Actualiteit

Terugblik op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs

"Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten"

Foto rene degilde  028

Inclusief internationaliseren en internationale vaardigheden in het hoger onderwijs vergroot de taalvaardigheden van studenten, het zorgt dat ze in contact komen met andere culturen, stimuleert kritisch denken en biedt ze meerwaarde op de arbeidsmarkt, daarover sprak Susana Menéndez op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs. In haar pitch benadrukte het bestuurslid van de Haagse Hogeschool: "Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten." Op de bijeenkomst, in een drukbezocht Café Dudok was de Internationaliseringsagenda voor het hoger onderwijs het onderwerp van gesprek met studenten, bestuurders en politici.

Binden van talent
Kristel Baele, voorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam, benoemde in haar pitch o.a. het belang van buitenlands talent voor Nederland, zeker voor de sectoren waar Nederland op de arbeidsmarkt tekorten heeft. Ze vertelde ook dat haar universiteit Nederlandse taalcursussen aanbiedt en stages aan buitenlandse studenten, omdat het bedrijfsleven zelf had aangegeven dat ze dat belangrijk vinden.

Goede balans
Maar het vraagt meer. Voor een goede balans bij internationalisering van het hoger onderwijsinstellingen zijn de volgende punten opgenomen in de agenda van de hogescholen en universiteiten: Focus op kwaliteit international classroom (o.a. door trainen docenten), Inclusieve gemeenschappen ((door o.a. het betrekken van medezeggenschap en het openen van het studentenleven voor internationale studenten), sturingsinstrumenten ten behoeve van gebalanceerde instroom, Integraal taalbeleid (o.a. borgen toegankelijkheid en Nederlandstalig aanbod door landelijke afstemming, C1-niveau docenten), Huisvesting op orde (o.a. door lokaal overleg en afspraken over huurwetgeving), Vergroten blijfkans zodat internationale studenten een extra bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, Versterken internationale positionering, Stimuleren uitgaande mobiliteit.

Internationaliseringsagenda
Hogescholen en Universiteiten willen de kansen die internationale samenwerking biedt benutten met de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs als uitgangspunt. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat internationalisering uitdagingen met zich meebrengt. Onderwijsinstellingen merken dat het in een open onderwijssysteem en globaliserende wereld in toenemende mate lastig is om bijvoorbeeld te sturen op de instroom van studenten. Dit heeft geleid tot vraagstukken, bijvoorbeeld op gebied van taalbeleid, huisvesting, toegankelijkheid en inclusiviteit. Een zorgvuldige vormgeving van internationalisering is daarom belangrijk. De voorgestelde maatregelen en acties worden in de agenda genoemd. Lees hier meer over de agenda.

Luister en kijk de bijeenkomst terug
Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst op 16 mei jl. gingen zo'n 130 studenten, beleidsmedewerkers, politici en bestuurders van hogescholen en universiteiten met elkaar in gesprek over de internationaliseringsagenda. Luister hier en kijk hier de bijeenkomst terug:

Foto's

Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: "Internationalisering is voor alle opleidingen belangrijk, maar de mate waarin en de manier waarop internationalisering vorm krijgt, is heel gedifferentieerd."

Zihni Özdil, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, was het met veel eens uit de Internationaliseringsagenda máár had wel nog een aantal vragen bij de numerus fixus voor internationale studenten.

Marion Hinderdael, Adviseur Strategie en Public Affairs van Brainport Development, benadrukte dat er op dit moment 2.500 vacatures zijn in de technische maakindustrie in de Brainport regio. Zonder wijziging zal het aantal vacatures oplopen naar 7.000. "Werving en binding van internationaal talent is van belang om dit tekort op te lossen."

Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond: "We moeten niet vergeten dat er in Nederland ook plaatsen zijn die nog niet zo internationaal georienteerd zijn, bijvoorbeeld in kleine dorpen waar voornamelijk lokaal dialect wordt gesproken. Daar moeten we ons ook van bewust zijn." 

Harry van der Molen, Tweede Kamerlid voor het CDA: "Internationalisering kan van meerwaarde zijn, maar we moeten niet alle opleidingen internationaliseren. Dit moet passen in de context en opleidingen moeten het goed kunnen onderbouwen."

Gerelateerd

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer