Actualiteit

Kantelingsgericht casuïstiek bespreken in sociale- en zorgdomein - Avans hogeschool

Het Lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving van Avans hogeschool, de gemeente Den Bosch en Toff-e producties hebben de interactieve website ‘Kantelingsgericht casuïstiek bespreken’ ontwikkeld. Studenten, docenten en professionals uit het sociale- en zorgdomein kunnen daarmee oefenen met de uitgangspunten van de 'kanteling'. De tool kan gratis worden gebruikt en is een opbrengst van de Wmo-werkplaats Zuidoost-Brabant.

Kantelen
Bij kantelen komt het sociale wijkteam in de rol van regisseur. Het team legt de regie meer bij de cliënt neer en benut de krachten van burgers en hun sociale netwerk zo goed mogelijk. De cliënt leert wat hij zelf kan, wat hij met zijn omgeving kan en wat hij belangrijk vindt. Tijdens dit proces gaat het sociale wijkteam op een andere manier samenwerken met cliënt en systeem. Teamleden ontwikkelen zich van specialist tot generalist.  

Stappen
Op basis van een levensechte casus, methodisch model en een lesplan brengt de website de verschillende stappen in beeld van een casuïstiekbespreking binnen een multidisciplinair sociaal wijkteam. De website voorziet daarnaast in achtergrondinformatie over kanteling in het sociale- en zorgdomein zoals die vanaf 2015 is ingezet. Begrippen als zelfregie, versterken eigen kracht en benutten sociaal netwerk komen aan bod. De verschillende perspectieven van professionals in zorg en welzijn komen naar voren in de bespreking zelf en in het onderdeel reflectie van de deelnemers.

Doelen
De website kan dan ook voor meerdere doeleinden gebruikt worden; kennis maken met de werkwijze van een sociaal wijkteam, oefenen in het formuleren van (intervisie) vragen, oefenen om vanuit de theorie van ‘kanteling’, kantelingsgerichte vragen te stellen en kennismaken met de perspectieven van samenwerkende professionals en hoe dat zichtbaar kan worden in de praktijk.

Meer weten?
Neem dan contact op met:

  • Eva Blaauw (onderzoeker Lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving, en docent Academie voor Sociale Studies Avans, e-mail)
  • Petra Veninga (wijkverpleegkundige en onderzoeker Lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving, en docent Academie voor Gezondheidszorg Avans, e-mail

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer