Actualiteit

Pabo moet mbo-student kunnen selecteren aan de poort

De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. Docenten zijn nu te veel tijd kwijt aan het bijspijkeren van kennis die een mbo-student eigenlijk al op zak moest hebben vóór aanvang van de pabo. Tijd die eigenlijk nodig is voor de kwaliteit van het pabo-onderwijs zelf. In een vandaag verstuurde brandbrief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs roept de Vereniging Hogescholen de politiek op om mbo-studenten bij aanmelding te mogen screenen op voldoende voorkennis.

"Op basis daarvan kan een pabo dan beoordelen of een mbo-student voldoende reken- en taalvaardigheid heeft voor een start op de pabo", aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. Woensdag aanstaande (12/3) vergadert de Kamer o.a. over doorstroom mbo-hbo.

Kwaliteit
Het versterken van de lerarenopleidingen is een topprioriteit van minister Bussemaker van Onderwijs. Zij, en met haar de samenleving, wil de beste leraren opleiden in het belang van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen en studenten. Dat begint al op de lagere school. De pabo's werken keihard om die kwaliteit omhoog te brengen. Voor alle vakken zijn minimum eisen per vak beschreven, er zijn landelijke eindtoetsen, er wordt hard gewerkt aan meer opleiders met een masteropleiding en er zijn verplichte reken- en taaltoetsen voor alle studenten in het eerste jaar. Haalt men die niet (na 3 pogingen), dan moet men de pabo aan het einde van het eerste jaar verlaten.

Slechts 25%
In de praktijk blijken vooral studenten afkomstig van het mbo (ruim 30% van de totale pabo- instroom ) onvoldoende voorkennis te hebben om de reken- en taaltoetsen te halen. Dit ondanks de extra inspanningen van de mbo-sector zelf en van pabo-docenten om de taal- en rekenkennis bij deze groep omhoog te krijgen. Voor de rekentoets slaagt na de eerste poging slechts 25% (voor alle eerstejaars pabo samen, mbo, havo en vwo, is dat 50%). Na drie toetsafnames heeft slechts 54% de rekentoets gehaald (havo 81%, vwo 95%). Een zelfde beeld is te zien bij de verplichte taaltoets. Na het maximum van 3 pogingen slaagt slechts 63% van de mbo-instroom (havo 84%, vwo 97%).

Onacceptabel
Deze situatie is volgens de Vereniging Hogescholen onacceptabel. De samenleving en de politiek vragen om leerlingen maximaal uit te dagen om hun talenten te ontwikkelen. De minister is daar klip en klaar over in haar Lerarenagenda 2013-2020. Leerlingen zo goed mogelijk opleiden voor de toekomst, begint al in het basisonderwijs. Daarvoor zijn uitmuntende docenten nodig. De pabo's leiden die zo goed mogelijk op. Die inspanningen mogen niet verloren gaan doordat teveel studenten met een gebrekkig kennisniveau instromen.

Basiskennis
Het is nu niet mogelijk om een mbo-student aan de poort te screenen op voldoende voorkennis van rekenen en taal. De Vereniging Hogescholen doet een dringend beroep op de Kamer om dat wel mogelijk te maken. "Daarmee bereik je", aldus Thom de Graaf, "dat alleen dié mbo-studenten met de pabo beginnen die over voldoende basiskennis beschikken. Dat is in het belang van zowel de pabo (alle aandacht voor verhoging kwaliteit onderwijs), als voor de samenleving (doelmatige besteding onderwijsgeld) en voor de mbo-student zelf (screening vooraf voorkomt verlies van studiejaar als gevolg van verplichte uitval in eerste jaar). Waarbij ik er wel direct aan toevoeg dat mbo-studenten die voldoende instroomkennis hebben, van harte welkom zijn op de pabo".

 Brief Vereniging Hogescholen aan Vaste Kamercommissie OCW inzake toelating pabo - 10 maart 2014 


Beluister ook de interviews op 10 maart 2014 met Thom de Graaf naar aanleiding van brandbrief Vereniging Hogescholen:

Gerelateerd

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Actualiteit

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Actualiteit

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer