Actualiteit

Hogescholen leren van elkaars ervaringen met de studiekeuzecheck

De Vereniging Hogescholen onderschrijft, net als het ISO, het belang van een zorgvuldige studiekeuze. Hogescholen spannen zich daar ook zeer voor in. Twee jaar geleden is de studiekeuzecheck landelijk ingevoerd. Hogescholen organiseren de studiekeuzecheck op verschillende manieren en delen hier hun ervaring over. Afgelopen november organiseerden de hogescholen een landelijk congres over Studiesucces 2.0 waarvan de studiekeuzecheck een onderdeel is. Hogescholen verrichten tal van inspanningen om uitval en studiewisseling in het eerste jaar van de studie terug te dringen.

Onder andere door betere voorlichting over de studie, invoeren van de studiekeuzecheck, een intensieve samenwerking met het voorbereidend onderwijs op het terrein van de inhoudelijke aansluiting en een intensivering van de studiebegeleiding. In de vervolgfase van het project Kwaliteit en Studiesucces zijn een aantal verdiepende onderzoeken gestart, o.a. naar matching. Later dit jaar wordt een landelijk congres georganiseerd om de opgedane kennis te delen. De Vereniging Hogescholen zal de onderzoeksresultaten van het ISO rapport dat nu is uitgebracht, meenemen bij verdere verbeteringen aan de studiekeuzecheck.

Studiekeuzecheck is onderdeel van een keuzeproces
Hogescholen zijn van mening dat het gehele studiekeuzeproces, van de eerste oriëntatie tot en met de studiekeuzecheck, bijdraagt bij aan een bewuste studiekeuze. Informatie over de opleidingen wordt o.a. gegeven via websites van hogescholen, via folders en brochures en tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. Twee jaar geleden zijn hogescholen gestart met de studiekeuzecheck. Instellingen organiseren dat op verschillende manieren, het kan via een gesprek, via meeloopdagen, een dagje proefstuderen, het invullen van een digitale vragenlijst en/of een andere activiteit die uitmondt in een advies. Dit is een vrijblijvend advies dat de aankomend student een beeld geeft van de kansen van slagen voor de opleiding bijvoorbeeld omdat de opleiding wel of niet aansluit bij hun vooropleiding. Met de invoering van de studiekeuzecheck is ook de aanmelddatum vervroegd naar 1 mei zodat aankomend studenten tijd hebben voor een check op de gemaakte studiekeuze. Studenten kunnen ook na 1 mei zich nog aanmelden of van studie wisselen maar kunnen hun toelatingsrecht verliezen. Dat betekent dat de hogeschool beslist of de student nog kan worden toegelaten.

Gerelateerd

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Article

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

Lees meer

Hogescholen creatief met online open dagen

Article

De hogescholen organiseren in maart en april weer online open dagen en studiekeuzeweken. Je kan chatten met studenten en docenten over een opleiding en er zijn webinars voor ouders, presentaties over opleidingen, livestreams vanuit tv- en radiostudio's en virtuele rondleidingen. Dit overzicht wordt verder aangevuld.

Lees meer

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer