Actualiteit

Op weg naar aantrekkelijker deeltijdonderwijs

Hoger onderwijs in deeltijd dat is afgestemd op wat de student wil en weet, en op tijden wanneer het hem of haar uitkomt, maakt het voor meer volwassenen aantrekkelijk om zich bij- of om te scholen. Om die reden werken hogescholen aan meer flexibel deeltijdonderwijs. De afgelopen maanden hebben zij, onder andere in overleg met werkgevers, hun plannen uitgewerkt en ingediend bij het ministerie van OCW. Plannen voor hoger deeltijdonderwijs in modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden, met lessen op de werkplek en met meer maatwerk per student. De minister stuurde hierover gisteravond een brief naar de Tweede Kamer.

Veel interesse voor pilots flexibilisering
Hogescholen hebben vooral veel interesse voor de pilots flexibilisering. Bij deze pilots mogen hogescholen de vaste onderwijsprogramma’s loslaten en mag worden gewerkt op basis van ‘leeruitkomsten’. Het gaat om wat men moet kennen en kunnen. Op deze manier kan het onderwijsaanbod meer worden afgestemd op wat de volwassen deeltijdstudent al aan kennis en vaardigheden heeft. Hogescholen zien in de pilots veel mogelijkheden om het leven lang leren een impuls te geven. Minister Bussemaker stelt voor de pilots subsidie beschikbaar. Daarnaast investeren hogescholen zelf fors in het flexibeler maken van het deeltijdonderwijs.

Gezamenlijk experiment met werkgevers
De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden met de werkgevers- en brancheverenigingen van de sectoren zorg, welzijn en techniek (inclusief ICT) over experimenten met vraagfinanciering. In deze sectoren, waar de vraag naar arbeidskrachten groot is, kunnen studenten voor deeltijd opleidingen vanaf het studiejaar 2016-2017 vouchers krijgen. Daarmee kunnen studenten delen van onderwijsprogramma’s afnemen, en hoeven zij zich niet langer voor een gehele opleiding in te schrijven om aan het onderwijs deel te mogen nemen. In januari zal het ministerie van OCW bekend maken welke instellingen en opleidingen mogen starten met de experimenten vraagfinanciering en de pilots flexibilisering. De hogescholen kunnen daarna, samen met de werkgevers, de opleidingen verder gaan uitwerken.

Op dit moment 51.000 hbo-deeltijdstudenten
De afgelopen jaren zien hogescholen dat het aantal deeltijdstudenten afneemt. In het studiejaar 2013-2014 heeft het hoger beroepsonderwijs bijna 51.000 deeltijdstudenten en zijn er 53 Associate Degree, 127 Bachelor en 34 verschillende Master opleidingen in deeltijd. In 2009-2010 waren er nog zo'n 64.000. Bijna 56% van de deeltijdstudenten haalt in 5 jaar een hbo diploma.

Voltijd- en deeltijdonderwijs versterken elkaar
Hogescholen bieden een breed palet aan deeltijdopleidingen waarbij de onderwijskwaliteit voorop staat. Daarbij zien hogescholen dat het vol- en deeltijdonderwijs elkaar versterken. Door de nauwe relatie van hogescholen met het werkveld en de bedrijven in de regio in het kader van praktijkgericht onderzoek biedt het deeltijdonderwijs extra verdieping op de praktijk. Met het opheffen van wettelijke belemmeringen in de pilots en experimenten wordt het onderwijsaanbod in deeltijd op korte termijn extra gestimuleerd. Een impuls waar de huidige arbeidsmarkt bij gebaat is.

Gerelateerd

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Article

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Hoogste instroom in hbo ooit

Article

De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 toegenomen met 3,4% tot 110.307 eerstejaars. De groei is zichtbaar in bijna alle sectoren van het hbo en bij elk opleidingstype (associate degree, bachelor en master) en elke opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal). Het gaat om de hoogste instroom in het hbo ooit. “Steeds meer mensen vanuit verschillende achtergronden in Nederland vinden de weg naar onze hogescholen. De aandacht die het hbo de afgelopen jaren heeft besteed aan differentiatie van het opleidingsaanbod werpt zijn vruchten af ”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Goede regionale samenwerking mbo - hbo bepaalt succes Associate degree

Article

De eerste landelijke Associate degree conferentie, die vandaag plaatsvindt, illustreert prachtige voorbeelden van regionale samenwerking die het succes van de Associate degree mede bepalen. Ton Heerts, voorzitter van de MBO-raad, en Jan Bogerd, portefeuillehouder Onderwijs van de Vereniging Hogescholen, bevestigden deze samenwerking met een gezamenlijk convenant. “Dit convenant is een stimulans voor verdere regionale samenwerking. Laten we vooral van elkaars expertise, kennis en ervaring gebruik maken”, aldus Jan Bogerd.

Lees meer