Actualiteit

Inspectie: “Met name hbo-examencommissies functioneren steeds beter”

Examencommissies in het hoger onderwijs staan in toenemende mate garant voor de waarde van het diploma. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in haar nieuwe rapport ‘Verdere versterking’. Ook richten examencommissies zich meer dan voorheen op het borgen van de kwaliteit van tentaminering en examinering. De Vereniging Hogescholen neemt met tevredenheid kennis van de conclusies uit het onderzoeksrapport. “Het is goed nieuws dat de Inspectie bevestigt dat met name hogescholen hard hebben gewerkt om de kwaliteit van de examencommissies te verbeteren. Deze lijn zetten we door, daarom gaan we serieus aan de slag met de punten die nog beter kunnen”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Het inspectierapport ‘Verdere versterking’, is een vervolg op het rapport ‘Boekhouder of wakend oog’ (2008) over het functioneren van de examencommissies in het hbo en wo. Ten opzichte van de uitkomsten van dat eerdere onderzoek constateert de Inspectie dat met name examencommissies in het hbo zich duidelijk hebben verbeterd. De meeste examencommissies vervullen hun wettelijke opdracht, staan in toenemende mate garant voor de waarde van het diploma, richten zich meer dan voorheen op het borgen van de kwaliteit van tentaminering en examinering, en zijn deskundiger geworden doordat ze tal van professionalisering-trajecten hebben doorlopen. Ook zijn de examencommissies onafhankelijker geworden: managers maken steeds minder deel uit van Examencommissies. 

Verbeterpunten serieus aanpakken
Naast lof benoemt de Inspectie in haar rapport ook een aantal verbeterpunten waar examencommissies zich de komende jaren (ook) op moeten richten. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Vaker onderzoeken of het totale pakket van tentamens de vereiste eindkwalificaties toetst;
  • Examinatoren explicieter aanwijzen;
  • Betere richtlijnen geven voor de constructie van tentamens;
  • Beter toezicht houden op de naleving van richtlijnen over de bestrijding van fraude.

Thom de Graaf: “Wij zullen deze verbeterpunten zeer serieus oppakken. We zijn op de goede weg maar het kan altijd beter. De Inspectie geeft daar een aantal goede aanwijzingen voor. En daar gaan we ons voordeel mee doen!”

Verdere professionalisering van de examencommissies
De Inspectie is van mening dat de professionaliseringslag van de examencommissies moet doorgaan. Om dat proces te faciliteren, adviseert de Inspectie aan het bestuur van de hogescholen om een aantal randvoorwaarden te verbeteren, zoals:

  • Zorgen voor een heldere positie van de examencommissie en de taakverdeling ten opzichte van anderen binnen een hogeschool (zoals management, bestuur en examinatoren). 
  • Zorgen voor een adequate facilitering van de examencommissies: examencommissies moeten bijvoorbeeld over voldoende tijd, middelen en ondersteuning beschikken om hun taak naar behoren uit te kunnen voeren.
  • Zorgen voor een gedeelde interpretatie van het wettelijk kader. Examencommissies blijken het namelijk soms lastig te vinden hoe bepaalde wetsartikelen moeten worden uitgelegd en toegepast. Daarbij gaat het om zaken als het intrekken van de aanwijzing als examinator, het ongeldig mogen verklaren van tentamens en de mogelijkheid om géén getuigschrift te verstrekken wanneer een examinator naar het oordeel van de examencommissie ten onrechte een voldoende heeft gegeven voor een tentamen.

Nieuwe editie handreiking examencommissies
In 2011 al bracht de Vereniging Hogescholen voor het eerst onder de naam ‘Geslaagd!’ een handreiking Examencommissies uit. Deze handreiking moet hogescholen en in het bijzonder examencommissies in staat stellen om nadere invulling te geven aan het deskundig en onafhankelijk functioneren van examencommissies om zodoende bij te dragen aan een duurzaam en breed gedragen vertrouwen in de kwaliteit van de diploma’s. Daarom ook is de handreiking bij uitstek de plek om een gedeelde interpretatie van wet- en regelgeving rond examinering te realiseren. De publicatie ‘Geslaagd! wordt binnen de hogescholen, maar ook daarbuiten, o.a. door de Raad van State, zeer gerespecteerd. Binnenkort verschijnt een nieuwe editie van deze handreiking waarin de adviezen van de Inspectie worden meegenomen.

Gerelateerd

Commissie Rullmann over Toetsing en examinering hbo: hogescholen gaan zienderogen vooruit!

Article

“Rondom toetsen en examineren is samenwerking opgebloeid tussen opleidingen en hogescholen, veel docenten hebben zich geschoold in de examenpraktijk en het bij toetsing en examinering inschakelen van extern deskundigen is inmiddels breed verspreid”, zo concludeert Paul Rullmann, voorzitter van de commissie ‘evaluatie externe validering toetsing en examinering in het hbo’ bij de presentatie van het eindrapport. “Met de titel ‘Zienderogen vooruit’ geven we duidelijk aan wat de commissie ervan vindt: er is hard gewerkt en heel veel bereikt.”

Lees meer

Drie projecten over kwaliteit toetsing op jaarcongres Vereniging Hogescholen 2017

Article

Het thema van het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen is ‘De o van hbo’. Toetsing is onlosmakelijk verbonden met onderwijs. Daarom is er op dit congres een aparte plek ingeruimd voor een aantal van de projecten over de kwaliteit van toetsing, die zijn ontwikkeld in het kader van ‘Vreemde ogen dwingen’. 

Lees meer

Training voor leden van examencommissies

Article

De Vereniging Hogescholen organiseert in 2017 weer een aantal keren de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen of Kim Dirkx), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). De drie trainingen vinden plaats op: 16 en 17 januari en 6 maart (reeds volgeboekt), op 12 en 13 april en 15 mei; en op 13 en 14 september en 9 november. Aanmelden voor deze trainingen kan via de website van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer