Actualiteit

Pabo moet mbo-student kunnen selecteren aan de poort

De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. Docenten zijn nu te veel tijd kwijt aan het bijspijkeren van kennis die een mbo-student eigenlijk al op zak moest hebben vóór aanvang van de pabo. Tijd die eigenlijk nodig is voor de kwaliteit van het pabo-onderwijs zelf. In een vandaag verstuurde brandbrief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs roept de Vereniging Hogescholen de politiek op om mbo-studenten bij aanmelding te mogen screenen op voldoende voorkennis.

"Op basis daarvan kan een pabo dan beoordelen of een mbo-student voldoende reken- en taalvaardigheid heeft voor een start op de pabo", aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. Woensdag aanstaande (12/3) vergadert de Kamer o.a. over doorstroom mbo-hbo.

Kwaliteit
Het versterken van de lerarenopleidingen is een topprioriteit van minister Bussemaker van Onderwijs. Zij, en met haar de samenleving, wil de beste leraren opleiden in het belang van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen en studenten. Dat begint al op de lagere school. De pabo's werken keihard om die kwaliteit omhoog te brengen. Voor alle vakken zijn minimum eisen per vak beschreven, er zijn landelijke eindtoetsen, er wordt hard gewerkt aan meer opleiders met een masteropleiding en er zijn verplichte reken- en taaltoetsen voor alle studenten in het eerste jaar. Haalt men die niet (na 3 pogingen), dan moet men de pabo aan het einde van het eerste jaar verlaten.

Slechts 25%
In de praktijk blijken vooral studenten afkomstig van het mbo (ruim 30% van de totale pabo- instroom ) onvoldoende voorkennis te hebben om de reken- en taaltoetsen te halen. Dit ondanks de extra inspanningen van de mbo-sector zelf en van pabo-docenten om de taal- en rekenkennis bij deze groep omhoog te krijgen. Voor de rekentoets slaagt na de eerste poging slechts 25% (voor alle eerstejaars pabo samen, mbo, havo en vwo, is dat 50%). Na drie toetsafnames heeft slechts 54% de rekentoets gehaald (havo 81%, vwo 95%). Een zelfde beeld is te zien bij de verplichte taaltoets. Na het maximum van 3 pogingen slaagt slechts 63% van de mbo-instroom (havo 84%, vwo 97%).

Onacceptabel
Deze situatie is volgens de Vereniging Hogescholen onacceptabel. De samenleving en de politiek vragen om leerlingen maximaal uit te dagen om hun talenten te ontwikkelen. De minister is daar klip en klaar over in haar Lerarenagenda 2013-2020. Leerlingen zo goed mogelijk opleiden voor de toekomst, begint al in het basisonderwijs. Daarvoor zijn uitmuntende docenten nodig. De pabo's leiden die zo goed mogelijk op. Die inspanningen mogen niet verloren gaan doordat teveel studenten met een gebrekkig kennisniveau instromen.

Basiskennis
Het is nu niet mogelijk om een mbo-student aan de poort te screenen op voldoende voorkennis van rekenen en taal. De Vereniging Hogescholen doet een dringend beroep op de Kamer om dat wel mogelijk te maken. "Daarmee bereik je", aldus Thom de Graaf, "dat alleen dié mbo-studenten met de pabo beginnen die over voldoende basiskennis beschikken. Dat is in het belang van zowel de pabo (alle aandacht voor verhoging kwaliteit onderwijs), als voor de samenleving (doelmatige besteding onderwijsgeld) en voor de mbo-student zelf (screening vooraf voorkomt verlies van studiejaar als gevolg van verplichte uitval in eerste jaar). Waarbij ik er wel direct aan toevoeg dat mbo-studenten die voldoende instroomkennis hebben, van harte welkom zijn op de pabo".

 Brief Vereniging Hogescholen aan Vaste Kamercommissie OCW inzake toelating pabo - 10 maart 2014 


Beluister ook de interviews op 10 maart 2014 met Thom de Graaf naar aanleiding van brandbrief Vereniging Hogescholen:

Gerelateerd

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Herverdelen niet de oplossing

Actualiteit

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees meer

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

Actualiteit

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag staat vandaag centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Een leven lang leren is een van de Sustainable Development Goals (SDGs). Op het jaarcongres ondertekenden alle 36 hogescholen in Nederland het SDG-Charter en onderstreepten daarmee hun ambitie om samen met studenten en docenten zich in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.

Lees meer