijdig overlijden. Vanwege de ernstige zorgafhankelijkheid is het van groot belang frailty te voorkomen. In FAITH (Frailty by Assessment, lntervention and Technology towards Health) bundelen een groot aantal partijen uit Noord-Nederland hun expertise en ervaringen op het gebied van frailty om te komen tot meer inzicht, praktijkgerichte kennis en een doelmatige toepassing daarvan in een gepersonaliseerde aanpak.  
 
Beoordelingscommissie: “De commissie waardeert de duidelijke inhoudelijke focus van de onderzoeksgroep. De keuze voor het thema frailty komt duidelijk voort uit de regio en de profilering van de hogescholen.” 
 
PEARL – Codarts

PEARL (PErforming artist and Athlete Research Lab) is het nationale onderzoekscentrum dat zich richt op de gezondheid en vitaliteit van podiumkunstenaars (dansers, musici en circusartiesten) en sporters. Doel van PEARL is om bij podiumkunstenaars en sporters enerzijds gezondheidsklachten te voorkomen en anderzijds de gezondheid te optimaliseren, zodat zij in staat zijn om tot excellente prestaties te komen. PEARL vormt de, tot nog toe ontbrekende, verbindende schakel tussen podiumkunsten, sport, zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven.  
 
Beoordelingscommissie: “De commissie vindt de onderzoeksgroep origineel en innovatief. De gekozen inhoudelijke focus is goed  ingebed in de bestaande relevante infrastructuur. De commissie ziet hiervoor grote kansen gezien de specifieke expertise.” 
 
Urban Vitality-Mensen in beweging – Hogeschool van Amsterdam

Hoe kunnen risicogroepen in de grote stad ondersteund worden om in beweging te komen en te blijven? Wat is de bijdrage van gezonde voeding? En hoe kunnen zorgverleners het zelfmanagement van risicogroepen ten aanzien van bewegen en voeding effectief ondersteunen? Daarover ontwikkelt een interfacultaire onderzoeksgroep van zeven lectoren op het gebied van mensen in beweging van de Hogeschool van Amsterdam nieuwe kennis, waarbij technieken en (onderzoek)methoden uit de creatieve industrie kansen bieden voor vernieuwende (vormen van) kennisontwikkeling en kennisvalorisatie. 
 
Beoordelingscommissie: “De commissie vindt dat het gekozen kernthema helder en mooi aansluit bij het speerpunt van de hogeschool. De commissie herkent de groeimogelijkheden van dit thema.” 
 
Vitale Delta - Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen dat de krachten bundelt van 19 lectoren, op de thema’s vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning. Vitale Delta verstevigt de bestaande samenwerking binnen Medical Delta tussen hogescholen en andere kennispartners (universiteiten en UMC’s). De doelstelling van Vitale Delta is het effectief bevorderen van vitaliteit en gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal) van jong tot oud in de wijk door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. 
 
Beoordelingscommissie: “De commissie vindt de focus in het voorstel goed onderbouwd met een sterke integrale benadering van Vitaliteit. Het consortium is groot en goed doordacht, met een aanzienlijke expertise.” 
 
15 februari 2018: Kick-off SPRONG - Vitaliteit en Gezondheid

Op donderdag 15 februari presenteren tijdens de kick-off van SPRONG-Vitaliteit en Gezondheid de vier onderzoeksgroepen hun plannen. Ook is er ruimte voor de aanwezigen om kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen en is er aandacht voor andere manieren waarop Regieorgaan SIA het versterken van onderzoeksgroepen ondersteunt.   
 
Lees meer over de call Vitaliteit en Gezondheid 
 

Doel SPRONG-programma  

Hogescholen hebben de ambitie om het praktijkgericht onderzoek uit te bouwen zodat zij hun maatschappelijke opdracht kunnen (blijven) waarmaken. Om de potentie van het praktijkgericht onderzoek ten volste te benutten, is een toename van kwalitatief goed geëquipeerd personeel noodzakelijk. Net als de ontwikkeling van meerjarige onderzoekslijnen en een infrastructuur waarbinnen zaken als kwaliteitszorg en research-datamanagement goed zijn georganiseerd. Met het SPRONGprogramma geeft Regieorgaan SIA hier een impuls aan, door hogescholen te ondersteunen bij het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan focus en massa van praktijkgericht onderzoek op relevante maatschappelijke thema’s.  
 
Lees meer over SPRONG 

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer