Actualiteit

Herijkt Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers mbo vastgesteld

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben de herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) formeel vastgesteld. Vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen zich door middel van een PDG-traject kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG voorziet in hun bekwaamheid wat betreft de pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. 

Afspraken
In het Landelijk Raamwerk PDG maken aanbieders van PDG-trajecten, de hbo-lerarenopleidingen, samen met het mbo-veld afspraken over de inhoud, vormgeving en organisatie van het PDG-traject. Daarnaast bevat het Raamwerk afspraken over de kwaliteit van en de randvoorwaarden voor het leren op de werkplek in de mbo-school, zoals vastgelegd in het Kwaliteitskader zij-instroom mbo. De MBO Raad en Vereniging Hogescholen spreken met de formele vaststelling van het herijkte Landelijke Raamwerk PDG af dat zowel de lerarenopleidingen als mbo-scholen zich committeren aan het Landelijk Raamwerk PDG inclusief het Kwaliteitskader zij-instroom mbo. 

Evaluatie en actualisatie
Het oorspronkelijke Raamwerk dateert uit september 2015. Door recente ontwikkelingen rondom docentschap in het mbo hebben de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen afgesproken om het Landelijk Raamwerk PDG en het Kwaliteitskader zij-instroom mbo te evalueren en waar nodig te actualiseren. Deze afspraak is ook vastgelegd in de gezamenlijke agenda van MBO Raad, ADEF en Vereniging Hogescholen 'Meer samen (2018-2021)'. Evaluatie en actualisatie van het Raamwerk vond plaats in samenwerking tussen onder andere het Landelijk Vakoverleg PDG, de MBO Raad, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Ook zijn diverse schoolopleiders, instituutsopleiders, coördinatoren en HR-medewerkers betrokken bij de PDG-trajecten, om input en feedback gevraagd. 

Ontwikkelingen
De Commissie Onderwijsbevoegdheden bereidt momenteel een advies voor over de vormgeving van een nieuw bevoegdhedenstelsel. Mogelijk hebben de uitkomsten daarvan ook gevolgen voor de toekomstige inrichting van het PDG-traject. De Commissie zal het ministerie van OCW adviseren over eventuele nieuwe bekwaamheidsgebieden en een algemeen deel dat op alle sectoren van toepassing is. 

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer