Actualiteit

Gevarieerd aanbod workshops over thema onderwijs op jaarcongres Vereniging Hogescholen - 9 mei 2019

Futureproof: het hbo klaar voor de toekomst. Onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 mei a.s. het vijftiende jaarcongres voor en door hogescholen. Met in de middag meer dan 40 workshops verzorgd door 90 presentatoren van 15 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, SIA, de Vereniging van Lectoren, andere organisaties en sponsoren. Ook zijn er meerdere debatten. De inhoud is gegroepeerd rondom vier thema's, namelijk de vier O's van het hbo: Omgeving, Onderwijs, Onderzoek, en Organisatie.

Workshops 'Onderwijs'
Over bijvoorbeeld het thema 'Onderwijs' zijn er 13 deelsessies

Student voice: student in de lead bij leren, onderzoek en onderwijzen
In deze interactieve workshop laat Windesheim zien hoe studenten volledig eigenaar zijn van hun leerproces in de hogeschool. Student en docent werken met elkaar samen vanuit eigenwaarde, betrokkenheid en leiderschap voor leren van de student zodat recht wordt gedaan aan de gepersonaliseerde route. 

Utrecht Challenge Alliantie: interdisciplinaire samenwerking gericht op maatschappelijke vraagstukken
Steeds vaker zetten hogescholen Challenges in om studenten te leren innoveren en bij te laten dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De vraag die in deze deelsessie van Hogeschool Utrecht centraal staat: Hoe challenges met een multidisciplinaire insteek relevanter te maken voor disciplinaire opleidingen en hoe ze in te bedden in het curriculum? Daarnaast is de publiek-private samenwerking rond onderwijs een belangrijk aandachtspunt: hoe bereik je samen impact tijdens en na de challenge?

Masters: Futureproof! 
Professionals krijgen door een snel veranderende samenleving te maken met steeds uitdagender vraagstukken. Die vragen om een stevige theoretische en onderzoeksmatige kennisbasis, soms zelfs specialistisch van aard. Maar ook om een multidisciplinaire aanpak, over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Een professionele masteropleiding, een master met een beroepsgerichte oriëntatie, voorziet in deze groeiende behoefte. Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool verzorgen deze deelsessie namens het Landelijk Platform Professionele Masters van de Vereniging Hogescholen.

Ervaren van Design Based Education kan?!
In deze workshop van NHL Stenden Hogeschool willen de presentatoren aan de hand van een design-opdracht de deelnemer laten ervaren wat het is om Design Based Education in een internationale context uit te voeren. Na de workshop heeft de deelnemer een design-ervaring opgedaan en verlaat hij/zij de workshop met handvatten om aspecten van Design Thinking toe te passen in de eigen organisatie.

Samen op weg naar een gezond hbo
Deze workshop van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Avans Hogeschool, Zuyd Hogeschool en het Programma Gezonde School start met een introductie over aspecten van studentenwelzijn en de relevante landelijke ontwikkelingen, initiatieven en de ambitie van de brede Gezonde School/hbo aanpak. De presentatoren laten zien hoe in het curriculum/regulier onderwijs, in onderzoek of binnen een bredere aanpak/organisatievisie de hogeschool aandacht besteed aan aspecten van gezondheid en welbevinden van studenten (en medewerkers). Vervolgens gaan de presentatoren met de deelnemers de discussie aan over aspecten als: zijn studenten/jongvolwassenen niet zelf verantwoordelijk voor de (on)gezonde keuzes die ze maken? Hoe komen we van nazorg voor studenten naar voorzorg? En welke principes vinden we belangrijk als het gaat om het bevorderen van gezondheidswinst, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid?

Met open vizier richting de toekomst: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?!
Waarom als docent nieuwe leermateriaal maken als je het ook kan hergebruiken? Het project SAMEN hbo Verpleegkunde heeft als ambitie de kwaliteit te verhogen van onderwijs door leermaterialen open beschikbaar te stellen, bij voorkeur zo efficiënt mogelijk. Deze leermaterialen worden getoetst aan een gezamenlijk opgesteld kwaliteitsmodel en zijn herkenbaar door een keurmerk. De 17 bachelor verpleegkunde instituten gebruiken hiervoor een platform waarop de leermaterialen te vinden zijn. Naast het hergebruiken van elkaar leermaterialen en delen van eigen materialen wordt er ook instituut overstijgend materiaal ontwikkeld. Om het platform met leermaterialen up to date en actief te houden is een actieve community opgezet waar professionals uit het vak elkaar kunnen vinden.

Op naar een landelijke set leeruitkomsten Communiceren gezondheidsstudies: welke lessen kunnen we trekken uit de aanpak bij de opleidingen fysiotherapie?
Communicatie is een belangrijke competentie van de fysiotherapeut. Landelijk was er echter geen consensus tussen docenten en fysiotherapeuten over een set specifiek geformuleerde communicatievaardigheden te behandelen binnen het bachelor fysiotherapieonderwijs. Dit leidde tot variatie in beoordelingscriteria en lesinhoud tussen de verschillende opleidingen fysiotherapie. Met het doel een landelijke consensus te formuleren werd een Delphi studie uitgevoerd. Daaraan namen expert docenten en expert fysiotherapeuten vanuit alle Nederlandse opleidingen Fysiotherapie deel. Consensus over een set leeruitkomsten is bereikt in december 2018. De presentatoren van deze deelsessie, verbonden aan Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Utrecht, zijn benieuwd of de sessiedeelnemers de huidige leeruitkomsten communiceren fysiotherapie herkennen als leeruitkomsten die minimaal aan bod moeten komen bij de Bacheloropleiding waaraan zij verbonden zijn (EQF 6).

Circulaire economie, de hogeschool als aanjager?
De presentatoren van Fontys Hogescholen willen graag collega's inspireren en klaarstomen voor onderzoek en onderwijs van morgen door onze ervaring te delen. Als opbrengst van hun deelsessie hopen zij op tips en voorbeelden van good practices van andere collega’s en hogescholen.

Van nascholen naar samen scholen en leren; Levenlang leren in netwerken
Deze inspiratiesessie van Saxion betreft Kennisnetwerk Twente, een uniek Partnerschap van Saxion Pabo Enschede, zeventien schoolbesturen PO, ROC van Twente en mobiliteitscentrum Twente (ObT). Deze onderwijsorganisaties zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen goed voor te bereiden op de toekomst. Daarbij is vastgesteld dat dit steeds meer vraagt van betrokken professionals en dat samenwerking in de regio daarbij onontbeerlijk is. Kennis voor, van en in het beroep is de kern van de samenwerking. 

Zelfbewust en veranderingsbereid: mindfulness voor studenten verpleegkunde in de 21e eeuw
We leven in een VUCA wereld (VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous), aldus de presentatoren van deze deelsessie. De zorg is hierop geen uitzondering. Krimpende arbeidsmarkten, hoge werkdruk, toenemend ondernemerschap onder zorgpersoneel. Hoe geef je in een omgeving als deze zorg? Maar ook: ben jij in staat om mee te bewegen met dat wat gisteren nog gemeentegoed was maar dat nu niet meer is. In deze workshop door Fontys Hogescholen wordt uiteengezet wat mindfulness is en kan betekenen bij deze vragen. Toegelicht maar ook actief ervaren voor en door studenten die de keuzemodule mindful communiceren hebben gevolgd.

Krachtige Leeromgeving
Beroepen waar we voor opleiden overstijgen steeds vaker de traditionele disciplines en kennisdomeinen. Het samenwerken tussen disciplines en het afstemmen van elkaars kennis voor een vraagstuk wordt steeds belangrijker. Studenten geven aan dit uiterst leerzaam te vinden. Welke karakteristieken herkennen we in onderwijs wat daaraan tegemoet komt en wat vraagt dat van onze docenten en het beleid op onze instelling? De Hogeschool Rotterdam gaat daarover in deze deelsessie graag met u in gesprek.

Overzicht en toelichting workshops
Een uitgebreide toelichting op deze workshops, vallend onder het thema 'Omgeving', en de overige workshops van de andere drie thema's Onderwijs, Onderzoek en Organisatie leest u hier.

Aanmelden
Geïnteresseerd? Kom ook naar het jaarcongres! De toegang is gratis. Presentatoren, sprekers en de Vereniging hogescholen heten u graag welkom op 9 mei a.s. in 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch.