Actualiteit

Studenten met mbo-vooropleiding doen het beter in eerste jaar

Het percentage studenten dat na 1 jaar is uitgevallen is ten opzichte van vorig jaar gestabiliseerd (14,8%). Hoewel het grootste percentage studie-uitval na 1 jaar nog steeds voorkomt bij studenten met een mbo-vooropleiding, is hier wel een duidelijk dalende trend waar te nemen sinds 2013, van 23% naar 19,8% in 2016-2017. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: ‘Het is goed om te zien dat de inspanningen voor betere doorstroom van mbo naar hbo vruchten afwerpen. Al is de uitval van mannelijke studenten die van het mbo komen een blijvend punt van aandacht’.

Van de hbo-studenten die in 2012 aan hun opleiding zijn begonnen stijgt het percentage dat na 5 jaar hun diploma heeft behaald naar 49,6% (was 48,7% voor cohort 2011). Vooral studenten met een havo-vooropleiding halen vaker hun diploma na 5 jaar, maar ook het percentage studenten met een mbo-vooropleiding dat na 5 jaar een diploma heeft behaald is de afgelopen jaren weer gestabiliseerd.

Vrouwelijke havisten wisselen minder vaak van opleiding
Studenten die instromen met een havo-vooropleiding zijn na 1 jaar het vaakst gewisseld van opleiding (21,8% voor cohort 2016). Hier is echter ook een dalende trend zichtbaar. Dit komt vooral doordat vrouwelijke studenten met een havo-vooropleiding steeds minder vaak na 1 jaar van opleiding wisselen. Na 3 jaar is het percentage van de studenten dat van studie is gewisseld of is uitgevallen verder gedaald tot 33,9% voor cohort 2014 (was 41,9% voor cohort 2010).

Sterke daling eerstejaarsuitval en studiewissel bij pabo
De uitval en studiewissel na 1 jaar bij de opleiding tot leraar basisonderwijs – de grootste opleiding in de sector onderwijs – laat de laatste jaren een sterk dalende trend zien van 31,9% uitvallers en studiewisselaars na 1 jaar voor cohort 2012, naar 24,3% voor cohort 2016. De uitval na 3 jaar is voor alle sectoren ongeveer gelijk (rond 20% voor cohort 2014). Wat betreft studiewissel bestaan grotere verschillen. Van alle sectoren is bij de sector economie na 3 jaar het grootste percentage studenten gewisseld van opleiding binnen dezelfde sector (12,7%).

Gerelateerd

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Article

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Verbazing over adviesrapport AWTI

Article

De Vereniging Hogescholen heeft met verbazing kennis genomen van het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de toekomst van het Nederlands stelsel van Hoger onderwijs. Het rapport stelt terecht dat het hoger onderwijs van hoge kwaliteit is en grijpt terug op bekende voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met recente besluiten (sectorakkoorden), initiatieven die in de beginfase van uitvoering zijn (Wetenschapsagenda) en lopende gesprekken (zoals die tussen de VH en de VSNU). De aanbevelingen berusten vervolgens op centralistische planvorming, waarvan is aangetoond dat dit niet werkt.

Lees meer