Actualiteit

Verkeerde beeldvorming toelatingstoetsen pabo

Afgelopen dagen is er veel publiciteit ontstaan over (voorlopige) aanmeldingscijfers voor de pabo voor het komende studiejaar. Naast de terugloop in het aantal aanmeldingen zou er sprake zijn van een te late invoering van de toelatingstoetsen. De indruk is ontstaan dat aspirant-studenten geconfronteerd worden met hoge drempels en extra kosten. De Vereniging Hogescholen betreurt dat dit beeld is ontstaan want het klopt niet.

Kwaliteitsslag
De pabo’s zijn al een aantal jaar bezig met een kwaliteitsslag op diverse fronten. Het doel daarbij is het verhogen van de kwaliteit van de toekomstige leerkrachten. Dat dit beleid z’n vruchten afwerpt blijkt wel uit de meest recente accreditatieronde van het NVAO waarin alle pabo’s voldoende of zelfs goed scoorden. Een van de aspecten van het streven naar betere kwaliteit is de aanscherping van de toelatingseisen.

Ondersteuningsaanbod
Deze ‘bijzondere nadere toelatingseisen’ zijn via uiteenlopende kanalen gecommuniceerd naar aspirant-studenten, ouders en betrokken professionals zoals docenten en decanen uit het voortgezet onderwijs. Vanwege het feit dat het voor aspirant-studenten niet meer mogelijk was om tijdig hun profielkeuze aan te passen is een uitgebreid informatie- en ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Samen met de MBO Raad, de VO-Raad en het ministerie van OCW zijn duidelijke afspraken gemaakt over dit ondersteunings-aanbod, in het bijzonder voor aspirant-studenten uit het MBO. In nauwe samenspraak met de pabo’s (die voor een groot deel ook zelf de lessen hebben verzorgd) is dit ondersteuningsaanbod opgezet. Het aanbod, alsmede een groot aantal beschikbare leermiddelen voor zelfstudie, is overigens gratis. De informatiewebsite www.goedvoorbereidnaardepabo.nl had het afgelopen jaar zeer grote aantallen unieke bezoekers en daarmee een groot bereik bij de verschillende doelgroepen.

Aanmeldcijfers
De huidige daling in de (voorlopige) aanmeldcijfers kan deels worden toegeschreven aan de invoering van de nieuwe toelatingseisen. De invoering van deze toelatingseisen is een besluit dat alle pabo’s gezamenlijk hebben genomen, in de wetenschap dat dit consequenties zal hebben voor de instroom naar de opleiding. Tegenover deze dalende instroom staat wel een verbetering van de kwaliteit van de instroom, alsmede de verwachting dat de uitval aan het eind van het eerste jaar (nu landelijk ruim 40%) substantieel zal dalen. Definitieve cijfers over de daadwerkelijke instroom naar de pabo zijn naar verwachting pas in oktober beschikbaar.

Hogere kwaliteit gediplomeerden
Door de hogere eisen die worden gesteld aan de toelating tot de pabo, zal naar alle waarschijnlijkheid een ander type student instromen, waardoor de pabo’s komend studiejaar extra stappen kunnen zetten in de verhoging van de kwaliteit. Het streven is dat uiteindelijk aan het eind van de opleiding de gediplomeerden hoger gekwalificeerd zijn. En dat is precies de doelstelling van het beleid.

 

Gerelateerd

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Actualiteit

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Lees meer

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Actualiteit

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Specialisatie Jonge kind en Oude kind op de Pabo werpt vruchten af

Actualiteit

Afgelopen jaren hebben de pabo’s een impuls gegeven aan de specialisaties jonge kind en oude kind. De Vereniging Hogescholen is tevreden dat het recente onderzoek van ResearchNed laat zien dat dit vruchten afwerpt. Het onderzoek toont aan dat huidige vierdejaars met de specialisatie Jonge Kind redelijk tot goed te spreken zijn over hun voorbereiding op lesgeven in de onderbouw. Tevens geeft het onderzoek aan dat bij de tweedegraads lerarenopleidingen de specialisaties voor het avo (algemeen vormend onderwijs in het voortgezet onderwijs), vmbo en mbo in gang zijn gezet en de afstudeerrichtingen hierin worden verstevigd. De Vereniging Hogescholen benadrukt dat de lerarenopleidingen continu in ontwikkeling zijn en voortdurend kijken hoe ze het onderwijsaanbod aantrekkelijker kunnen maken en meer leraren kunnen opleiden.

Lees meer