Actualiteit

Verkeerde beeldvorming toelatingstoetsen pabo

Afgelopen dagen is er veel publiciteit ontstaan over (voorlopige) aanmeldingscijfers voor de pabo voor het komende studiejaar. Naast de terugloop in het aantal aanmeldingen zou er sprake zijn van een te late invoering van de toelatingstoetsen. De indruk is ontstaan dat aspirant-studenten geconfronteerd worden met hoge drempels en extra kosten. De Vereniging Hogescholen betreurt dat dit beeld is ontstaan want het klopt niet.

Kwaliteitsslag
De pabo’s zijn al een aantal jaar bezig met een kwaliteitsslag op diverse fronten. Het doel daarbij is het verhogen van de kwaliteit van de toekomstige leerkrachten. Dat dit beleid z’n vruchten afwerpt blijkt wel uit de meest recente accreditatieronde van het NVAO waarin alle pabo’s voldoende of zelfs goed scoorden. Een van de aspecten van het streven naar betere kwaliteit is de aanscherping van de toelatingseisen.

Ondersteuningsaanbod
Deze ‘bijzondere nadere toelatingseisen’ zijn via uiteenlopende kanalen gecommuniceerd naar aspirant-studenten, ouders en betrokken professionals zoals docenten en decanen uit het voortgezet onderwijs. Vanwege het feit dat het voor aspirant-studenten niet meer mogelijk was om tijdig hun profielkeuze aan te passen is een uitgebreid informatie- en ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Samen met de MBO Raad, de VO-Raad en het ministerie van OCW zijn duidelijke afspraken gemaakt over dit ondersteunings-aanbod, in het bijzonder voor aspirant-studenten uit het MBO. In nauwe samenspraak met de pabo’s (die voor een groot deel ook zelf de lessen hebben verzorgd) is dit ondersteuningsaanbod opgezet. Het aanbod, alsmede een groot aantal beschikbare leermiddelen voor zelfstudie, is overigens gratis. De informatiewebsite www.goedvoorbereidnaardepabo.nl had het afgelopen jaar zeer grote aantallen unieke bezoekers en daarmee een groot bereik bij de verschillende doelgroepen.

Aanmeldcijfers
De huidige daling in de (voorlopige) aanmeldcijfers kan deels worden toegeschreven aan de invoering van de nieuwe toelatingseisen. De invoering van deze toelatingseisen is een besluit dat alle pabo’s gezamenlijk hebben genomen, in de wetenschap dat dit consequenties zal hebben voor de instroom naar de opleiding. Tegenover deze dalende instroom staat wel een verbetering van de kwaliteit van de instroom, alsmede de verwachting dat de uitval aan het eind van het eerste jaar (nu landelijk ruim 40%) substantieel zal dalen. Definitieve cijfers over de daadwerkelijke instroom naar de pabo zijn naar verwachting pas in oktober beschikbaar.

Hogere kwaliteit gediplomeerden
Door de hogere eisen die worden gesteld aan de toelating tot de pabo, zal naar alle waarschijnlijkheid een ander type student instromen, waardoor de pabo’s komend studiejaar extra stappen kunnen zetten in de verhoging van de kwaliteit. Het streven is dat uiteindelijk aan het eind van de opleiding de gediplomeerden hoger gekwalificeerd zijn. En dat is precies de doelstelling van het beleid.

 

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

Article

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees meer

Actieplan pabo 'Naar een toekomstbestendig en inclusiever toelatings- en toetsingsbeleid'

Article

De leraar is van onschatbare waarde als het gaat over het onderwijs aan en de vorming van kinderen in het basisonderwijs. Die waarde zit onder andere in het bieden van gelijke kansen aan alle leerlingen, het afstemmen van onderwijs op maat van het kind en de voorbereiding van leerlingen op hun rol in de maatschappij en de samenleving.

Lees meer