Actualiteit

#Hbo2025: meer onderwijs op maat en meer onderzoek

Meer honours- en excellentietrajecten binnen de bacheloropleiding, meer Associate Degree-opleidingen, meer professionele masters en meer deeltijdaanbod als belangrijke gezamenlijke onderwijsambitie richting 2025. Daarnaast meer lectoren, meer docent-onderzoekers, meer samenwerkende lectoraten en bovenal meer onderzoeksbudget als forse versteviging van het praktijkgericht onderzoek binnen het hoger beroepsonderwijs. Deze twee belangrijke ambities van de gezamenlijke hogescholen staan in de nieuwe strategische visie ‘#hbo2025: Wendbaar & Weerbaar’, die voorzitter Thom de Graaf vanmiddag heeft aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs.

Opdracht één: kwaliteit & studiesucces
De (versterking van de) kwaliteit van onderwijs is sinds de vorige strategische visie ‘Kwaliteit als Opdracht’ (2009) leidend geweest bij alle keuzes die het hbo de afgelopen jaren heeft gemaakt. Ook in deze nieuwe strategische visie staat kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waar ook persoonsvorming (Bildung) een onlosmakelijk onderdeel van is, met stip op nummer één. Het doel is de ingezette kwaliteitsslag van de afgelopen jaren met verve voort te zetten en het onderwijs zo naar een nog hoger plan te tillen. In 2025 verlaat een hoger percentage studenten de opleiding met een diploma. Een complexe uitdaging, omdat nog steeds te veel studenten afhaken of onevenredig lang over hun studie doen.

AD volwaardige graad binnen hbo
Binnen het onderwijsaanbod moet er meer ruimte komen voor mogelijkheden en ambities van het individu. Daarvoor is veel meer differentiatie binnen het hbo nodig, een ontwikkeling waar de arbeidsmarkt nadrukkelijk om vraagt. Hogescholen zetten daarom de komende jaren in op het realiseren van meer honours- en excellentietrajecten binnen de bacheloropleiding, meer deeltijdonderwijs, Leven Lang Leren en meer Associate Degree-opleidingen. Die AD-opleidingen moeten geen ‘halve bachelor’ zijn, maar een volwaardige graad (niveau 5) binnen het hbo. De toenemende hogere eisen die de samenleving stelt aan hbo-professionals, vereist ook een groter aanbod aan hbo-masters. Hogescholen willen de komende jaren een volwaardig aanbod van professionele masteropleidingen aan hogescholen creëren. De Vereniging Hogescholen roept de minister nadrukkelijk op om deze ambitie te omarmen en realisatie daarvan mogelijk te maken.

Versterking van praktijkgericht onderzoek
Praktijkgericht onderzoek vormt een onlosmakelijk onderdeel van iedere hbo-opleiding. Alleen door een nauwe relatie tussen onderwijs en onderzoek kunnen hogescholen hun maatschappelijke opdracht voldoende waarmaken. En kunnen zij zorgen voor kennisontwikkeling en –toepassing ten behoeve van de beroepspraktijk. Hogescholen zetten daarom in op verdieping en verbreding van praktijkgericht onderzoek door meer lectoren en meer docent-onderzoekers aan te stellen en door verdere krachtenbundeling van lectoraten. Voor versterking van praktijkgericht onderzoek is een aanmerkelijker aanwas van zowel de eerste als tweede geldstroom nodig.

Meer verantwoordelijkheid, meer ruimte
In 2025 hebben de hogescholen een lerende cultuur, zelfbewuste docententeams en een stevige wisselwerking met het beroepenveld. Hogescholen maken gezamenlijke afspraken over hun ambities en prioriteiten op basis van goed overleg met medezeggenschapsraden, docenten, lectoren en met externe stakeholders (afnemend beroepenveld, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen, internationale partners). Natuurlijk leggen hogescholen hierover verantwoording af en kunnen zij hierop worden aangesproken. Verticale sturing door de overheid met uniforme, landelijke indicatoren en (nieuwe) prestatieafspraken past daar niet bij.

Gerelateerd

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Herverdelen niet de oplossing

Actualiteit

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees meer

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

Actualiteit

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag staat vandaag centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Een leven lang leren is een van de Sustainable Development Goals (SDGs). Op het jaarcongres ondertekenden alle 36 hogescholen in Nederland het SDG-Charter en onderstreepten daarmee hun ambitie om samen met studenten en docenten zich in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.

Lees meer