Actualiteit

HBO-lerarenopleidingen: ‘Kwaliteit vergt samenwerking!'

De kwaliteit van de lerarenopleidingen is de afgelopen jaren onmiskenbaar omhoog gegaan, dat hebben rapporten van de onderwijsinspectie en recente visitaties bij hbo-lerarenopleidingen laten zien. De lerarenopleidingen zitten niet stil en hebben in 2015 een gemeenschappelijke agenda 2015-2018 gemaakt. In ‘...volop in beweging’ presenteert de Vereniging Hogescholen een dynamisch beeld van ambities en ontwikkelingen.

Lerarenopleidingen omarmen de samenwerking
‘...volop in beweging’ is de neerslag van een rondgang langs alle 26 hogescholen met lerarenopleidingen. Het laat zien dat de lerarenopleidingen onderlinge samenwerking, maar ook samenwerking met het scholenveld heel belangrijk vinden. Kwaliteit vergt samenwerking, geen versnippering. Kwaliteit vergt afspraken over wie wat doet en wie zich waarop richt. Niet op detailniveau, wèl op hoofdzaken. De samenwerking varieert van de ontwikkeling van een graduate school tot de oprichting van een stevig samenwerkingsververband van mono-sectorale pabo’s. Van samenwerking tussen pabo’s en tweedegraadslerarenopleidingen met bi-diplomering tot academische pabo’s waarin wordt samengewerkt met universiteiten. Er is goed oog voor samenwerking met het scholenveld variërend van de uitwisseling van docenten, opleidingsscholen en academische werkplaatsen tot projecten met roc’s om de aansluiting met het hbo te verbeteren. En tenslotte wordt er samengewerkt bij de ontwikkeling van kennisbases en gemeenschappelijke kennistoetsen.

Een gedifferentieerd aanbod
Er komt meer variëteit in het opleidingen-aanbod. Er wordt aangesloten bij de behoefte vanuit het scholenveld aan meer docenten die op master-niveau zijn opgeleid. Soms voor specialistische functies, soms voor verdieping. Bi-diplomeringstrajecten zijn een ander voorbeeld van meer differentiatie waardoor afgestudeerden zowel bevoegd zijn voor het primair als het voortgezet onderwijs. Maar ook de verdere ontwikkeling van de Academische Pabo hoort in dit rijtje thuis. Veel belangstelling bestaat voor de ontwikkeling van een associate degree opleiding gericht op de voorschoolse educatie of het grensvlak van onderwijs en zorg.

Meer focus nodig voor Praktijkgericht onderzoek
Dit wordt door de hbo-lerarenopleidingen breed onderkend. Er wordt oa. stevig geïnvesteerd in meer gepromoveerden. De minister van OCW wordt gevraagd middelen beschikbaar te stellen voor drie Centres of Expertise waarin de hogescholen deze onderzoeksfunctie op 3 profileringsthema’s verder oppakken.

Voortgang
Dit alles en veel meer staat in ‘...volop in beweging’. De rondgang heeft tal van inspirerende ambities en resultaten opgeleverd. De hogescholen gaan graag met het scholenveld en minister Bussemaker in gesprek over de vervolgagenda. In november 2016 vindt een werkconferentie plaats. In december volgt dan de eindrapportage.

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer