Actualiteit

HBO-lerarenopleidingen: ‘Kwaliteit vergt samenwerking!'

De kwaliteit van de lerarenopleidingen is de afgelopen jaren onmiskenbaar omhoog gegaan, dat hebben rapporten van de onderwijsinspectie en recente visitaties bij hbo-lerarenopleidingen laten zien. De lerarenopleidingen zitten niet stil en hebben in 2015 een gemeenschappelijke agenda 2015-2018 gemaakt. In ‘...volop in beweging’ presenteert de Vereniging Hogescholen een dynamisch beeld van ambities en ontwikkelingen.

Lerarenopleidingen omarmen de samenwerking
‘...volop in beweging’ is de neerslag van een rondgang langs alle 26 hogescholen met lerarenopleidingen. Het laat zien dat de lerarenopleidingen onderlinge samenwerking, maar ook samenwerking met het scholenveld heel belangrijk vinden. Kwaliteit vergt samenwerking, geen versnippering. Kwaliteit vergt afspraken over wie wat doet en wie zich waarop richt. Niet op detailniveau, wèl op hoofdzaken. De samenwerking varieert van de ontwikkeling van een graduate school tot de oprichting van een stevig samenwerkingsververband van mono-sectorale pabo’s. Van samenwerking tussen pabo’s en tweedegraadslerarenopleidingen met bi-diplomering tot academische pabo’s waarin wordt samengewerkt met universiteiten. Er is goed oog voor samenwerking met het scholenveld variërend van de uitwisseling van docenten, opleidingsscholen en academische werkplaatsen tot projecten met roc’s om de aansluiting met het hbo te verbeteren. En tenslotte wordt er samengewerkt bij de ontwikkeling van kennisbases en gemeenschappelijke kennistoetsen.

Een gedifferentieerd aanbod
Er komt meer variëteit in het opleidingen-aanbod. Er wordt aangesloten bij de behoefte vanuit het scholenveld aan meer docenten die op master-niveau zijn opgeleid. Soms voor specialistische functies, soms voor verdieping. Bi-diplomeringstrajecten zijn een ander voorbeeld van meer differentiatie waardoor afgestudeerden zowel bevoegd zijn voor het primair als het voortgezet onderwijs. Maar ook de verdere ontwikkeling van de Academische Pabo hoort in dit rijtje thuis. Veel belangstelling bestaat voor de ontwikkeling van een associate degree opleiding gericht op de voorschoolse educatie of het grensvlak van onderwijs en zorg.

Meer focus nodig voor Praktijkgericht onderzoek
Dit wordt door de hbo-lerarenopleidingen breed onderkend. Er wordt oa. stevig geïnvesteerd in meer gepromoveerden. De minister van OCW wordt gevraagd middelen beschikbaar te stellen voor drie Centres of Expertise waarin de hogescholen deze onderzoeksfunctie op 3 profileringsthema’s verder oppakken.

Voortgang
Dit alles en veel meer staat in ‘...volop in beweging’. De rondgang heeft tal van inspirerende ambities en resultaten opgeleverd. De hogescholen gaan graag met het scholenveld en minister Bussemaker in gesprek over de vervolgagenda. In november 2016 vindt een werkconferentie plaats. In december volgt dan de eindrapportage.

Gerelateerd

Herijkt Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers mbo vastgesteld

Article

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben de herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) formeel vastgesteld. Vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen zich door middel van een PDG-traject kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG voorziet in hun bekwaamheid wat betreft de pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. 

Lees meer

Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers

Article

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. 

Lees meer

Studenten kunnen scholieren helpen achterstanden in te lopen

Article

Studenten kunnen basisschoolleerlingen en middelbare scholieren gaan helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Lees meer