Actualiteit

Programma studiemiddag Examencommissies: werken aan de kwaliteit van toetsing en examinering

Op 26 mei aanstaande organiseert de Vereniging Hogescholen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) een studiemiddag over verbetering van de kwaliteit van toetsing en examinering.

Sprekers
Martine Pol-Neefs, Inspectie van het onderwijs, zal in haar keynote ingaan op onder meer het vorig jaar verschenen onderzoeksrapport “Verdere versterking: onderzoek naar het functioneren van examencommissies in het hoger onderwijs”. Dit rapport is de weerslag van een representatief onderzoek van de inspectie in het (bekostigd en niet-bekostigd) hoger onderwijs naar de vraag hoe examencommissies zich kwijten van hun wettelijke taak. Frank Hendriks (Hobéon) behandelt de relevante recente jurisprudentie voor en over examencommissies.

Interactieve sessies
Ook zijn er interactieve sessies waarin de deelnemers in de gelegenheid zijn eigen vragen, casuïstiek aan de orde te stellen. Deelnemers zullen deze met elkaar bespreken, wat tevens de gelegenheid biedt tot netwerkvorming.

Workshops
Liesbeth Zijlstra, voorzitter van het LOEx (Landelijk overleg examencommissies van de lerarenopleidingen) gaat in op de ervaringen van het LOEx m.b.t. kennisdeling, normvinding etc. tussen de examencommissie van de lerarenopleidingen.

Frank Hubert en Anne Klaas Schilder (NVE) presenteren een aantal activiteiten van de NVE en bediscussiëren met de deelnemers aan de workshop op welke wijze de NVE als ‘beroepsvereniging voor examinatoren’ examencommissies kan ondersteunen bij hun taken.

Roeland Smits (Vereniging Hogescholen) zal aan de hand van een aantal interactieve stellingen met de workshopdeelnemers dilemma’s bespreken rond governance, meer in het bijzonder met betrekking tot rol- en taakverdeling tussen examencommissie, instellingsbestuur, raad van toezicht en opleidingsmanagement.

Gerelateerd

Commissie Rullmann over Toetsing en examinering hbo: hogescholen gaan zienderogen vooruit!

Article

“Rondom toetsen en examineren is samenwerking opgebloeid tussen opleidingen en hogescholen, veel docenten hebben zich geschoold in de examenpraktijk en het bij toetsing en examinering inschakelen van extern deskundigen is inmiddels breed verspreid”, zo concludeert Paul Rullmann, voorzitter van de commissie ‘evaluatie externe validering toetsing en examinering in het hbo’ bij de presentatie van het eindrapport. “Met de titel ‘Zienderogen vooruit’ geven we duidelijk aan wat de commissie ervan vindt: er is hard gewerkt en heel veel bereikt.”

Lees meer

Drie projecten over kwaliteit toetsing op jaarcongres Vereniging Hogescholen 2017

Article

Het thema van het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen is ‘De o van hbo’. Toetsing is onlosmakelijk verbonden met onderwijs. Daarom is er op dit congres een aparte plek ingeruimd voor een aantal van de projecten over de kwaliteit van toetsing, die zijn ontwikkeld in het kader van ‘Vreemde ogen dwingen’. 

Lees meer

Training voor leden van examencommissies

Article

De Vereniging Hogescholen organiseert in 2017 weer een aantal keren de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen of Kim Dirkx), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). De drie trainingen vinden plaats op: 16 en 17 januari en 6 maart (reeds volgeboekt), op 12 en 13 april en 15 mei; en op 13 en 14 september en 9 november. Aanmelden voor deze trainingen kan via de website van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer