Actualiteit

De lector in opmars

“De brief van mevrouw Ineke Oenema bevat wat mij betreft een adequate beschrijving van de huidige situatie”, schrijft staatssecretaris Dekker in zijn reactie op de brief van de lector Early Childhood van Stenden Hogeschool. Ineke Oenema schreef hem een brief over de huidige complexe uitdagingen waarvoor leerkrachten in de kleutergroepen staan. De Vaste Kamercommissie voor OCW in de Tweede Kamer die een afschrift van haar brief ontving, vroeg staatssecretaris Dekker om te reageren op haar brief. In zijn reactie schrijft de staatssecretaris tevens: ‘Het spreekt mij aan dat het lectoraat Early Childhood door onderzoek het veld beoogt te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief goed kleuteronderwijs. De kennis en expertise van dit lectoraat zijn ook relevant voor Onderwijs2032. Ik wil daarom graag de kennis en expertise die bij hogescholen en pabo’s aanwezig is over het jonge kind betrekken in de vervolgstappen. Hiermee geef ik uitvoering aan de motie Rog die specifieke aandacht vraagt voor de ontwikkelingsfase van kleuters bij de verdere curriculumontwikkeling.’ Op 7 september vindt er een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over de toekomst van het kleuteronderwijs. Bij dit gesprek is ook Annerieke Boland, lector “Het jonge kind “ bij iPabo Amsterdam, uitgenodigd als deskundige.

Meer onderzoek en kennisdeling bij de lerarenopleidingen
Lectoren bij hogescholen zijn de verbindende factor in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. Praktijkgericht  onderzoek beoogt het onderwijs te versterken en innovaties in de beroepspraktijk te realiseren. Het onderzoek is methodisch verantwoord en maatschappelijk relevant. Vorig jaar presenteerde de Vereniging Hogescholen de lerarenagenda 2015 – 2018 “Opleiden voor de toekomst”. Een prioriteit van deze agenda is, naast kennisdeling bij de verschillende lerarenopleidingen, het versterken van het praktijkgericht onderzoek in relatie tot het primair  onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. De sector is voornemens om in 2018 drie kenniscentra op te starten. In de context van de maatschappelijke discussie over het primair onderwijs laten de lectoren van Stenden Hogeschool en iPabo Amsterdam de meerwaarde en maatschappelijke relevantie van hun onderzoek duidelijk zien.

 

 

Gerelateerd

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Article

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

Lees meer

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

Article

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees meer