Actualiteit

Minister omarmt met nieuwe Strategische Agenda visie hogescholen

Meer maatwerk bieden in het hoger onderwijs, talenten van de studenten centraal stellen, investeren in de ontwikkeling van docenten, sterke verwevenheid van onderzoek met het onderwijs. Deze en vele andere ambities in de vandaag gepresenteerde Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek van minister Bussemaker sluiten naadloos aan op de recent gepresenteerde strategische visie ‘#hbo2025: Wendbaar & Weerbaar’ van de hogescholen. ‘Wij zijn positief over de inhoudelijke plannen van de minister”, aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. “Maar de minister rekent zich wel rijk. De €1 miljard die zij hiervoor in 2025 beschikbaar denkt te hebben, is in feite slechts een half miljard!”

Sprong naar de toekomst
Net als ‘Wendbaar & Weerbaar’ richt de Strategische Agenda van OCW zich op 2025. In de komende 10 jaar moet er volgens de Agenda een ‘sprong naar de toekomst’ gemaakt worden op het gebied van onderwijskwaliteit, toegankelijkheid, talentontwikkeling & diversiteit en verbinding met de samenleving. Herkenbare thema’s die ook in de visie van de Vereniging Hogescholen centraal staan en die nu door de minister worden omarmd. De hogescholen kunnen zich goed vinden in de keuze van de minister om kwaliteit boven kwantiteit te stellen, waarbij de verdere versterking van de onderwijskwaliteit zich niet alleen richt op kennisoverdracht en kwalificatie maar nadrukkelijk ook op socialisatie en persoonlijke vorming. Meer gedifferentieerd onderwijs naar inhoud, vorm of niveau, meer kleinschalige leergemeenschappen in combinatie met nieuwe (digitale) onderwijsvormen, meer docenten, meer hbo-masters, meer aandacht en geld voor praktijkgericht onderzoek en meer samenwerking tussen mbo en hbo, om daarmee het studiesucces te vergroten, kunnen ook rekenen op instemming van de hogescholen. Positief is ook dat de minister constateert dat het binaire stelsel geen statisch geheel is. Minder scherpe grenzen tussen hogescholen en universiteiten leiden volgens haar tot flexibelere programma’s over de grenzen van disciplines en instellingen heen. Opvallend is wel dat het voor de hogescholen belangrijke thema internationalisering in deze agenda te weinig aandacht krijgt.

Vraagtekens bij financiële haalbaarheid
In de Agenda noemt de minister een bedrag van € 1 miljard in 2025, vrijkomend uit de opbrengsten van de Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs, om haar plannen te financieren. De Vereniging Hogescholen heeft al eerder op basis van eigen berekeningen aangegeven dat de extra investeringsruimte voor het gehele hoger onderwijs in 2025 echter niet meer dan een half miljard bedraagt. De Vereniging zet dan ook de nodige vraagtekens bij de realisatie van alle ambities van de minister, zeker op de korte termijn. Daarvoor is veel meer geld nodig dan nu beschikbaar komt. Over de besteding van de extra gelden willen de hogescholen op lokaal/regionaal niveau, in nauwe afstemming met de eigen achterban, studenten, docenten/lectoren, externe stakeholders, afspraken maken op basis van individuele ambities en prioriteiten. Uiteraard leggen hogescholen hierover verantwoording af en kunnen zij hierop worden aangesproken. Maar verticale sturing door de overheid met uniforme, landelijke (nieuwe) kwaliteits- /prestatieafspraken past daar niet bij.

Gerelateerd

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Herverdelen niet de oplossing

Actualiteit

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees meer

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

Actualiteit

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag staat vandaag centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Een leven lang leren is een van de Sustainable Development Goals (SDGs). Op het jaarcongres ondertekenden alle 36 hogescholen in Nederland het SDG-Charter en onderstreepten daarmee hun ambitie om samen met studenten en docenten zich in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.

Lees meer