Actualiteit

Drie projecten over kwaliteit toetsing op jaarcongres Vereniging Hogescholen 2017

Het thema van het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen is ‘De o van hbo’. Toetsing is onlosmakelijk verbonden met onderwijs. Daarom is er op dit congres een aparte plek ingeruimd voor een aantal van de projecten over de kwaliteit van toetsing, die zijn ontwikkeld in het kader van ‘Vreemde ogen dwingen’. 

In het gelijknamige advies uit 2012 werd een aantal alternatieven aangedragen voor het idee van centrale examinering in het hbo. Sindsdien is er veel in gang gezet. Zoals pilots met een protocol voor de beoordeling van eindwerkstukken, de ontwikkeling van de BKE/SKE en instellingsoverstijgend gezamenlijk toetsen. Een aantal van die ontwikkelingen nadert zijn voltooiing en gaat daarmee een fase van consolidatie en verbreding in.

Project protocol afstuderen: een verslag van een boeiende reis
Op het jaarcongres wordt formeel het project Pilot protocol afstuderen afgerond waaraan de afgelopen twee jaar circa 30 mensen, betrokken bij 15 opleidingen van acht hogescholen intensief hebben gewerkt. Het project is gestart in opdracht van de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen om te onderzoeken wat de meerwaarde is van het protocol voor het hbo.
In deze sessie komen de deelnemers zelf aan het woord om hun ervaringen met de rest van het hbo te delen. De bijeenkomst bestaat uit een korte inleiding door leden van het kernteam en vervolgens een korte pitch door de deelnemende opleidingen. Daarna kunnen de deelnemers met de opleidingen in gesprek. 
Presentatoren: Dominique Sluijsmans (Zuyd Hogeschool) en Daan Andriessen (Hogeschool Utrecht)

Ervaringen met de implementatie van BKE
In 2013 presenteerde de expertgroep Basiskwalificatie Examinering (BKE) een programma van eisen om de bekwaamheid van examinatoren te verhogen. Recentelijk is onderzoek gedaan naar de wijze waarop hogescholen hier invulling aan hebben gegeven. Tijdens dit college wordt ingegaan op de onderzoeksresultaten en met behulp van een casus stilgestaan bij mogelijke implementatievormen.
Presentatoren: Tamara van Schilt-Mol (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Kitty Meijer (Hogeschool Utrecht), Marie-Christine Sprengers (NHL Hogeschool), Dominique Sluijsmans (Zuyd Hogeschool)

De touwtjes in handen: zelfregie over kwaliteit van toetsing
De methodiek 'Toetsing Getoetst' biedt opleidingen de mogelijkheid zelf de kwaliteit van toetsing te analyseren, verbeteren en borgen aan de hand van het recent ontwikkelde toetsweb. In de workshop wordt het web gepresenteerd, de methodiek toegelicht en ervaringen hiermee gedeeld. Ook maken de deelnemers actief kennis met enkele onderdelen uit de methodiek.
Presentatoren: Tamara van Schilt-Mol, Martijn Peters, Maartje Gijselhart-Keijsers (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Dominique Sluijsmans (Zuyd Hogeschool)

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerd

Handreiking examencommissies geactualiseerd

Article

De Vereniging Hogescholen heeft de handreiking examencommissies uit 2015 vernieuwd. De handreiking helpt hogescholen bij het sterker neerzetten van de examencommissies, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Ook ondersteunt het examencommissies in hun functioneren. 

Lees meer

Commissie Rullmann over Toetsing en examinering hbo: hogescholen gaan zienderogen vooruit!

Article

“Rondom toetsen en examineren is samenwerking opgebloeid tussen opleidingen en hogescholen, veel docenten hebben zich geschoold in de examenpraktijk en het bij toetsing en examinering inschakelen van extern deskundigen is inmiddels breed verspreid”, zo concludeert Paul Rullmann, voorzitter van de commissie ‘evaluatie externe validering toetsing en examinering in het hbo’ bij de presentatie van het eindrapport. “Met de titel ‘Zienderogen vooruit’ geven we duidelijk aan wat de commissie ervan vindt: er is hard gewerkt en heel veel bereikt.”

Lees meer

Training voor leden van examencommissies

Article

De Vereniging Hogescholen organiseert in 2017 weer een aantal keren de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen of Kim Dirkx), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). De drie trainingen vinden plaats op: 16 en 17 januari en 6 maart (reeds volgeboekt), op 12 en 13 april en 15 mei; en op 13 en 14 september en 9 november. Aanmelden voor deze trainingen kan via de website van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer