Actualiteit

Op RURI-event 2016

Onderzoekers en bestuurders hogescholen in gesprek over kennisdelen tussen Europese steden

Wat is de meerwaarde van Europese kennisontwikkeling voor de stedelijke praktijk? En hoe pak je het dan aan om daarvan mee te profiteren? Dat zijn de vragen die op 13 april a.s. centraal staan tijdens het RURI-event in het Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. RURI staat voor 'Routes to Urban Research and Innovation'. Onderzoekers en bestuurders van hogescholen gaan met die twee vragen aan de slag in een aantal workshops, zoals de workshop 'Kansen in Europese programma’s voor Smart Cities - onderzoek door hogescholen en andere organisaties'. Daarin presenteert Technopolis Group de uitkomsten van de verkenning hoe hogescholen zich goed kunnen presenteren in Europese Smart Cities projecten.

Steden en regio's
Steden vormen de motoren van onze economie. Hierdoor wonen en werken steeds meer mensen in verstedelijkte regio’s. Dit roept nieuwe vragen op ten aanzien van de vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid in deze regio’s. Regionale vraagstukken die op Europese schaal gedeeld worden. Onderzoek, kennisdeling en samenwerking versterkt het oplossend vermogen en vergroot de internationale concurrentiekracht van de Europese steden.

Programma
Keynote sprekers Margit Noll (Voorzitter Management Board JPI Urban Europe) en Markku Markkula (President van het Europese Comité van de Regio's) zullen tijdens dit event hun ervaringen over stedelijke kennisontwikkeling en -uitwisseling delen met de deelnemers. In twee workshoprondes wordt kennis en ervaring gewisseld en is er uitgebreid aandacht voor het wat & hoe van Europese kennisontwikkeling.

Achtergrond
Het RURI-event vindt plaats in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Het event is een initiatief van VerDuS, Verbinden van Duurzame Steden, en meer in het bijzonder van NWO, Platform31 en Regieorgaan Sia in samenwerking met JPI Urban Europe. Bezoek de congreswebsite voor meer informatie over dit event.

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer