Actualiteit

Pittige discussies over taalvaardigheid tijdens #HBOdiscours

‘Taalvaardigheid is voor hbo-studenten tijdens én na de opleiding van belang. Zij zijn de kritische professionals van morgen, die goed moeten kunnen analyseren, redeneren en schrijven. Taal- maar zeker ook vakdocenten vervullen daarbij een belangrijke rol,’ stelde Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, aan het slot van een druk bezocht #HBOdiscours ´Van chattaal tot eindscriptie´ op 4 maart jl. in het Haagse Letterkundig Museum, waarin flink werd gediscussieerd over taalvaardigheid in het hbo.

Debat
Gastsprekers Amos van Gelderen (lector taalverwerving en taalontwikkeling Hogeschool van Amsterdam), Lieteke van Vucht Tijssen (lid Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, Nederlandse Taalunie) en Wilma van der Westen (adviseur taalbeleid Haagse Hogeschool) en het ruim opgekomen publiek gingen met elkaar in debat over de instroomkwaliteit Nederlands van studenten, het bereiken van een hoog eindniveau Nederlands en het verbeteren van het niveau Nederlands van docenten.

Taaltoets
‘Eenmaal de taaltoets in het eerste hbo-jaar gehaald menen studenten dat zij aan hun taalvaardigheid niets meer hoeven te doen. Ook docenten vinden dat soms. Een taaltoets vergroot echter het probleem alleen van onder meer onvoldoende kunnen analyseren,’ aldus Van Gelderen. ‘Een juiste toets geeft aan waar de verbeterpunten zitten, en waar de komende vier jaar aan moet worden gewerkt. Dat zou de praktijk moeten zijn. Helaas is dit echter nog niet het geval.’ Een student uit het publiek noemde de taaltoets (zoals die nu op met name de pabo in het eerste jaar wordt afgenomen) symptoombestrijding, en pleitte ervoor dat aankomende hbo-studenten al in het voorbereidend onderwijs of het mbo het gewenste basisniveau  zouden moeten halen.

Derde niveau
Een afgestudeerde hbo’er moet beschikken over een hoog eindniveau Nederlands. ‘Alleen het basisniveau is niet voldoende. We moeten ons realiseren dat er in het hoger onderwijs een derde niveau taalvaardigheid vereist is. Om dat te bereiken is een structurele begeleiding nodig van vakdocenten. Werken aan taalvaardigheid moet structureel geïntegreerd zijn in de opleidingen,’ adviseerde Van Vucht Tijssen de hogescholen. Een opleidingsdocent Autotechniek was het daarmee van harte eens: ‘Ik zie net als de student graag dat deze afstudeert met een goed rapport. Dat vereist ook werken aan en het bereiken van een hoog taalniveau. Dan moet je dat ook aanbieden en verzorgen.’

Vakdocenten
Kennis van taal, taalverwerving en taalkennis is voor vakdocenten van groot belang. ‘We zullen hen daarvoor moeten voorzien van de nieuwste inzichten en bijscholen. Om zo bij te dragen aan de kwaliteit en uitdrukkingsvaardigheid van studenten. Want daar gaat het om,’ stelde Van der Westen. Vanuit het publiek kwam de vraag of er wel een eenduidig beoordelingsmodel voor vakdocenten op het vlak van taal is? Van der Westen: ‘Dat ontbreekt inderdaad nog. Het moet er komen want nu is dat vaak nog willekeurig.’ Van Gelderen wees er op dat vakdocenten nog te vaak menen dat taalbeheersing een zaak is van de specialistische  taaldocenten. ‘Dat speelt al vele jaren. Ik ben het eens met de stelling dat om het niveau Nederlands van studenten op het gewenste niveau te krijgen, alle vakdocenten kennis moeten hebben van taal, taalverwerking en taalontwikkeling. Maar dat is op dit moment nog een hele grote stap.’

Gerelateerd

De Onderwijsraad opent een zeer welkome dialoog

Article

‘De Onderwijsraad opent met het advies “Ruim baan voor leraren” een zeer welkome dialoog die inzet op de kwalitatieve ontwikkeling van het leraarschap voor de lange termijn. Het is een belangrijk advies dat aanzet tot actie en al lopende discussies kan versnellen.’ Dat is de reactie van Nienke Meijer, portefeuillehouder Lerarenopleidingen in het bestuur van de Vereniging Hogescholen en tevens voorzitter van Fontys hogescholen.

Lees meer

De slag om de arbeidsmarkt in de regio een impuls geven

Article

Publiek-private samenwerking versterken, bedrijven aan het roer van Centers of Expertises, een Regionaal Investeringsfonds zoals in het mbo voor het hbo zijn volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO VNI, onder andere nodig om de regionale aansluiting van hogescholen en de arbeidsmarkt een impuls te geven.

Lees meer

Blog: De samenwerking van lerarenopleidingen en scholen

Article

In de educatieve sector, dat wil zeggen de lerarenopleidingen, is sprake van het verschijnsel Opleidingsscholen, dit zijn samenwerkingsverbanden waarbinnen instituten voor de lerarenopleiding samen met schoolbesturen uit het primair, voorgezet en beroepsonderwijs afspraken maken over het samen opleiden van aanstaande leraren.

Lees meer