Actualiteit

Hogescholen en coronavirus

UPDATE 1 april:

Verlenging coronamaatregelen tot en met 28 april

Het kabinet heeft de coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april. Dat betekent dat ook alle hogescholen geen fysiek onderwijs zullen aanbieden op hun locaties tot en met 28 april. Ook bereiden hogescholen zich voor op een scenario dat er een langere periode van afstandsonderwijs zal zijn. Dit wordt verder vormgegeven binnen de hogescholen. Mochten de coronamaatregelen van de overheid op enig moment versoepeld worden dan wordt bekeken welke vormen van onderwijs, toetsing en onderzoek binnen de dan geldende richtlijnen weer op locatie kunnen plaatsvinden.

Bij de hogescholen is in een zeer korte tijd een hele grote prestatie geleverd door het onderwijs op afstand en online vorm te geven. Dat vergt een enorme inspanning van docenten en onderwijsondersteunend personeel. Maar ook van studenten, die een snelle omschakeling moesten maken. De komende tijd zullen we mooie voorbeelden van afstandsonderwijs blijven delen via #hbosamenonline.


UPDATE 31 maart:

De Vereniging Hogescholen heeft in aanvulling op het Servicedocument HO, dat leidend is voor de afspraken die met het ministerie van OCW zijn gemaakt ten aanzien van het hoger onderwijs, een eigen Q&A samengesteld die kan bijdragen aan de beantwoording van vragen die specifiek gaan over hogescholen. Deze Q&A kan verouderde informatie bevatten.

Q&A Coronavirus en hogescholenUPDATE 27 maart:
Omdat er soms toch nog wat onduidelijkheid blijft ontstaan over de regeling van noodopvang voor kinderen hieronder nog een keer de richtlijnen met betrekking tot cruciale beroepen en vitale processen. De uitgebreide richtlijn kunt op de website van de Rijksoverheid vinden.

Het personeel dat nodig is voor de voortgang van het (ho-)onderwijs valt onder de definitie van vitale en cruciale sectoren, daarbij kunt u denken aan: 

  • Leraren/docenten en personeel benodigd op de hogeschool, zoals voor afstandsonderwijs. 
  • Ook mensen die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. 

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt bij 1 ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen ze die toch naar de noodopvang brengen.

Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik deel uitmaak van de cruciale beroepsgroepen?

Dit kunt u aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep of een vitale sector een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.
 


UPDATE 24 maart
Vanochtend heeft het kabinet besloten dat het centraal schriftelijk eindexamen in het voortgezet onderwijs dit jaar niet doorgaat. Scholieren krijgen dit jaar hun diploma op grond van de behaalde schoolexamens. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor het hoger onderwijs. In het overleg met de ministers van onderwijs, is door de VH aangegeven dat de hogescholen het besluit volgen. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Er moet aandacht zijn voor begeleiding van de aankomende studenten en meer in het algemeen; de zorg voor een goede overgang tussen voortgezet onderwijs en het hbo.”


UPDATE 19 maart:
Het ministerie van OCW heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een bsa in principe uit tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021), op instellingsniveau zal hier verder vorm aan worden gegeven. Zo helpen de hogescholen studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus. 
  
Dit is een van de uitkomsten van het overleg met het ministerie van OCW dat de Vereniging Hogescholen vandaag heeft gevoerd. Maurice Limmen: “We vinden het belangrijk dat studenten in het hbo in hun studie zo min mogelijk negatieve effecten ondervinden van de gevolgen van het coronavirus. Op deze manier hopen we zekerheid te geven in de richting van studenten en hogescholen.” 
  
Naast het uitstellen van het BSA is ook afgesproken dat de aanmelddatum voor een studie aan het hbo wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni 2020. Zo krijgen eindexamenkandidaten meer tijd om hun studiekeuze te maken. 

Alle afspraken die gemaakt zijn met het ministerie van OCW zijn hier terug te vinden.


UPDATE 16 maart:
Op de website van de Rijksoverheid is een speciale pagina ingericht voor hogescholen en universiteiten met veelgestelde vragen over het coronavirus. 


UPDATE 15 maart:
De maatregelen voor het hoger onderwijs, zoals bekend gemaakt op 12 maart, zijn verlengd tot en met 6 april. Veel mooie voorbeelden van onderwijs op afstand worden inmiddels gedeeld door hogescholen. 


UPDATE 12 maart:
Tot 1 april vindt er geen onderwijs meer plaats op locaties van hogescholen en universiteiten. Dit geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens. Wel blijven de gebouwen voor zover mogelijk open voor andere activiteiten. Per instelling moet beoordeeld worden of en hoe onderwijs op afstand aangeboden kan worden. Tijdens een overleg met de onderwijskoepels donderdag eind van de middag hebben de bewindspersonen van OCW medegedeeld dat met onmiddellijke ingang geen onderwijs meer plaatsvindt op gebouwen van hogescholen en universiteiten. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij ondersteunen deze maatregel vanuit het Ministerie van Onderwijs. De bestrijding van het coronavirus is nu maatschappelijk gezien de eerste prioriteit.”
 

NOS Journaal 12 maart 2020 – Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen (vanaf 2.56 tot 3.20 minuut)