Actualiteit

Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma’s, aantal Ad-studenten stijgt met 2,7%, ICT opleiding populairste technische opleiding

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Er zijn in het studiejaar 2015 in totaal 442.598 studenten ingeschreven in het hbo, 0,9% minder dan in het vorig studiejaar. Daarmee lijkt een einde gekomen te zijn aan de forse groei van het aantal ingeschreven studenten van de afgelopen jaren en stabiliseert het aantal studenten in het hbo. In totaal schreven 93.918 studenten zich in voor het eerste jaar van een hbo-opleiding, 8,3% minder dan vorig jaar. Het aantal uitgegeven diploma’s daarentegen steeg met 5% aanzienlijk.

 “Het aantal ingeschreven studenten lijkt te stabiliseren”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “De daling van het aantal eerstejaars heeft deels te maken met het leenstelsel. De afgelopen twee jaar was de instroom hoger dan gemiddeld door een groep studenten die de invoering van het leenstelsel vóór wilden blijven”, aldus de Graaf. “Die extra instroom is nu weggevallen. En wij denken dat een ander deel van de daling samenhangt met studenten die daadwerkelijk door het leenstelsel worden afgeschrikt. Of er sprake is van een structurele trend valt nog niet te zeggen.”

Stabilisering totaal aantal ingeschrevenen
Dit collegejaar studeren er in totaal 442.958 studenten aan het hbo, waarvan 87% een voltijd opleiding volgt, 2% in duale vorm studeert en ruim 10% deeltijd onderwijs volgt. Van de ingeschreven studenten volgt 96% een bachelor-opleiding en 3% een masteropleiding. Het aandeel Ad-studenten is licht gestegen tot 1,4%.

Grote verschillen tussen de sectoren
De instroom in de sector Gezondheidszorg neemt licht toe, andere sectoren zoals Agro en Food en Bètatechniek nemen maar licht af. De grootste daling is, zoals eerder aangekondigd, te zien in de sector Onderwijs, -18,1%. Deze daling komt niet onverwacht. De eisen voor de Pabo zijn dit jaar voor het eerst aangescherpt met toelatingstoetsen, daardoor is het aantal eerstejaars met 32% gedaald. De kwaliteit van de instromende studenten wordt hiermee verhoogd, waardoor de verwachting is dat er minder studenten uitvallen in het eerste studiejaar en de kwaliteit voor de klas wordt bevorderd.

Emancipatie effecten blijven zichtbaar
De afgelopen 10 jaar is er ook een toename van het aantal ingeschreven niet-westers allochtone studenten. Vooral het economisch onderwijs is populair bij allochtonen, ruim de helft van alle allochtone studenten volgt een opleiding in deze richting. Het aandeel meisjes onder de allochtone hbo-studenten is hoger dan bij autochtone studenten het geval is (54% tegenover 50%). Tevens zien we bij de instroom een kleinere daling dan bij autochtone studenten.

Aandeel instroom vooropleiding blijft gelijk
De verdeling naar vooropleiding van de bachelor- en Ad-instroom is vrijwel gelijk aan het vorig studiejaar; 50% van de eerstejaars  studenten heeft een havodiploma, 33% is afkomstig van het mbo, 8% van het vwo.  

 

Hier vindt u onze uitgebreide kengetallenapplicatie met de laatste cijfers

Gerelateerd

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Lees meer

Minister kondigt wijziging bsa aan

Article

De Vereniging Hogescholen neemt kennis van het plan voor een wetsvoorstel tot aanpassing van het bindend studieadvies, zoals de minister dat vandaag heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Hbo’er heeft goede papieren voor de arbeidsmarkt

Article

Hbo’ers die de arbeidsmarkt betreden hoeven nauwelijks te zoeken naar een baan en kunnen vrijwel allemaal op hun eigen opleidingsniveau aan de slag. Die conclusie is te trekken naar aanleiding van de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University, die vandaag is verschenen. Ook in voorgaande jaren bleek dat hbo’ers prima hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

Lees meer