Actualiteit

KIVI-Chair Architecture in Health gelanceerd

Op donderdag 26 mei heeft het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) voor het eerst haar naam aan een lectoraat van een hogeschool verbonden. De eervolle KIVI-benoeming ging naar het lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Deze multidisciplinaire onderzoeksgroep onder leiding van dr. ir. Masi Mohammadi houdt zich bezig met vernieuwingen op het gebied van bouwen voor de gezondheid en voor een slimmere leefomgeving. "Bouwen voor een vergrijzende samenleving betekent bouwen voor de kwaliteit van het leven van mensen. Dat geeft een enorm gevoel van tevredenheid; de vergrijzing en de veranderingen in de samenleving geven betekenis aan onze (bouw)kunde", aldus Mohammadi.

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, ging in op het belang van onderzoek en lectoraten voor het hoger onderwijs. De Graaf: “Lectoren zijn de spil in thematische zwaartepunten van hogescholen en aanjagers van innovatie. De Vereniging Hogescholen zet fors in op het ondersteunen en profileren van de lectoraten om zo het praktijkgericht onderzoek naar een hoger niveau te tillen”. De lancering van de KIVI-Chair vond plaats op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met lezingen en inspiratiesessies waarin gekeken werd naar de verbindingen die gelegd kunnen worden tussen het lectoraat en vakgebieden zoals telecom, bouw, energie, industrieel ontwerpen, elektrotechniek en ethiek.

KIVI-benoeming
KIVI onderscheidt bepaalde onderzoeksgroepen van kennisinstellingen door hen te benoemen tot KIVI-lectoraat of KIVI-leerstoel, in dit geval het lectoraat Architecture in Health. “Het doel van een KIVI-lectoraat is om nieuwe verbindingen te leggen tussen vakdisciplines en de samenleving. Masi Mohammadi doet dat met een bijzondere gedrevenheid. Samen met het haar zoeken wij naar nieuwe onderzoeksvragen en uitdagingen die leiden tot innovaties voor een slimme en zorgzame leefomgeving”, aldus Micaela dos Ramos, directeur van KIVI.

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer