Actualiteit

Met goedgekeurde modelovereenkomsten zzp’ers behouden voor het hbo

Ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR-verklaring om zzp’ers in te kunnen huren, heeft het beroepsonderwijs overeenstemming bereikt met de Belastingdienst over twee nieuwe modelovereenkomsten. Deze modelovereenkomsten zijn specifiek gericht op onderwijsgevende werkzaamheden in het mbo en hbo. Voor hogescholen zijn zzp’ers in de rol van vakspecialisten, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs.

Mbo en hbo
De mbo-sector en de hogescholen hebben vorig jaar de handen ineengeslagen. Beide onderwijssectoren vinden het noodzakelijk voor goed en gedegen beroepsonderwijs dat zij vakspecialisten en zzp’ers uit de beroepspraktijk kunnen inhuren. In gezamenlijkheid zijn ze met de Belastingdienst in gesprek gegaan over modelovereenkomsten voor zzp’ers in het beroepsonderwijs.

Twee modelovereenkomsten
Inmiddels is overeenstemming bereikt met de Belastingdienst over twee modelovereenkomsten:

  • de modelovereenkomst ‘vrije vervanging’, waarbij het voor de hogeschool (in beperkte mate) mogelijk is invloed uit te oefenen op de lesinhoud, maar waarbij het regelen van vervanging volledig in handen is van de opdrachtnemer, en;
  • de modelovereenkomst ‘geen werkgeversgezag’, die het mogelijk maakt een specifieke expert op een opdracht in te zetten, maar waarbij de hogeschool geen invloed op de lesinhoud kan uitoefenen.

Handreiking als toelichting
Gelijktijdig met de modelovereenkomsten is ook een handreiking ontwikkeld. Deze handreiking biedt handvatten voor het omgaan met externe inhuur in het hbo. Tevens bevat de handreiking, naast de modelovereenkomsten zelf en de toelichting daarop van de indienende partijen, een artikelsgewijze toelichting op de overeenkomsten van opdracht.

Nieuwe wetgeving DBA
Toen er nog VAR-verklaringen werden afgegeven, mocht een instelling op vrijwarende werking vertrouwen (de werkgever hoefde geen loonheffingen in te houden en betalen) zolang sprake was van een geldige VAR. Met ingang van 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht geworden. Onder de nieuwe wetgeving kan pas een beroep op vrijwarende werking worden gedaan als gebruik wordt gemaakt van (model)overeenkomsten die de goedkeuring van de Belastingdienst hebben verkregen. De werkgroep heeft zich specifiek gericht op modelovereenkomsten voor onderwijsgevende werkzaamheden, omdat de Belastingdienst zich de afgelopen jaren juist over deze groep kritisch heeft uitgelaten als het gaat om de aanwezigheid van een (verkapt) dienstverband.