Actualiteit

Nu vooral vooruitkijken

Vandaag heeft de minister van OCW haar besluit over het advies van de reviewcommissie m.b.t. de prestatieafspraken bekend gemaakt. De Vereniging Hogescholen heeft al eerder aangegeven het onterecht te vinden dat 6 hogescholen door een negatief oordeel op één aspect, namelijk het studierendement, financieel worden gestraft door de minister. Zij hebben zich immers tot het maximum ingespannen en hebben bovendien gedaan wat de minister zelf heeft gezegd: kwaliteit gaat boven studierendement. “De financiële korting die de minister vandaag bekend heeft gemaakt stelt ons teleur”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “We sluiten dit hoofdstuk nu met een onbevredigend gevoel af maar richten ons op een toekomst van horizontale regionale verantwoording.”

Ingewikkelde rekenmethode
Individuele hogescholen hebben in 2012 prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van OCW voor de periode 2012 tot 2016. Bij 6 hogescholen wordt op grond van de beoordeling van de reviewcommissie gekort op de begroting. De minister is maar deels tegemoetgekomen aan de bezwaren van de Vereniging Hogescholen door de korting te halveren. Wel spreekt de minister haar waardering uit voor de inspanningen die door de hogescholen zijn geleverd.

De Vereniging Hogescholen heeft zich eerder uitgesproken tegen een mechanisch afrekenen zonder rekening te houden met het verhaal achter de cijfers. Prestatiebekostiging in het hoger onderwijs is een onjuist en soms onrechtvaardig instrument, de huidige beoordeling laat eens te meer zien dat het niet logisch is om te werken met zo’n afrekensystematiek en hogescholen ondanks al hun inspanningen te bestraffen.

Aandacht gericht op de toekomst
“De overheid moet sturen op afstand en meer ruimte aan de autonomie van de hogescholen bieden” vindt Thom de Graaf, “dan kunnen de hogescholen – in overleg met de eigen belanghebbenden (studenten, medewerkers, beroepenveld) – veel beter inspelen op waar de samenleving behoefte aan heeft.” De Vereniging Hogescholen benadrukt dat ook zonder prestatieafspraken de onderwijskwaliteit in het hbo omhoog zou zijn gegaan en de profilering van hogescholen zou zijn ingezet. Het is verstandig om de instellingen nu de ruimte te geven om zelf in nauwe samenspraak met studenten, docenten, lectoren en stakeholders (bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen) instellingsplannen te formuleren met transparante ambities. De Vereniging Hogescholen is daarom tegen opgelegde prestatieafspraken en stringente verticale sturing. 

Gerelateerd

Volgende stap in betere aansluiting mbo hbo

Actualiteit

In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Verbazing over adviesrapport AWTI

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen heeft met verbazing kennis genomen van het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de toekomst van het Nederlands stelsel van Hoger onderwijs. Het rapport stelt terecht dat het hoger onderwijs van hoge kwaliteit is en grijpt terug op bekende voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met recente besluiten (sectorakkoorden), initiatieven die in de beginfase van uitvoering zijn (Wetenschapsagenda) en lopende gesprekken (zoals die tussen de VH en de VSNU). De aanbevelingen berusten vervolgens op centralistische planvorming, waarvan is aangetoond dat dit niet werkt.

Lees meer

Horizontale dialoog

Standpunt

De hogescholen hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot zelfbewuste en zelfstandige organisaties die op professionele wijze invulling geven aan de taken die hun bij wet zijn opgedragen. In samenspraak met politiek en samenleving zoeken hogescholen antwoord op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees meer