Actualiteit

Toelatingseisen pabo vanaf komend studiejaar verhoogd

Om de kwaliteit van de leraar basisonderwijs te vergroten, worden vanaf het komende studiejaar (2015-2016) toelatingseisen ingevoerd voor de pabo. Iedereen die komend studiejaar kiest voor een studie aan een van de 40 pabo’s in ons land, moet voor aanvang van de studie aantonen over voldoende basiskennis te beschikken op de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Kwaliteit van instroom
De verzwaring van de toelatingseisen is op verzoek van de Vereniging Hogescholen in overleg met het ministerie van OCW ingevoerd. Doel daarvan is om de kwaliteit van de instromende pabo-studenten te verhogen wat op termijn betere leraren voor de basisschool oplevert. De verhoging van de kwaliteit van de lerarenopleidingen past in het streven van de Vereniging om uiteindelijk zo goed mogelijk opgeleide leraren voor de klas te krijgen. Om dat te realiseren is alle beschikbare tijd tijdens de opleiding nodig voor de vereiste vakkennis en het aanleren van pedagogische en didactische vaardigheden. Om het noodzakelijke eindniveau te kunnen behalen, is een minimaal kennisniveau bij de instroom nodig, de zogenoemde toelatingseisen.

Toelatingstoets
Leerlingen voldoen aan de toelatingseisen, wanneer zij een vwo-diploma of afgeronde hbo-opleiding hebben. Dat geldt ook voor havisten die eindexamen hebben gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde of biologie. Leerlingen met een havo-diploma waarin één of meer van deze vakken ontbreken moeten een toelatingstoets maken voor het ontbrekende vak. Leerlingen met een mbo-diploma (niveau 4) moeten toelatingstoetsen maken voor alle drie de vakken.

Ondersteuningsaanbod
Voor leerlingen en studenten die hun opleidings- of vakkenpakketkeuze niet tijdig hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe instroomeisen, is een tijdelijk ondersteuningsaanbod beschikbaar. Dit bestaat enerzijds uit een landelijk aanbod van (zelfstudie)materialen inclusief verwerkingsopgaven, toetsenvragen en voorbeeld toelatingstoetsen. Anderzijds is er een bijscholingsprogramma per regio in de vorm van lessen en andere, ondersteunende activiteiten. Regionale projectleiders verzorgen hiervan de organisatie, totstandkoming en uitvoering. Alle informatie hierover staat op de speciale website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl .

Toelatingstoets
Studenten kunnen gedurende een aantal periodes tussen begin april en half augustus 2015 de toelatingstoets doen. Een niet gehaalde toets kan in de daaropvolgende periode worden herkanst. De toelatingstoetsen zijn de verantwoordelijkheid van de Vereniging Hogescholen. De toetsen zijn digitaal en aspirant-pabostudenten maken deze op de pabo waarbij zij zich hebben ingeschreven. Elke toets bestaat uit zestig vragen en duurt anderhalf uur. Aspirant-studenten met een dyslexieverklaring krijgen een half uur extra per toets. De uitslag van een toets blijft anderhalf jaar geldig. Lees meer hierover op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Op deze website zal de komende tijd ook aanvullende informatie komen over alles wat te maken heeft met toelatingseisen voor de pabo.

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

Article

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees meer

Actieplan pabo 'Naar een toekomstbestendig en inclusiever toelatings- en toetsingsbeleid'

Article

De leraar is van onschatbare waarde als het gaat over het onderwijs aan en de vorming van kinderen in het basisonderwijs. Die waarde zit onder andere in het bieden van gelijke kansen aan alle leerlingen, het afstemmen van onderwijs op maat van het kind en de voorbereiding van leerlingen op hun rol in de maatschappij en de samenleving.

Lees meer