Actualiteit

Met vijf Tweede Kamer woordvoerders hoger onderwijs

Geslaagd #HBOdebat 'Professionals voor morgen'

"Het was een goed debat over de toekomst en de strategische agenda van het hbo vanmiddag. Hoe professionals van morgen op te leiden? En goed om kennis te maken met medebestuurders uit heel Nederland", twitterde Joeri van den Steenhoven, CvB-lid Hogeschool Leiden, na afloop van het '#Hbodebat: Professionals voor morgen' op 2 oktober jl. in Den Haag. Samen met vijf Tweede Kamer woordvoerders hoger onderwijs, docenten, studenten, adviseurs, hbo-bestuurders en vertegenwoordigers van hbo-partners nam hij deel aan het tweede #hbodebat van dit jaar.

Zij gingen daarvoor met elkaar in debat aan de hand van drie stellingen over studentsucces, Leven Lang Ontwikkelen en professional doctorates en het hbo. Drie thema's uit de nieuwe strategische agenda voor het hbo gepresenteerd, getiteld 'Professionals voor morgen'.

Rendement
De eerste stelling, 'Voor succes student doen rendementscijfers opleiding er niet toe', leidde tot duidelijke stellingnames bij Dennis Wiersma (VVD) en Lisa Westerveld (Groen Links). Westerveld ondersteunde de stelling en vond dat een opleiding enkel beoordelen op rendement een te eenzijdige invalshoek is. Volgens haar is zeker zo belangrijk de uiteindelijk juiste studiekeuze door de student en studentwelzijn. Wiersma was van oordeel dat aankomende studenten en maatschappij wel moeten kunnen zien welke rendement een opleiding heeft, al moet daarbij niet het welzijn van de student uit het oog worden verloren.

Leven Lang Ontwikkelen
De tweede stelling, 'Er zijn voor Leven Lang Ontwikkelen meer publieke middelen nodig', leverde een levendig debat op tussen Frank Futselaar (SP) en Dennis Wiersma (VVD). Futselaar ondersteunde de stelling. Maar wel met de kanttekening dat hogescholen dan ook echt werk moeten maken van flexibilisering van opleidingen, en zij gevraagd worden naar het rendement van die verhoogde publieke middelen voor Leven Lang Ontwikkelen. Wiersma kon zich voorstellen dat er meer publieke middelen worden ingezet voor Leven Lang Ontwikkelen als daarmee écht een doorbraak plaatsvindt. Maar hij ziet meer in het bundelen en vervolgens gericht inzetten van de huidige middelen die nu verspreid op dit terrein worden ingezet.

Professional doctorates
De derde en laatste stelling, 'Nederland heeft professional doctorates uit het hbo nodig', was inzet van een debat tussen Jan Paternotte (D66) en Harry van der Molen (CDA). Paternotte onderschreef de stelling en stelde dat Nederland al tien jaar geleden professional doctorates nodig had. Er zijn enorm veel maatschappelijk vraagstukken waar praktijkgerichte oplossingen vanuit hbo-onderzoek moeten komen. Van der Molen was het daarmee eens maar wees op wat volgens hem de basis is, de focus op een goede bachelor-opleiding kijkend naar de arbeidsmarkt.

Voor herhaling vatbaar
Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen, sloot het #HBOdebat af met onder meer een dankwoord aan de Tweede Kamerleden, deelnemers en organisatie: "Dank voor jullie komst naar het #hbodebat en jullie vurige betogen, Lisa Westerveld, Harry van der Molen, Jan Paternotte, Dennis Wiersma en Frank Futselaar. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!". 


 

 

 


 

 
 

Gerelateerd

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Article

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Verbazing over adviesrapport AWTI

Article

De Vereniging Hogescholen heeft met verbazing kennis genomen van het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de toekomst van het Nederlands stelsel van Hoger onderwijs. Het rapport stelt terecht dat het hoger onderwijs van hoge kwaliteit is en grijpt terug op bekende voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met recente besluiten (sectorakkoorden), initiatieven die in de beginfase van uitvoering zijn (Wetenschapsagenda) en lopende gesprekken (zoals die tussen de VH en de VSNU). De aanbevelingen berusten vervolgens op centralistische planvorming, waarvan is aangetoond dat dit niet werkt.

Lees meer