Actualiteit

Succesvol schakelen naar hbo-logistiek

Logistiek rechthoek

“Alles staat of valt met motivatie en kennisniveau. Met ons traject voor mbo’ers die een hbo-opleiding logistiek overwegen kunnen zij én wij vaststellen of die voldoende zijn om kansrijk te zijn voor de hbo-propedeuse,” zegt Roel Verberk, docent Logistiek bij Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo. Onlangs sloot de hogeschool het eerste traject af van 13 weken waarin 25 studenten van de ROC's Gilde en Arcus deelnamen. Doel ervan is het wegwerken van deficiënties.

Voor de opleiding logistiek zijn vakken als wiskunde, Engels, economie en Nederlands van groot belang. “Juist daarop scoorden het merendeel van onze mbo-instromers te laag, zo bleek uit onderzoek dat wij in 2014 uitvoerden. We hebben de resultaten gedeeld met de ROC's in onze regio die logistiek aanbieden, Gilde, Arcus, Summa College en Leeuwenborgh. Zij herkenden het beeld,” aldus Verberk. Samen met deze ROC's is vervolgens een aansluittraject ontwikkeld. De eerste stap was een voorlichtingsbijeenkomst aan twee klassen van het ROC Gilde en Arcus met in totaal 40 studenten. Aan bod kwamen de Fontys-opleiding logistiek, de bevindingen van het onderzoek uit 2014 en het aansluittraject. “Van deze groep besloten er 25 aan het traject deel te nemen. De 15 anderen kozen voor een werk/studeren-traject van ROC's samen met een grote logistieke dienstverlener in de regio,” licht Verberk toe.

Resultaten
Onlangs hebben de 25 mbo’ers van ROC Gilde en Arcus het traject afgesloten. “Dat doen we met tentamens waaraan zij vrijwillig deelnemen. Uit de resultaten blijkt dat zij vooral wat betreft Engels een sprong vooruit hebben gemaakt en de deficiëntie hebben weggewerkt,” vertelt Verberk. “Voor wiskunde stellen we vast dat de meesten zich wel hebben ontwikkeld, maar dat zij nog een extra stap moeten zetten om het gat te dichten.” Het Nederlands wordt getoetst aan de hand van een eindverslag dat niet verplicht is. “De mbo’ers doen dit in eigen tijd en bepalen zelf of ze aan de tentamens deelnemen en verslagen inleveren. Uiteindelijk hebben vijf van de 25 deelnemers het eindverslag ingeleverd. Deze vijf hebben het project en de rapportage behaald, maar moeten hun wiskundekennis nog verbeteren. Als zij dit willen bieden wij voor hen een extra cursus wiskunde aan,” aldus Verberk, “De andere deelnemers weten nu ook wat zij op het hbo mogen verwachten.”

Kansrijk
Voor dit traject zijn de deelnemende docenten voor 0,4 fte gedurende 13 weken door het management vrijgesteld. “Wij zien het als onze taak om mbo-ers goed voor te bereiden op onze opleiding logistiek. De mbo-instroom is voor ons van groot belang. Tegelijkertijd willen we als hogeschool gemotiveerde en aantoonbaar geschikte studenten. Zoals dat heet, de juiste student op de juiste plek. Ons aansluitingstraject kent dan meerdere uitkomsten voor de mbo’er. Kansrijk beginnen met onze opleiding, kansrijk kiezen voor een andere hbo-opleiding of kansrijk gaan voor een werk en studietraject, aangeboden door een ROC en bedrijfsleven zoals bij ROC Gilde het geval is,” geeft Verberk aan. In januari start eenzelfde aansluittraject van Fontys bij ROC Leeuwenborgh in Sittard.

Verhaal
Hij en zijn collega's delen hun aanpak en ervaringen graag met andere geïnteresseerden. “Dit doen wij bijvoorbeeld via het Kennis DC logistiek en op bijeenkomsten. Wij komen graag ons verhaal vertellen, kennis delen maar ook deze ophalen,” besluit Verberk gemotiveerd. Voor meer informatie neemt u met hem contact op via e-mail.


In de reeks artikelen over doorstroom mbo-hbo is eerder op deze website verschenen:

Bent u verbonden aan een hogeschool en heeft u ook samen met een of meerdere ROC's een aansluitingsproject opgezet en uitgevoerd? Neem dan via e-mail contact op met Maisha van Pinxteren, beleidsadviseur bij de Vereniging Hogescholen.

Het thema doorstroom mbo-hbo maakt deel uit van de vier aandachtspunten die de Vereniging Hogescholen meegeeft aan het nieuwe kabinet 2017-2021.

Gerelateerd

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Actualiteit

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Verbazing over adviesrapport AWTI

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen heeft met verbazing kennis genomen van het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de toekomst van het Nederlands stelsel van Hoger onderwijs. Het rapport stelt terecht dat het hoger onderwijs van hoge kwaliteit is en grijpt terug op bekende voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met recente besluiten (sectorakkoorden), initiatieven die in de beginfase van uitvoering zijn (Wetenschapsagenda) en lopende gesprekken (zoals die tussen de VH en de VSNU). De aanbevelingen berusten vervolgens op centralistische planvorming, waarvan is aangetoond dat dit niet werkt.

Lees meer