Actualiteit

Extra geld naar postdoc plekken in het hbo

Praktijkgericht onderzoek op hogescholen kenmerkt zich door de verbondenheid met de beroepspraktijk en het onderwijs. Lectoren en docent-onderzoekers spelen een cruciale rol. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk gepromoveerde hbo-docenten op hogescholen blijven werken en om promovendi te motiveren een overstap te maken van een universiteit naar het hbo, stelt minister Bussemaker (OCW) dit jaar 4 miljoen beschikbaar voor 2-jarige postdoc plekken in het hoger beroepsonderwijs. Hiermee geeft zij een impuls aan onderzoek-gerelateerd onderwijs in het hbo. Vanaf 2018 is structureel 2 miljoen euro beschikbaar voor een postdoc/docentenprogramma. In dit programma verricht een onderzoeker gedurende twee jaar onderzoek met daarnaast voor de helft van de tijd onderwijstaken, zo staat vermeld in de Talentbrief die het ministerie vandaag publiceert.

Inzetten op talentontwikkeling
Hogescholen werken hard aan het optimaal toerusten van docenten voor onderzoek door in te zetten op hbo-docenten met een masterdiploma en gepromoveerde docenten. Op dit moment zijn er enkele honderden docenten in het hbo met een promotietraject bezig, met middelen van de eigen instelling of een ‘promotiebeurs’ met middelen van OCW. Hogescholen zetten de komende jaren extra in op talentontwikkeling in relatie tot praktijkgericht onderzoek. Het gaat dan om meer praktijkgerichte promovendi en docent-onderzoekers maar ook om het verder professionaliseren van docenten. De hogescholen zijn daarom verheugd dat de minister deze inzet wil ondersteunen door een extra bijdrage te leveren om gepromoveerde hbo-docenten te behouden voor het hbo en daarmee een extra kwaliteitsimpuls te geven aan praktijkgericht onderzoek en innovatie.


Inzet verkiezingen
Innovaties en toepassingen ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen lectoren, docenten en studenten in samenwerking met bedrijven en organisaties. Het praktijkgericht onderzoek stimuleert een onderzoekende en kritische houding van studenten en versterkt de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en pleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in onderzoek en innovatie. De Vereniging Hogescholen hoopt dat het volgende kabinet zich hard wil maken om een structurele impuls in onderzoek en innovatie te realiseren, zodat een forse impuls gegeven wordt aan innovaties voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Lees hierover meer in onze aandachtspunten voor de volgende kabinetsperiode. 

Gerelateerd

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Article

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

Lees meer

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

Article

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn”. 

Lees meer

Hbo versterkt onderzoeksamenwerking met Indonesië

Article

Tijdens de tweede WINNER-conferentie (van 26 tot en met 28 oktober 2021), kwamen de vele facetten van onderwijs- en onderzoekssamenwerking tussen Nederland en Indonesië aan bod. Vooral op het gebied van toerisme, watermanagement en landbouw werkt het Nederlandse hbo samen met Indonesische partners. Of het om ‘living labs’ of ‘pressure cookers’ gaat, de lokale vraag ligt steeds aan de basis van praktijkgericht onderzoek. 

Lees meer