Actualiteit

Hogescholen en coronavirus

UPDATE 11 november

Nieuwe editie Servicedocument hoger onderwijs
Het ministerie van OCW heeft een nieuwe editie van het Servicedocument HO gepubliceerd. Dat geeft de hogescholen duidelijkheid over een aantal belangrijke zaken voor de rest van het huidige studiejaar. Het servicedocument is op een groot aantal onderdelen geactualiseerd. Lees meer


UPDATE 6 augustus

Reactie hogescholen op beperkingen introductieperiode studenten
Vandaag heeft het kabinet de hogescholen en universiteiten opgeroepen om fysieke bijeenkomsten tijdens de introductieweken voor eerstejaarsstudenten te beperken tot informatieve bijeenkomsten voor kleine groepen. Dit om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Hogescholen hebben daar - vaak samen met de universiteiten - eerder al zorgvuldige afspraken over gemaakt met hun gemeente en de veiligheidsregio waartoe zij behoren. Het overgrote deel van de introductieweken van hogescholen en hun opleidingen vindt daarom ook online plaats. De geplande fysieke introductieactiviteiten voor de eerstejaarsstudenten zijn aangepast. 
 
De kennismaking van studenten met de hogeschool en met hun opleiding is van wezenlijk belang voor een goede start van de studieloopbaan. De verantwoordelijkheid voor een veilig  verloop daarvan wordt door de hogescholen sterk gevoeld. De studieverenigingen van hogeschoolstudenten worden daar door de hogescholen goed bij betrokken.

De introductieactiviteiten van studentengezelligheidsverenigingen zijn van andere orde en daar schrijft het kabinet ook andere regels voor. Hogescholen vinden het jammer dat die verenigingen hun rol in de introductie van nieuwe studenten in het studentenleven dit jaar niet kunnen vervullen.


Opschalingsprotocol hbo
Er is sprake van een flinke daling van het aantal besmette personen met het covid-19 virus, maar er zullen nog voor langere tijd beperkingen gelden in Nederland. Om te komen tot een veilige opschaling van het fysieke onderwijs op de locaties in het hbo zijn richtlijnen nodig over afstand houden, hygiëne in acht nemen, bescherming van medewerkers en studenten en het reizen van en naar de hogeschool. Die richtlijnen vormen het kader waarbinnen de hogescholen het fysieke onderwijs verder kunnen opschalen. Download het Opschalingsprotocol


UPDATE 10 juli
Op 10 juli is weer een nieuwe versie van het Servicedocument-HO beschikbaar gekomen. Dit servicedocument biedt instellingen handreikingen waarmee zij in de praktijk invulling kunnen geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.


UPDATE 30 juni
Vanaf 1 augustus gelden nieuwe afspraken voor mbo, hbo en wo ten aanzien van het gebruik van het openbaar vervoer. Deze afspraken worden op lokaal niveau gemaakt tussen de onderwijsinstellingen en de vervoerders. Daarbij zijn de landelijke basisafspraken over spreiding het uitgangspunt. Omdat er veel vragen zijn over de te maken afspraken hebben de onderwijskoepels en de vervoerders een Q&A gemaakt. Ook is de presentatie van de webinar op 24 juni hier terug te vinden:

Q&A Onderwijsinstellingen en vervoerders over de afspraken vanaf 1 augustus 2020 (versie 30 juni 2020)

Toelichting OV-afspraken (PPT-presentatie webinar 24 juni 2020)
 


UPDATE 16 juni
Op 16 juni is weer een nieuwe versie van het Servicedocument-HO beschikbaar gekomen. Dit servicedocument biedt instellingen handreikingen waarmee zij in de praktijk invulling kunnen geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.


UPDATE 2 juni
Op 2 juni is weer een nieuwe versie van het Servicedocument-HO beschikbaar gekomen. Dit document dient als landelijke richtlijn van de overheid voor hogescholen en universiteiten die te maken krijgen met de gevolgen van de coronacrisis. 


UPDATE 20 mei
Per 15 juni aanstaande kan het hbo gedeeltelijk herstarten met onderwijs op locatie, zoals toetsing en praktijkonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen: ‘Dat is goed nieuws voor onze sector en in het bijzonder voor de studenten die nu de kans krijgen hun studie af te ronden of eventuele achterstanden in te halen. Het is nu aan de instellingen om hiermee verder aan de slag te gaan.' Download het Herstart Protocol hbo


UPDATE 15 mei
Na bestuurlijk overleg met de minister van OCW op 14 mei jl. is weer een nieuwe versie van het Servicedocument-HO beschikbaar gekomen. Dit document dient als landelijke richtlijn van de overheid voor hogescholen en universiteiten die te maken krijgen met de gevolgen van de coronacrisis. 

Een aantal belangrijke wijzigingen in het Servicedocument-HO 4.0:

 • Uitgebreide paragraaf over onderzoek
 • Voorwaardelijke toelating Ad-studenten tot hbo-bachelor
 • Coulance voor zij-instromers in het onderwijs
 • Voorwaardelijk toelating is verder uitgewerkt. Het betreft hier een volwaardige inschrijving. 

UPDATE 12 mei
Eind deze week wordt opnieuw een update verwacht van het servicedocument ‘hoger onderwijs, aanpak Coronavirus Covid-19’ van het ministerie van OCW. Daarin zal de volgende passage worden opgenomen over Ad-studenten die per 1 september a.s. willen instromen in een hbo-bachelor, maar die door de Coronacrisis mogelijk niet in de gelegenheid zijn de Ad-opleiding tijdig te voltooien. Lees verder


UPDATE 28 april
Morgen de hele dag debat in de Tweede Kamer over het onderwijs en corona. In deze position paper van de Vereniging Hogescholen vragen we namens het hbo aandacht voor het belang van een investering in de toekomst van het hbo, voor een generieke compensatieregeling voor studenten en wijzen we op de nadelige gevolgen die het uitstellen van een herstart van praktijkonderwijs en toetsing heeft op het ontstaan van studievertraging. 


UPDATE 24 APRIL
Na bestuurlijk overleg met de minister van OCW is vandaag weer een nieuwe versie van het Servicedocument-HO beschikbaar gekomen. Dit document dient als landelijke richtlijn van de overheid voor hogescholen en universiteiten die te maken krijgen met de gevolgen van de coronacrisis. 

Een aantal belangrijke wijzigingen in het Servicedocument-HO 3.0

 • Afbakening profileringsfonds
 • Doorstroom hbo-propedeuse naar wo
 • Verduidelijking passage toelatingstoets pabo
 • Opleidingen in de afbouw. Generieke verlenging met een jaar

UPDATE 21 APRIL
Eerder vanavond heeft het kabinet aangekondigd bepaalde coronamaatregelen te versoepelen. Dit heeft vooralsnog geen effect op beleid dat hogescholen op dit moment alleen afstandsonderwijs geven. Voor hogescholen geldt dat er geen fysiek onderwijs mogelijk is tot 20 mei. Op 13 mei is er een nieuw afwegingsmoment. 


UPDATE 8 APRIL
Na bestuurlijk overleg met de minister van OCW is vandaag een nieuwe versie van het Servicedocument-HO gemaakt. Dit document dient als landelijke richtlijn van de overheid voor hogescholen en universiteiten die te maken krijgen met de gevolgen van de coronacrisis. 

Een aantal belangrijke wijzigingen in het Servicedocument-HO 2.0

-    Voorwaardelijke toelating
In aanvulling op de bepalingen die al waren opgenomen ten aanzien van voorwaardelijke toelating voor mbo-studenten, is nu ook voor andere groepen studenten voorwaardelijke toelating geregeld.

 • NT2-studenten
 • Studenten die de toelatingstoets voor de pabo nog niet hebben behaald

-    Harde knip bachelor-master
De hogescholen zullen voor hun masteropleidingen op basis van een afrondingsadvies van de bacheloropleiding en een weging van de zwaarte van de masteropleiding, studenten voorwaardelijk toelaten. Deze voorwaardelijke toelating geldt tot 1 januari 2021. Indien de student het niet lukt om de instroomeisen voor 1 januari 2021 af te ronden, dient hij/zij de opleiding te verlaten. 

-    Online taaltoets buitenlandse studenten 
In het servicedocument zijn een aantal nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van de toelating van internationale studenten. Waaronder de mogelijkheid om een online taaltoets af te nemen.

-    Er is een uitgebreidere passage opgenomen over de medezeggenschap, mede vanwege het uitstellen van de verkiezingen van de raden.


UPDATE 1 april:

Verlenging coronamaatregelen tot en met 28 april

Het kabinet heeft de coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april. Dat betekent dat ook alle hogescholen geen fysiek onderwijs zullen aanbieden op hun locaties tot en met 28 april. Ook bereiden hogescholen zich voor op een scenario dat er een langere periode van afstandsonderwijs zal zijn. Dit wordt verder vormgegeven binnen de hogescholen. Mochten de coronamaatregelen van de overheid op enig moment versoepeld worden dan wordt bekeken welke vormen van onderwijs, toetsing en onderzoek binnen de dan geldende richtlijnen weer op locatie kunnen plaatsvinden.

Bij de hogescholen is in een zeer korte tijd een hele grote prestatie geleverd door het onderwijs op afstand en online vorm te geven. Dat vergt een enorme inspanning van docenten en onderwijsondersteunend personeel. Maar ook van studenten, die een snelle omschakeling moesten maken. De komende tijd zullen we mooie voorbeelden van afstandsonderwijs blijven delen via #hbosamenonline.


UPDATE 31 maart:

De Vereniging Hogescholen heeft in aanvulling op het Servicedocument HO, dat leidend is voor de afspraken die met het ministerie van OCW zijn gemaakt ten aanzien van het hoger onderwijs, een eigen Q&A samengesteld die kan bijdragen aan de beantwoording van vragen die specifiek gaan over hogescholen. Deze Q&A kan verouderde informatie bevatten.

Q&A Coronavirus en hogescholen


UPDATE 27 maart:
Omdat er soms toch nog wat onduidelijkheid blijft ontstaan over de regeling van noodopvang voor kinderen hieronder nog een keer de richtlijnen met betrekking tot cruciale beroepen en vitale processen. De uitgebreide richtlijn kunt op de website van de Rijksoverheid vinden.

Het personeel dat nodig is voor de voortgang van het (ho-)onderwijs valt onder de definitie van vitale en cruciale sectoren, daarbij kunt u denken aan: 

 • Leraren/docenten en personeel benodigd op de hogeschool, zoals voor afstandsonderwijs. 
 • Ook mensen die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. 

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt bij 1 ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen ze die toch naar de noodopvang brengen.

Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik deel uitmaak van de cruciale beroepsgroepen?

Dit kunt u aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep of een vitale sector een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.


UPDATE 24 maart
Vanochtend heeft het kabinet besloten dat het centraal schriftelijk eindexamen in het voortgezet onderwijs dit jaar niet doorgaat. Scholieren krijgen dit jaar hun diploma op grond van de behaalde schoolexamens. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor het hoger onderwijs. In het overleg met de ministers van onderwijs, is door de VH aangegeven dat de hogescholen het besluit volgen. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Er moet aandacht zijn voor begeleiding van de aankomende studenten en meer in het algemeen; de zorg voor een goede overgang tussen voortgezet onderwijs en het hbo.”


UPDATE 19 maart:
Het ministerie van OCW heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een bsa in principe uit tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021), op instellingsniveau zal hier verder vorm aan worden gegeven. Zo helpen de hogescholen studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus. 
  
Dit is een van de uitkomsten van het overleg met het ministerie van OCW dat de Vereniging Hogescholen vandaag heeft gevoerd. Maurice Limmen: “We vinden het belangrijk dat studenten in het hbo in hun studie zo min mogelijk negatieve effecten ondervinden van de gevolgen van het coronavirus. Op deze manier hopen we zekerheid te geven in de richting van studenten en hogescholen.” 
  
Naast het uitstellen van het BSA is ook afgesproken dat de aanmelddatum voor een studie aan het hbo wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni 2020. Zo krijgen eindexamenkandidaten meer tijd om hun studiekeuze te maken. 

Alle afspraken die gemaakt zijn met het ministerie van OCW zijn hier terug te vinden.


UPDATE 16 maart:
Op de website van de Rijksoverheid is een speciale pagina ingericht voor hogescholen en universiteiten met veelgestelde vragen over het coronavirus. 


UPDATE 15 maart:
De maatregelen voor het hoger onderwijs, zoals bekend gemaakt op 12 maart, zijn verlengd tot en met 6 april. Veel mooie voorbeelden van onderwijs op afstand worden inmiddels gedeeld door hogescholen. 


UPDATE 12 maart:
Tot 1 april vindt er geen onderwijs meer plaats op locaties van hogescholen en universiteiten. Dit geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens. Wel blijven de gebouwen voor zover mogelijk open voor andere activiteiten. Per instelling moet beoordeeld worden of en hoe onderwijs op afstand aangeboden kan worden. Tijdens een overleg met de onderwijskoepels donderdag eind van de middag hebben de bewindspersonen van OCW medegedeeld dat met onmiddellijke ingang geen onderwijs meer plaatsvindt op gebouwen van hogescholen en universiteiten. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij ondersteunen deze maatregel vanuit het Ministerie van Onderwijs. De bestrijding van het coronavirus is nu maatschappelijk gezien de eerste prioriteit.”
 

NOS Journaal 12 maart 2020 – Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen (vanaf 2.56 tot 3.20 minuut)

 


Zie ook: