Actualiteit

Lectoren netwerkers pur sang

Het aantal lectoren en onderzoekers verbonden aan een lectoraat in het hbo is de afgelopen jaren flink gegroeid; momenteel zijn ruim 600 lectoren en bijna 4.500 (docent)onderzoekers en promovendi actief. Ook de omvang van de lectoraten is de afgelopen jaren gegroeid; dit laat zien dat hogescholen het praktijkgericht onderzoek breed hebben verankerd in de organisatie. De meeste lectoren zijn werkzaam in de bètatechniek en de sociale studies, daarna volgen economie en onderwijs.

Op 25 mei overhandigde Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, de resultaten van een onderzoek naar het werk en netwerk van lectoren aan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. In de reeks ‘Feiten en Cijfers: Praktijkgericht onderzoek bij lectoraten van hogescholen’ wordt bevestigd dat lectoren de spil zijn van praktijkgericht onderzoek. Door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk leveren zij een cruciale bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

Lectoren belangrijke spil in netwerken
Lectoren onderhouden een breed netwerk met professionele organisaties in het bedrijfsleven en de publieke sector. Partners zijn kennisinstellingen, maatschappelijke non-profit organisaties, regionale partijen in de publieke sector, bedrijven en scholen. In deze netwerken worden zeer veel activiteiten georganiseerd gericht op afstemming en kennisdeling. De producten van  praktijkgericht onderzoek zijn zeer divers en variëren van wetenschappelijke publicaties in peer reviewed tijdschriften en video- en audioproducten tot concrete innovaties zoals de ElekTree en de intelligente drone.

Resultaten van onderzoek vertaald in onderwijs
De bijdrage van lectoren aan het onderwijs vertaalt zich in de vernieuwing van het curriculum van opleidingen. Studenten zijn een belangrijke schakel tussen onderwijs en onderzoek; bijna alle lectoren zetten studenten in voor onderzoek. Lectoren zijn van mening dat de vaardigheden die studenten opdoen in het uitvoeren van onderzoek hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In 5 jaar tijd is het aantal studenten dat participeert in praktijkgericht onderzoek verviervoudigd.

Fors investeren in praktijkgericht onderzoek
Thom de Graaf benadrukt dat het rapport laat zien dat lectoren een unieke positie hebben als het gaat om de verbinding van het onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. “Lectoren zijn de spil in thematische zwaartepunten van hogescholen en aanjagers van innovatie.” De Vereniging Hogescholen zet fors in op het ondersteunen en profileren van de lectoraten om zo het praktijkgericht onderzoek naar een hoger niveau te tillen. De Graaf: “Een majeure impuls in de keten van kennis en wetenschap is daarom nodig. Het hbo-onderzoek participeert in de Nationale Wetenschapsagenda. Door fors te investeren in deze NWA kan praktijkgericht onderzoek bijdragen aan verbeteringen in innovaties in onderwijs, zorg en bedrijvigheid. Dat is zeer in het belang van onze maatschappij.”

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer