Actualiteit

Herijkt Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers mbo vastgesteld

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben de herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) formeel vastgesteld. Vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen zich door middel van een PDG-traject kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG voorziet in hun bekwaamheid wat betreft de pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. 

Afspraken
In het Landelijk Raamwerk PDG maken aanbieders van PDG-trajecten, de hbo-lerarenopleidingen, samen met het mbo-veld afspraken over de inhoud, vormgeving en organisatie van het PDG-traject. Daarnaast bevat het Raamwerk afspraken over de kwaliteit van en de randvoorwaarden voor het leren op de werkplek in de mbo-school, zoals vastgelegd in het Kwaliteitskader zij-instroom mbo. De MBO Raad en Vereniging Hogescholen spreken met de formele vaststelling van het herijkte Landelijke Raamwerk PDG af dat zowel de lerarenopleidingen als mbo-scholen zich committeren aan het Landelijk Raamwerk PDG inclusief het Kwaliteitskader zij-instroom mbo. 

Evaluatie en actualisatie
Het oorspronkelijke Raamwerk dateert uit september 2015. Door recente ontwikkelingen rondom docentschap in het mbo hebben de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen afgesproken om het Landelijk Raamwerk PDG en het Kwaliteitskader zij-instroom mbo te evalueren en waar nodig te actualiseren. Deze afspraak is ook vastgelegd in de gezamenlijke agenda van MBO Raad, ADEF en Vereniging Hogescholen 'Meer samen (2018-2021)'. Evaluatie en actualisatie van het Raamwerk vond plaats in samenwerking tussen onder andere het Landelijk Vakoverleg PDG, de MBO Raad, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Ook zijn diverse schoolopleiders, instituutsopleiders, coördinatoren en HR-medewerkers betrokken bij de PDG-trajecten, om input en feedback gevraagd. 

Ontwikkelingen
De Commissie Onderwijsbevoegdheden bereidt momenteel een advies voor over de vormgeving van een nieuw bevoegdhedenstelsel. Mogelijk hebben de uitkomsten daarvan ook gevolgen voor de toekomstige inrichting van het PDG-traject. De Commissie zal het ministerie van OCW adviseren over eventuele nieuwe bekwaamheidsgebieden en een algemeen deel dat op alle sectoren van toepassing is. 

Gerelateerd

Inspectie: uitval en studiewissel hbo-studenten daalt

Article

Benut de energie en de investeringen waarmee de gevolgen van corona worden hersteld. En herstel de onderliggende oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden en kansenongelijkheid in het onderwijs. Die oproep doet de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse rapport de Staat van het Onderwijs 2021. Voor het hoger beroepsonderwijs toont het rapport dat het aantal studenten fors is toegenomen, onder andere doordat het aantal gediplomeerden in het voortgezet onderwijs groter is en scholieren vaker direct, zonder tussenjaar, zijn doorgestroomd naar het hbo. De uitval onder studenten met een niet-westerse migratieachtergrond van de tweede generatie is sterker afgenomen dan de uitval onder andere groepen studenten. Beide groepen verschillen, anders dan in eerdere jaren, nog nauwelijks van elkaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De verschillen in studieprestaties van studenten zijn kleiner dan ooit, dat toont de emancipatoire kracht van het hbo.”

Lees meer

VH bepleit extra investeringen lerarenopleidingen

Article

De Vereniging Hogescholen vraagt de Tweede Kamer om een impuls te geven aan de lerarenopleidingen. “Willen we het lerarentekort oplossen, dan moeten we het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn én te blijven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het lerarenbeleid.

Lees meer

Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers

Article

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. 

Lees meer