Actualiteit

Inzake archiefbescheiden en bewaartermijnen

Selectielijst hogescholen geactualiseerd

De Vereniging Hogescholen heeft de geactualiseerde versie gepubliceerd van de 'Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbare gezagtaken en niet-publiekrechtelijke werkprocessen van Nederlandse hogescholen', kortweg 'Selectielijst hogescholen'.

De Selectielijst hogescholen bevat een opsomming en toelichting van de belangrijkste processen van een hogeschool. Bij deze processen zijn de voornaamste archiefbescheiden geïnventariseerd en voorzien van een onderbouwde bewaartermijn, voor overname door de deelnemende hogescholen. Als een deelnemende hogeschool ervoor kiest om specifieke termijnen niet over te nemen, dan zal een onderbouwing nodig zijn in het kader van transparantie over het informatie- en archiefbeheer. De selectielijst bevat tevens een nadere toelichting en verantwoording over de samenstelling van de belangrijkste primaire processen en hun bewaartermijnen. Daarnaast geeft de selectielijst aandachtspunten voor het beheer van archiefbescheiden die voortkomen uit de kerntaak van hogescholen: het opleiden van studenten tot professionals en het verstrekken van graden op basis van het met goed gevolg afnemen van de opleidingen.

Tevens treft u hierbij een leeswijzer aan met daarin de belangrijkste wijzigingen in de selectielijst ten opzichte van de vorige versie.