Actualiteit

Pabo moet mbo-student kunnen selecteren aan de poort

De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. Docenten zijn nu te veel tijd kwijt aan het bijspijkeren van kennis die een mbo-student eigenlijk al op zak moest hebben vóór aanvang van de pabo. Tijd die eigenlijk nodig is voor de kwaliteit van het pabo-onderwijs zelf. In een vandaag verstuurde brandbrief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs roept de Vereniging Hogescholen de politiek op om mbo-studenten bij aanmelding te mogen screenen op voldoende voorkennis.

"Op basis daarvan kan een pabo dan beoordelen of een mbo-student voldoende reken- en taalvaardigheid heeft voor een start op de pabo", aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. Woensdag aanstaande (12/3) vergadert de Kamer o.a. over doorstroom mbo-hbo.

Kwaliteit
Het versterken van de lerarenopleidingen is een topprioriteit van minister Bussemaker van Onderwijs. Zij, en met haar de samenleving, wil de beste leraren opleiden in het belang van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen en studenten. Dat begint al op de lagere school. De pabo's werken keihard om die kwaliteit omhoog te brengen. Voor alle vakken zijn minimum eisen per vak beschreven, er zijn landelijke eindtoetsen, er wordt hard gewerkt aan meer opleiders met een masteropleiding en er zijn verplichte reken- en taaltoetsen voor alle studenten in het eerste jaar. Haalt men die niet (na 3 pogingen), dan moet men de pabo aan het einde van het eerste jaar verlaten.

Slechts 25%
In de praktijk blijken vooral studenten afkomstig van het mbo (ruim 30% van de totale pabo- instroom ) onvoldoende voorkennis te hebben om de reken- en taaltoetsen te halen. Dit ondanks de extra inspanningen van de mbo-sector zelf en van pabo-docenten om de taal- en rekenkennis bij deze groep omhoog te krijgen. Voor de rekentoets slaagt na de eerste poging slechts 25% (voor alle eerstejaars pabo samen, mbo, havo en vwo, is dat 50%). Na drie toetsafnames heeft slechts 54% de rekentoets gehaald (havo 81%, vwo 95%). Een zelfde beeld is te zien bij de verplichte taaltoets. Na het maximum van 3 pogingen slaagt slechts 63% van de mbo-instroom (havo 84%, vwo 97%).

Onacceptabel
Deze situatie is volgens de Vereniging Hogescholen onacceptabel. De samenleving en de politiek vragen om leerlingen maximaal uit te dagen om hun talenten te ontwikkelen. De minister is daar klip en klaar over in haar Lerarenagenda 2013-2020. Leerlingen zo goed mogelijk opleiden voor de toekomst, begint al in het basisonderwijs. Daarvoor zijn uitmuntende docenten nodig. De pabo's leiden die zo goed mogelijk op. Die inspanningen mogen niet verloren gaan doordat teveel studenten met een gebrekkig kennisniveau instromen.

Basiskennis
Het is nu niet mogelijk om een mbo-student aan de poort te screenen op voldoende voorkennis van rekenen en taal. De Vereniging Hogescholen doet een dringend beroep op de Kamer om dat wel mogelijk te maken. "Daarmee bereik je", aldus Thom de Graaf, "dat alleen dié mbo-studenten met de pabo beginnen die over voldoende basiskennis beschikken. Dat is in het belang van zowel de pabo (alle aandacht voor verhoging kwaliteit onderwijs), als voor de samenleving (doelmatige besteding onderwijsgeld) en voor de mbo-student zelf (screening vooraf voorkomt verlies van studiejaar als gevolg van verplichte uitval in eerste jaar). Waarbij ik er wel direct aan toevoeg dat mbo-studenten die voldoende instroomkennis hebben, van harte welkom zijn op de pabo".

 Brief Vereniging Hogescholen aan Vaste Kamercommissie OCW inzake toelating pabo - 10 maart 2014 


Beluister ook de interviews op 10 maart 2014 met Thom de Graaf naar aanleiding van brandbrief Vereniging Hogescholen:

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Goede perspectieven voor hbo’ers op de arbeidsmarkt

Article

Hbo-afgestudeerden doen het in de regel nog steeds goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. Belangrijkste conclusie uit de monitor: hbo-opgeleiden van de lichting 2019/2020 hebben bijna allemaal werk; vier van de vijf werken op het hbo-niveau waarvoor ze zijn opgeleid en 60 procent heeft al een vaste baan. “Het is mooi om te zien dat mensen na het voltooien van een hbo-opleiding meestal goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat Nederland zit te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

Article

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees meer