Actualiteit

“Tweedegraads lerarenopleidingen op de goede weg”

“De afgestudeerden van tweedegraads lerarenopleidingen zijn over het algemeen redelijk tevreden over de opleiding die ze hebben gevolgd. Toch zien ze nog wel enkele verbeterpunten.” Dat staat in het vandaag verschenen rapport van de Inspectie van het Onderwijs met de titel “Beginnende leraren kijken terug” over de Tweedegraads Lerarenopleidingen. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Dit is een bemoedigende uitkomst voor alle tweedegraads lerarenopleidingen. De opleidingen zijn op de goede weg en zullen een volgende stap zetten met het realiseren van de ambities uit de Agenda Lerarenopleidingen 2015-2018.”

80% van de afgestudeerde leraren tevreden over de vakkennis
Uit het onderzoek blijkt dat “80 procent van de afgestudeerden tevreden is over de vakkennis die zij hebben opgedaan.” Deze tevredenheid geeft aan dat de inspanningen van het project 10voordeleraar succes hebben. In 2008 is dit project van start gegaan waarbij voor alle hbo lerarenopleidingen kennisbases ontwikkeld zijn. Hierin wordt de vakkennis beschreven waarover alle afgestudeerden dienen te beschikken. Voor vijftien lerarenopleidingen zijn afgelopen studiejaar ook digitale landelijke kennistoetsen afgenomen die zijn gebaseerd op deze kennisbases.

Opleiden voor de Toekomst
De verbeterpunten uit het vandaag gepresenteerde rapport zullen serieus worden genomen door de sector. Deels sluiten zij aan bij de ambities uit ”Opleiden voor de toekomst”, de Agenda Lerarenopleidingen 2015-2018, die op 29 juni jl. door Thom de Graaf is aangeboden aan minister Bussemaker. Een van de knelpunten die in het Inspectierapport worden genoemd, is de aandacht voor het beroepsonderwijs. In “Opleiden voor de Toekomst” is een versterkte samenwerking met het mbo en het vergroten van interesse van studenten voor het beroepsonderwijs, een belangrijk speerpunt.

Beginnende Pabo docenten zeer tevreden over vakkennis
Eerder dit jaar deed de Onderwijsinspectie een zelfde onderzoek onder beginnende docenten in het basisonderwijs. De conclusie was toen dat het overgrote deel van de beginnende docenten in het basisonderwijs zeer tevreden is over zowel de pedagogische-didactische vaardigheden als de vakkennis die ze op de pabo hebben geleerd. De tevredenheid geldt ook voor de schoolleiders en inspecteurs primair onderwijs van de onderwijsinspectie, die lessen van pas afgestudeerden hebben bezocht. Het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs waarin beginnende basisschoolleraren terugkijken op hun opleiding, werd op 23 april jl. gepresenteerd.

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer