Actualiteit

Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma’s, aantal Ad-studenten stijgt met 2,7%, ICT opleiding populairste technische opleiding

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Er zijn in het studiejaar 2015 in totaal 442.598 studenten ingeschreven in het hbo, 0,9% minder dan in het vorig studiejaar. Daarmee lijkt een einde gekomen te zijn aan de forse groei van het aantal ingeschreven studenten van de afgelopen jaren en stabiliseert het aantal studenten in het hbo. In totaal schreven 93.918 studenten zich in voor het eerste jaar van een hbo-opleiding, 8,3% minder dan vorig jaar. Het aantal uitgegeven diploma’s daarentegen steeg met 5% aanzienlijk.

 “Het aantal ingeschreven studenten lijkt te stabiliseren”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “De daling van het aantal eerstejaars heeft deels te maken met het leenstelsel. De afgelopen twee jaar was de instroom hoger dan gemiddeld door een groep studenten die de invoering van het leenstelsel vóór wilden blijven”, aldus de Graaf. “Die extra instroom is nu weggevallen. En wij denken dat een ander deel van de daling samenhangt met studenten die daadwerkelijk door het leenstelsel worden afgeschrikt. Of er sprake is van een structurele trend valt nog niet te zeggen.”

Stabilisering totaal aantal ingeschrevenen
Dit collegejaar studeren er in totaal 442.958 studenten aan het hbo, waarvan 87% een voltijd opleiding volgt, 2% in duale vorm studeert en ruim 10% deeltijd onderwijs volgt. Van de ingeschreven studenten volgt 96% een bachelor-opleiding en 3% een masteropleiding. Het aandeel Ad-studenten is licht gestegen tot 1,4%.

Grote verschillen tussen de sectoren
De instroom in de sector Gezondheidszorg neemt licht toe, andere sectoren zoals Agro en Food en Bètatechniek nemen maar licht af. De grootste daling is, zoals eerder aangekondigd, te zien in de sector Onderwijs, -18,1%. Deze daling komt niet onverwacht. De eisen voor de Pabo zijn dit jaar voor het eerst aangescherpt met toelatingstoetsen, daardoor is het aantal eerstejaars met 32% gedaald. De kwaliteit van de instromende studenten wordt hiermee verhoogd, waardoor de verwachting is dat er minder studenten uitvallen in het eerste studiejaar en de kwaliteit voor de klas wordt bevorderd.

Emancipatie effecten blijven zichtbaar
De afgelopen 10 jaar is er ook een toename van het aantal ingeschreven niet-westers allochtone studenten. Vooral het economisch onderwijs is populair bij allochtonen, ruim de helft van alle allochtone studenten volgt een opleiding in deze richting. Het aandeel meisjes onder de allochtone hbo-studenten is hoger dan bij autochtone studenten het geval is (54% tegenover 50%). Tevens zien we bij de instroom een kleinere daling dan bij autochtone studenten.

Aandeel instroom vooropleiding blijft gelijk
De verdeling naar vooropleiding van de bachelor- en Ad-instroom is vrijwel gelijk aan het vorig studiejaar; 50% van de eerstejaars  studenten heeft een havodiploma, 33% is afkomstig van het mbo, 8% van het vwo.  

 

Hier vindt u onze uitgebreide kengetallenapplicatie met de laatste cijfers

Gerelateerd

Goede perspectieven voor hbo’ers op de arbeidsmarkt

Article

Hbo-afgestudeerden doen het in de regel nog steeds goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. Belangrijkste conclusie uit de monitor: hbo-opgeleiden van de lichting 2019/2020 hebben bijna allemaal werk; vier van de vijf werken op het hbo-niveau waarvoor ze zijn opgeleid en 60 procent heeft al een vaste baan. “Het is mooi om te zien dat mensen na het voltooien van een hbo-opleiding meestal goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat Nederland zit te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer

Hogescholen verheugen zich op 'normale' start studiejaar

Article

Hogescholen mogen het studiejaar op 30 augustus starten zonder dat er 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. Dat betekent dat zo'n half miljoen hbo-studenten weer volledig fysiek onderwijs kunnen volgen. Dat heeft het kabinet vandaag besloten na overleg over de versoepeling van de coronamaatregelen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen is verheugd met dat besluit: “We kijken er erg naar uit om onze studenten weer te verwelkomen op de campus. We kunnen starten met een ‘normaal’ studiejaar en dat is voor studenten van essentieel belang. Want leren doe je samen, met elkaar en van elkaar.” Ook voor docenten en medewerkers is het belangrijk dat ze nu eindelijk weten waar ze aan toe zijn en weer fysiek onderwijs kunnen geven. Limmen benadrukt dat er ook voorzichtigheid geboden is: “We blijven communiceren dat zelftesten en hygiëne-maatregelen belangrijk zijn voor de veiligheid van jezelf en anderen. En natuurlijk als je gaat studeren, laat je vaccineren.”

Lees meer