Actualiteit

Studenten met mbo-vooropleiding doen het beter in eerste jaar

Het percentage studenten dat na 1 jaar is uitgevallen is ten opzichte van vorig jaar gestabiliseerd (14,8%). Hoewel het grootste percentage studie-uitval na 1 jaar nog steeds voorkomt bij studenten met een mbo-vooropleiding, is hier wel een duidelijk dalende trend waar te nemen sinds 2013, van 23% naar 19,8% in 2016-2017. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: ‘Het is goed om te zien dat de inspanningen voor betere doorstroom van mbo naar hbo vruchten afwerpen. Al is de uitval van mannelijke studenten die van het mbo komen een blijvend punt van aandacht’.

Van de hbo-studenten die in 2012 aan hun opleiding zijn begonnen stijgt het percentage dat na 5 jaar hun diploma heeft behaald naar 49,6% (was 48,7% voor cohort 2011). Vooral studenten met een havo-vooropleiding halen vaker hun diploma na 5 jaar, maar ook het percentage studenten met een mbo-vooropleiding dat na 5 jaar een diploma heeft behaald is de afgelopen jaren weer gestabiliseerd.

Vrouwelijke havisten wisselen minder vaak van opleiding
Studenten die instromen met een havo-vooropleiding zijn na 1 jaar het vaakst gewisseld van opleiding (21,8% voor cohort 2016). Hier is echter ook een dalende trend zichtbaar. Dit komt vooral doordat vrouwelijke studenten met een havo-vooropleiding steeds minder vaak na 1 jaar van opleiding wisselen. Na 3 jaar is het percentage van de studenten dat van studie is gewisseld of is uitgevallen verder gedaald tot 33,9% voor cohort 2014 (was 41,9% voor cohort 2010).

Sterke daling eerstejaarsuitval en studiewissel bij pabo
De uitval en studiewissel na 1 jaar bij de opleiding tot leraar basisonderwijs – de grootste opleiding in de sector onderwijs – laat de laatste jaren een sterk dalende trend zien van 31,9% uitvallers en studiewisselaars na 1 jaar voor cohort 2012, naar 24,3% voor cohort 2016. De uitval na 3 jaar is voor alle sectoren ongeveer gelijk (rond 20% voor cohort 2014). Wat betreft studiewissel bestaan grotere verschillen. Van alle sectoren is bij de sector economie na 3 jaar het grootste percentage studenten gewisseld van opleiding binnen dezelfde sector (12,7%).

Gerelateerd

Gezamenlijke ambitie studentenwelzijn

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen, de VSNU, de studentenbonden LSVb en ISO, de Universiteit voor Humanistiek en Expertisecentrum Handicap + Studie, hebben een ‘Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn’ opgesteld. Daarin pakt het hoger onderwijs niet alleen de opgave met betrekking tot psychische klachten op maar ook het bredere thema studentenwelzijn.

Lees meer

Hogescholen werken aan evenwichtige balans kwaliteit en toegankelijkheid

Actualiteit

Hogescholen hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op versterking van de kwaliteit en toegankelijkheid, waarbij het hoger beroepsonderwijs altijd een belangrijke maatschappelijke emancipatiefunctie heeft gehad. “Het is goed om te lezen dat de minister en de hogescholen gelijke doelstellingen nastreven. Maximale talentontwikkeling, ook van de verborgen talenten, is een vanzelfsprekende maatschappelijke opdracht voor hogescholen. Het behoud van de kwaliteitsstandaarden van onze opleidingen is daarbij altijd een belangrijk aandachtspunt. Dat vereist maatwerk per opleiding en geen generieke maatregelen", vindt Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Hogescholen verbaasd over aankondiging BSA maatregel

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen reageert met verbazing op het voornemen van minister Van Engelshoven van OCW om paal en perk te stellen aan het bindend studieadvies zonder dat er enig overleg heeft plaatsgevonden met de hogescholen en universiteiten. “Het is een unicum in de bestuurlijke verhoudingen dat zonder overleg met de instellingen een dergelijke maatregel wordt aangekondigd”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Daarom dringt de Vereniging Hogescholen erop aan op korte termijn met de minister in gesprek te gaan over deze maatregel en de mogelijke gevolgen daarvan.

Lees meer