Actualiteit

Oproep deelname aan startimpuls NWA

Vanuit de Vereniging Hogescholen houden wij lectoren en onderzoekers graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de NWA, omdat hun onderzoeksgebied daarop mogelijk aansluit. De Vereniging vindt het belangrijk dat hogescholen zo goed mogelijk gepositioneerd zijn voor deelname aan de NWA.

Startimpuls NWA
De inmiddels demissionaire minister en staatsecretaris van OCW hebben een start willen maken met de NWA. Onder de naam Startimpuls NWA is 20 miljoen euro vrijgemaakt voor thematisch onderzoek. Het ministerie heeft drie specifieke thema’s benoemd vanuit haar eigen beleidsagenda en daarvoor acht relevante routes aangewezen.

Hoe kan de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving worden versterkt?

  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
  • NeurolabNL: de werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek

Hoe kunnen we de digitale samenleving beter begrijpen en verder brengen?

  • Waardecreatie door verantwoorde toegang en gebruik van big data
  • Meten en detecteren: alles, altijd en overal

Hoe kan natuurwetenschappelijke kennis bijdragen aan vernieuwing?

  • De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal
  • Bouwstenen van materie en fundamenten van tijd en ruimte
  • De quantum-/nano revolutie

Het doel van de startimpuls is om nieuwe samenwerkingsverbanden binnen het onderzoeks- en innovatiesysteem tot stand te brengen, rond de genoemde routes . Daarom is er duidelijk ruimte voor het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Wij willen u graag stimuleren om deel te nemen aan dit proces, zodat u al in deze fase goed aangesloten bent bij de Nationale Wetenschapsagenda. Dit is van belang omdat de verwachting is dat een nieuwe regering ook zal investeren in de NWA. Daarnaast is het een unieke kans voor samenwerking met (nieuwe) kennispartners.

Deelname aan startimpuls door hogescholen
De financiële omvang van het aan te vragen onderzoek betreft € 2,5 mln. per route. De boegbeelden van de acht door OCW genoemde routes zijn uitgenodigd om, in nauwe samenspraak met de achterban, bij het secretariaat van de Startimpulscommissie per route één voorstel voor thematisch onderzoek in te dienen. De deadline voor het indienen van voorstellen is gesteld op 15 juni aanstaande.

Binnen iedere route wordt op een eigen manier gewerkt aan de ontwikkeling van een aanvraag voor de beschikbare € 2,5 mln. Iedere route communiceert hier ook zelfstandig over. Wij raden u aan om, wanneer u dat nog niet eerder gedaan heeft, uw interesse voor deelname kenbaar te maken door contact op te nemen met de trekker van de betreffende route.

Route Trekker e-mail
Op weg naar veerkrachtige samenlevingen Janneke van Kersen- NWO routevzs@nwo.nl
Jeugd in ontwikkeling Renee Middelburg - NWO info@nro.nl
Neurolab NL Rob Heinsbroek NWO NWAneurolab@nwo.nl
Waardecreatie  door verantwoorde toegang en gebruik van big data Wilco Hazeleger - NL e-science Center w.hazeleger@esciencecenter. nl. 
Meten en detecteren Michel Huys DSM michel.huys@dsm.com
De oorsprong van het leven Mark de Jonge NWO mr.dejonge@nwo.nl
Bouwstenen van materie en fundamenten van tijd en ruimte Stan Bentvelsen - Nikhef stanb@nikhef.nl
De quantum-/ nano revolutie Michiel van Hout- NWO m.vandenhout@nwo.nl

Hier vindt u meer informatie over de startimpuls call.

Gerelateerd

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Article

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Hogeschool van Amsterdam bekroont beste praktijkgericht onderzoek

Article

Het HvA Onderzoek van het jaar 2017 is SO-HIP​, sensortechnologie bij de revalidatie van ouderen na een heupfractuur. Tijdens het HvA Research Awards Event zijn meer prijzen uitgereikt.

Lees meer

Massale participatie bedrijven in innovatief beroepsonderwijs

Article

De 160 Centers of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap verenigen zich in Katapult. Katapult is een lerend netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6.000 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden.

Lees meer