Actualiteit

Verkenningscommissie Hoger Economisch Onderwijs in gesprek met HAN University of Applied Sciences

De verkenningscommissie Hoger Economisch Onderwijs (HEO) heeft op 2 december jl. een digitaal werkbezoek gebracht aan de HAN University of Applied Sciences. Frank Croes (programmamanager Circulaire Economie/Centrum Meervoudige Waardecreatie) en Dennis Moeke (lector Logistiek & Allianties en programmadirecteur van het KennisDC Logisitek Gelderland) verzorgden daarbij twee presentaties. Zij gingen in op twee vragen: Wat is onze sleutelexpertise voor de toekomstige arbeidsmarkt en bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling? En welke (minimale) inhoud en skills moeten in het economisch domein aanwezig zijn om deze zeer belangrijke sleutelrol als aanstaande professionals ook te kunnen (blijven) vervullen?
 
Samenwerking en Leven Lang Ontwikkelen
De presentatoren en de verkenningscommissie gingen vervolgens met elkaar in gesprek over de toekomstige rol van de student bij interdisciplinaire samenwerking en co-creatie in de triple helix. Dit met het oog op de transitie naar een circulaire samenleving in 2050. Daarnaast kwam het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’ aan bod. De deelnemers aan het werkbezoek gingen bovendien in op de wijze waarop de hogeschool oog heeft voor de wensen en behoeften van het (regionale) bedrijfsleven en hoe de hogeschool omgaat met belangrijke maatschappelijke uitdagingen. 
 
SDGs en multidisciplinaire teams
Onder invloed van de mondiale ontwikkelingen hebben de Verenigde Naties 17 sustainable development goals (SDGs) geformuleerd om de oorzaak van de problemen te bestrijden. Ook hier gaven de sprekers aan hoe studenten in multidisciplinaire teams samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven nieuwe duurzame strategieën helpen te ontwikkelen. Die richten zich op toekomstbestendigheid en gaan uit van meervoudige waardecreatie. Daarbij is sprake van een gebalanceerde groei, sociale rechtvaardigheid en harmonie met de draagkracht van het ecosysteem.
 
Over de verkenning
De commissie Hoger Economisch Onderwijs is ingesteld voor de verkenning van een relevant en doelmatig opleidingsaanbod in het HEO. De verkenning heeft als doel dat het hoger economisch onderwijs zijn arbeidsmarktrelevantie behoudt en versterkt. Daarmee kan het HEO een blijvend perspectief bieden aan studenten tijdens hun opleiding en verdere carrière. In de Strategische Agenda ‘Professionals voor morgen’ stelt de Vereniging Hogescholen de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt centraal.