Actualiteit

Reactie Vereniging Hogescholen op OCW begroting 2016

Versneld investeren in onderwijskwaliteit

Nu het economisch beter gaat in Nederland, wil de Vereniging Hogescholen dat het kabinet doorpakt met zijn ambities voor de kenniseconomie. In reactie op de vandaag gepresenteerde onderwijsbegroting voor 2016, roept Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de regering op om waar mogelijk de geplande investeringen in het hoger onderwijs naar voren te halen en daarmee niet te wachten tot 2018. De hogescholen zullen zelf eveneens waar mogelijk uit hun huidige budgetten middelen vrijmaken om meer docenten en onderzoekers aan te stellen en meer begeleiding te geven aan studenten. Thom de Graaf: “Versneld investeren in hoger beroepsonderwijs, zal zich ook versneld terugbetalen in het aanjagen van de kenniseconomie.”

Naast het naar voren halen van de kwaliteitsinvesteringen van het studievoorschot vinden de hogescholen dat het kabinet meer duidelijkheid moet geven over de te verwachten financiën voor de komende jaren, en ook de bureaucratische lasten moet verminderen. Op die manier kunnen hogescholen meters maken met de kwaliteitsimpuls met meer docenten, meer onderwijs op maat en versterking van het onderzoek en innovatie.

Versneld investeren
Om de plannen uit de Strategische Agenda van OCW te bekostigen, stelt minister Bussemaker extra middelen ter beschikking die vrijkomen uit de opbrengsten van de Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs. Deze extra middelen lopen op tot 2025 maar komen pas vanaf 2018 vrij: zo’n 200 miljoen voor hogescholen en universiteiten. Met het oog op de groeiende economie die ook in de komende jaren zal doorzetten volgens het kabinet, stelt Thom de Graaf voor om deze termijn naar voren te halen.

Boter bij de vis in de meerjarenbegroting
Los van een versnelling vindt de voorzitter van de Vereniging Hogescholen dat de minister haar ambities ook concreet moet maken in de meerjarenbegroting. “Geef hogescholen helderheid over de financiële toezeggingen voor de komende jaren. De extra investeringen die hogescholen willen doen in onderwijskwaliteit, zoals het aantrekken van extra docenten of lectoren of investeren in onderwijsvoorzieningen, vraagt financiële duidelijkheid voor de lange termijn. Laat de minister daarom ook boter bij de vis doen”, aldus Thom de Graaf.

Minder toezichthouders
Tot slot vindt de Vereniging Hogescholen dat de ambities in het hoger beroepsonderwijs pas dan gerealiseerd kunnen worden als docenten en lectoren zich meer kunnen richten op hun onderwijs- en onderzoekstaken en minder tijd kwijt zijn aan administratieve lasten en bureaucratie. Thom de Graaf: “Op dit moment is de administratieve lastendruk door de vele toezichthouders als Onderwijsinspectie, Review Commissie en NVAO al behoorlijk hoog in het onderwijs. We zien nu een positieve ontwikkeling waarbij instellingen in nauwe samenspraak met studenten, docenten, lectoren en stakeholders (bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen) instellingsplannen formuleren met transparante ambities. Hogescholen leggen uiteraard verantwoording af over hun handelen richting de eigen stakeholders. Nieuwe kwaliteits- of prestatieafspraken met de overheid passen hier niet bij.”

Strategische agenda OCW
De Strategische Agenda van OCW werd vlak voor de zomervakantie door minister Bussemaker gepresenteerd en richt zich op het jaar 2025. In de komende 10 jaar moet er volgens de Agenda een ‘sprong naar de toekomst’ worden gemaakt op het gebied van onderwijskwaliteit, toegankelijkheid, talentontwikkeling & diversiteit en verbinding met de samenleving. Herkenbare thema’s die ook in de visie van de Vereniging Hogescholen ‘Wendbaar & Weerbaar’ centraal staan. De hogescholen kunnen zich goed vinden in de plannen van de minister en haar keuze om kwaliteit boven kwantiteit te stellen, waarbij de verdere versterking van de onderwijskwaliteit zich niet alleen richt op kennisoverdracht en kwalificatie maar nadrukkelijk ook op socialisatie en persoonlijke vorming van studenten.

Gerelateerd

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Actualiteit

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Investeren in professionals voor morgen blijft uit

Actualiteit

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer