Actualiteit

Minister tegen selectie pabo

Minister Bussemaker van Onderwijs ziet vooralsnog geen aanleiding om een toelatingstoets mogelijk te maken voor mbo-studenten die naar de pabo willen. Zij zei dit vandaag tijdens een debat met de vaste Kamercommissie voor Onderwijs. Het debat ging over tal van onderwerpen die spelen in het mbo. Eén daarvan is de overgang van het mbo naar de pabo. De Vereniging Hogescholen had afgelopen maandag de Tweede Kamer gevraagd om zo’n toelatingstoets voor mbo-studenten mogelijk te maken. Aanleiding daarvoor is de grote uitval van mbo-studenten in het eerste jaar van de pabo omdat zij de verplichte reken- en of taaltoets niet halen.

Bussemaker erkende tijdens het debat dat er op dit moment veel mbo’ers uitvallen vanwege de reken- en of taaltoetsen. Ze zei ook dat het van groot belang is dat mbo’ers goed worden opgeleid om zodoende de pabo aan te kunnen. Omdat je daarmee ook de kans op een succesvolle studieloopbaan binnen de pabo vergroot. Volgens Bussemaker zijn er al diverse maatregelen genomen om het instroomniveau van een mbo-student te verhogen. Zij doelt daarmee onder andere op de verhoging van het huidige eindexamenniveau voor de vakken Nederlands en rekenen. Deze moeten in respectievelijk 2015 en 2016 gerealiseerd zijn. De minister is ervan overtuigd dat dit haalbaar is en vindt daarom een selectie aan de poort nu niet nodig. Bovendien zei de minister dat zij voor mbo-studenten die kampen met achterstanden extra ondersteuningsprogramma’s faciliteert, zoals summercourses en schakelprogramma’s. Tenslotte is Bussemaker bang dat er bij selectie te weinig studenten naar de pabo gaan.

De Vereniging Hogescholen stelde maandag in haar brief aan de Kamer dat zij niet verwacht dat deze kwaliteitsslag op een dergelijk korte termijn haalbaar is. De afgelopen jaren is het slagingspercentage onder mbo-studenten gedaald in plaats van gestegen. In 2013 haalde maar 54% van de mbo-instroom de rekentoets en 63% de taaltoets. Het jaar daarvoor lagen de percentages nog op 61 respectievelijk 69%. De lage percentages zijn extra zorgelijk omdat de samenleving en de politiek vraagt om de beste leraren voor de klas. Dat begint al met de opleiding van studenten op de pabo waarbij de basiskennis van taal en rekenen op orde moet zijn. Zolang dat nog niet het geval is, pleit de Vereniging Hogescholen voor de tijdelijke mogelijkheid van een toelatingstoets tot het moment waarop de instroomkennis van mbo-studenten op peil is.

Een aantal partijen in de Kamer onderschreef het belang van goed voorbereide mbo-studenten. Vrijwel iedereen hamerde daarom op de kwaliteitsverhoging binnen het mbo, al dan niet in samenwerking met het hbo. Voor de korte termijn is een aantal partijen niet tegen selectie aan de poort. Maar als die er komt, wil men die verbreden naar alle studenten die zich bij de pabo aanmelden.

Het debat krijgt binnenkort een vervolg, waarbij partijen moties kunnen indienen. Een precieze datum voor het debat is nog niet bekend. 
 

Gerelateerd

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Actualiteit

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Lees meer

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Actualiteit

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Specialisatie Jonge kind en Oude kind op de Pabo werpt vruchten af

Actualiteit

Afgelopen jaren hebben de pabo’s een impuls gegeven aan de specialisaties jonge kind en oude kind. De Vereniging Hogescholen is tevreden dat het recente onderzoek van ResearchNed laat zien dat dit vruchten afwerpt. Het onderzoek toont aan dat huidige vierdejaars met de specialisatie Jonge Kind redelijk tot goed te spreken zijn over hun voorbereiding op lesgeven in de onderbouw. Tevens geeft het onderzoek aan dat bij de tweedegraads lerarenopleidingen de specialisaties voor het avo (algemeen vormend onderwijs in het voortgezet onderwijs), vmbo en mbo in gang zijn gezet en de afstudeerrichtingen hierin worden verstevigd. De Vereniging Hogescholen benadrukt dat de lerarenopleidingen continu in ontwikkeling zijn en voortdurend kijken hoe ze het onderwijsaanbod aantrekkelijker kunnen maken en meer leraren kunnen opleiden.

Lees meer