Actualiteit

Succesvol schakelen naar hbo-logistiek

Logistiek rechthoek

“Alles staat of valt met motivatie en kennisniveau. Met ons traject voor mbo’ers die een hbo-opleiding logistiek overwegen kunnen zij én wij vaststellen of die voldoende zijn om kansrijk te zijn voor de hbo-propedeuse,” zegt Roel Verberk, docent Logistiek bij Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo. Onlangs sloot de hogeschool het eerste traject af van 13 weken waarin 25 studenten van de ROC's Gilde en Arcus deelnamen. Doel ervan is het wegwerken van deficiënties.

Voor de opleiding logistiek zijn vakken als wiskunde, Engels, economie en Nederlands van groot belang. “Juist daarop scoorden het merendeel van onze mbo-instromers te laag, zo bleek uit onderzoek dat wij in 2014 uitvoerden. We hebben de resultaten gedeeld met de ROC's in onze regio die logistiek aanbieden, Gilde, Arcus, Summa College en Leeuwenborgh. Zij herkenden het beeld,” aldus Verberk. Samen met deze ROC's is vervolgens een aansluittraject ontwikkeld. De eerste stap was een voorlichtingsbijeenkomst aan twee klassen van het ROC Gilde en Arcus met in totaal 40 studenten. Aan bod kwamen de Fontys-opleiding logistiek, de bevindingen van het onderzoek uit 2014 en het aansluittraject. “Van deze groep besloten er 25 aan het traject deel te nemen. De 15 anderen kozen voor een werk/studeren-traject van ROC's samen met een grote logistieke dienstverlener in de regio,” licht Verberk toe.

Resultaten
Onlangs hebben de 25 mbo’ers van ROC Gilde en Arcus het traject afgesloten. “Dat doen we met tentamens waaraan zij vrijwillig deelnemen. Uit de resultaten blijkt dat zij vooral wat betreft Engels een sprong vooruit hebben gemaakt en de deficiëntie hebben weggewerkt,” vertelt Verberk. “Voor wiskunde stellen we vast dat de meesten zich wel hebben ontwikkeld, maar dat zij nog een extra stap moeten zetten om het gat te dichten.” Het Nederlands wordt getoetst aan de hand van een eindverslag dat niet verplicht is. “De mbo’ers doen dit in eigen tijd en bepalen zelf of ze aan de tentamens deelnemen en verslagen inleveren. Uiteindelijk hebben vijf van de 25 deelnemers het eindverslag ingeleverd. Deze vijf hebben het project en de rapportage behaald, maar moeten hun wiskundekennis nog verbeteren. Als zij dit willen bieden wij voor hen een extra cursus wiskunde aan,” aldus Verberk, “De andere deelnemers weten nu ook wat zij op het hbo mogen verwachten.”

Kansrijk
Voor dit traject zijn de deelnemende docenten voor 0,4 fte gedurende 13 weken door het management vrijgesteld. “Wij zien het als onze taak om mbo-ers goed voor te bereiden op onze opleiding logistiek. De mbo-instroom is voor ons van groot belang. Tegelijkertijd willen we als hogeschool gemotiveerde en aantoonbaar geschikte studenten. Zoals dat heet, de juiste student op de juiste plek. Ons aansluitingstraject kent dan meerdere uitkomsten voor de mbo’er. Kansrijk beginnen met onze opleiding, kansrijk kiezen voor een andere hbo-opleiding of kansrijk gaan voor een werk en studietraject, aangeboden door een ROC en bedrijfsleven zoals bij ROC Gilde het geval is,” geeft Verberk aan. In januari start eenzelfde aansluittraject van Fontys bij ROC Leeuwenborgh in Sittard.

Verhaal
Hij en zijn collega's delen hun aanpak en ervaringen graag met andere geïnteresseerden. “Dit doen wij bijvoorbeeld via het Kennis DC logistiek en op bijeenkomsten. Wij komen graag ons verhaal vertellen, kennis delen maar ook deze ophalen,” besluit Verberk gemotiveerd. Voor meer informatie neemt u met hem contact op via e-mail.


In de reeks artikelen over doorstroom mbo-hbo is eerder op deze website verschenen:

Bent u verbonden aan een hogeschool en heeft u ook samen met een of meerdere ROC's een aansluitingsproject opgezet en uitgevoerd? Neem dan via e-mail contact op met Maisha van Pinxteren, beleidsadviseur bij de Vereniging Hogescholen.

Het thema doorstroom mbo-hbo maakt deel uit van de vier aandachtspunten die de Vereniging Hogescholen meegeeft aan het nieuwe kabinet 2017-2021.

Gerelateerd

De Onderwijsraad opent een zeer welkome dialoog

Actualiteit

‘De Onderwijsraad opent met het advies “Ruim baan voor leraren” een zeer welkome dialoog die inzet op de kwalitatieve ontwikkeling van het leraarschap voor de lange termijn. Het is een belangrijk advies dat aanzet tot actie en al lopende discussies kan versnellen.’ Dat is de reactie van Nienke Meijer, portefeuillehouder Lerarenopleidingen in het bestuur van de Vereniging Hogescholen en tevens voorzitter van Fontys hogescholen.

Lees meer

Gezamenlijke ambitie studentenwelzijn

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen, de VSNU, de studentenbonden LSVb en ISO, de Universiteit voor Humanistiek en Expertisecentrum Handicap + Studie, hebben een ‘Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn’ opgesteld. Daarin pakt het hoger onderwijs niet alleen de opgave met betrekking tot psychische klachten op maar ook het bredere thema studentenwelzijn.

Lees meer

Hogescholen werken aan evenwichtige balans kwaliteit en toegankelijkheid

Actualiteit

Hogescholen hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op versterking van de kwaliteit en toegankelijkheid, waarbij het hoger beroepsonderwijs altijd een belangrijke maatschappelijke emancipatiefunctie heeft gehad. “Het is goed om te lezen dat de minister en de hogescholen gelijke doelstellingen nastreven. Maximale talentontwikkeling, ook van de verborgen talenten, is een vanzelfsprekende maatschappelijke opdracht voor hogescholen. Het behoud van de kwaliteitsstandaarden van onze opleidingen is daarbij altijd een belangrijk aandachtspunt. Dat vereist maatwerk per opleiding en geen generieke maatregelen", vindt Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer