Actualiteit

Van chattaal tot eindscriptie - #HBOdiscours 4 maart a.s.

De Vereniging Hogescholen organiseert op 4 maart aanstaande in Den Haag het #HBOdiscours ´Van chattaal tot eindscriptie´. Gastheer is Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen.

Programma
Het programma is als volgt:

  • 16.00 uur: Ontvangst in het museum
  • 16.30 uur: Start programma
  • Aan de hand van stellingen gaan onderstaande gasten met elkaar, en met de aanwezigen in de zaal, in debat over de taalvaardigheid Nederlands van studenten. Onze podiumgasten zijn:
    • Amos van Gelderen, Lector taalverwerving en taalontwikkeling, Hogeschool Rotterdam en tevens senior onderzoeker taalonderwijs, Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam (UvA) 
    • Lieteke van Vucht Tijssen, Lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie 
    • Wilma van der Westen, Adviseur taalbeleid aan de Haagse Hogeschool en tot voor kort voorzitter van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs, tevens is zij bezig met een promotieonderzoek naar de taalvaardigheidsontwikkeling van studenten hoger onderwijs aan de UvA.
  • 17.30 uur: Einde debat, aansluitend een drankje

Debat

Taalvaardigheid: meer dan een d of t
Studenten opleiden tot kritische professionals. Die kerntaak van hogescholen behelst meer dan het bijbrengen van specifieke vakkennis voor een bepaald beroep. Studenten moeten ook worden geschoold in de zogenoemde ‘21st century skills’ als onder meer samenwerken, kritisch denken, communiceren en problemen oplossen. Voor het verwerven van deze competenties is een brede en diepgaande taalvaardigheid een basiscompetentie, stelt de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie in een advies over ‘het Nederlands in het hoger onderwijs’ dat binnenkort verschijnt. Deze basiscompetentie behelst meer dan de bekende ‘d’of ‘t’. Het gaat ook over zaken als bijvoorbeeld het vermogen om verbanden te leggen, informatie te ordenen, logisch te redeneren en een adequaat niveau van schrijfvaardigheid.
 
Meer werk maken van taal
In het advies constateert de Raad  dat studenten - te veel - moeite hebben met het bereiken van het gewenste niveau van taalvaardigheid in hun opleiding. Niet alleen bij de start (vanwege mogelijke achterstanden bij aanvang van de studie), maar ook tijdens de studie in het hoger onderwijs. De onderzoekers bepleiten daarom dat alle instellingen in het hoger onderwijs serieus werk maken van taalbeleid. Sommige hogescholen besteden hieraan al aandacht door een breed taalvaardigheidsbeleid te ontwikkelen of een adviseur taalbeleid in dienst te nemen.
 
De invloed van social media op taal
Het #HBOdiscours van 4 maart aanstaande gaat in op (het belang van) taalvaardigheid in het hoger onderwijs. Diverse sprekers uit de wereld van de Nederlandse taal buigen zich in het debat over de vraag hoe het is gesteld met de Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid van studenten. Is die eigenlijk wel zo slecht? En zo ja, is dat erg in een tijdperk waarin jongeren steeds sneller en korter communiceren via smartphones, i-pads en social media? Ook de vraag waar taalbeleid eigenlijk op gericht moet zijn, op het wegwerken van taalachterstanden of op het verhogen van het eindniveau, komt aan de orde. Voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe sommige hogescholen vorm geven aan eigentijds taalbeleid.

Aanmelding gesloten
De belangstelling voor dit #HBOdiscours is zodanig dat aanmelding voor deze editie van het #HBOdiscours helaas niet meer mogelijk is. 

Met het #HBOdiscours wil de Vereniging Hogescholen met studenten, docenten, beleidsmakers, politici en andere betrokkenen uit het onderwijs in debat gaan over ontwikkelingen in het hoger onderwijs om standpunten uit te wisselen, opinies te verkennen en ideeën te ontwikkelen. Het #HBOdiscours vindt drie keer per studiejaar plaats in de maanden november, maart en juni. De volgende bijeenkomst is op 24 juni.

Gerelateerd

De Onderwijsraad opent een zeer welkome dialoog

Actualiteit

‘De Onderwijsraad opent met het advies “Ruim baan voor leraren” een zeer welkome dialoog die inzet op de kwalitatieve ontwikkeling van het leraarschap voor de lange termijn. Het is een belangrijk advies dat aanzet tot actie en al lopende discussies kan versnellen.’ Dat is de reactie van Nienke Meijer, portefeuillehouder Lerarenopleidingen in het bestuur van de Vereniging Hogescholen en tevens voorzitter van Fontys hogescholen.

Lees meer

De slag om de arbeidsmarkt in de regio een impuls geven

Actualiteit

Publiek-private samenwerking versterken, bedrijven aan het roer van Centers of Expertises, een Regionaal Investeringsfonds zoals in het mbo voor het hbo zijn volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO VNI, onder andere nodig om de regionale aansluiting van hogescholen en de arbeidsmarkt een impuls te geven.

Lees meer

Blog: De samenwerking van lerarenopleidingen en scholen

Actualiteit

In de educatieve sector, dat wil zeggen de lerarenopleidingen, is sprake van het verschijnsel Opleidingsscholen, dit zijn samenwerkingsverbanden waarbinnen instituten voor de lerarenopleiding samen met schoolbesturen uit het primair, voorgezet en beroepsonderwijs afspraken maken over het samen opleiden van aanstaande leraren.

Lees meer