Actualiteit

De lector in opmars

“De brief van mevrouw Ineke Oenema bevat wat mij betreft een adequate beschrijving van de huidige situatie”, schrijft staatssecretaris Dekker in zijn reactie op de brief van de lector Early Childhood van Stenden Hogeschool. Ineke Oenema schreef hem een brief over de huidige complexe uitdagingen waarvoor leerkrachten in de kleutergroepen staan. De Vaste Kamercommissie voor OCW in de Tweede Kamer die een afschrift van haar brief ontving, vroeg staatssecretaris Dekker om te reageren op haar brief. In zijn reactie schrijft de staatssecretaris tevens: ‘Het spreekt mij aan dat het lectoraat Early Childhood door onderzoek het veld beoogt te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief goed kleuteronderwijs. De kennis en expertise van dit lectoraat zijn ook relevant voor Onderwijs2032. Ik wil daarom graag de kennis en expertise die bij hogescholen en pabo’s aanwezig is over het jonge kind betrekken in de vervolgstappen. Hiermee geef ik uitvoering aan de motie Rog die specifieke aandacht vraagt voor de ontwikkelingsfase van kleuters bij de verdere curriculumontwikkeling.’ Op 7 september vindt er een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over de toekomst van het kleuteronderwijs. Bij dit gesprek is ook Annerieke Boland, lector “Het jonge kind “ bij iPabo Amsterdam, uitgenodigd als deskundige.

Meer onderzoek en kennisdeling bij de lerarenopleidingen
Lectoren bij hogescholen zijn de verbindende factor in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. Praktijkgericht  onderzoek beoogt het onderwijs te versterken en innovaties in de beroepspraktijk te realiseren. Het onderzoek is methodisch verantwoord en maatschappelijk relevant. Vorig jaar presenteerde de Vereniging Hogescholen de lerarenagenda 2015 – 2018 “Opleiden voor de toekomst”. Een prioriteit van deze agenda is, naast kennisdeling bij de verschillende lerarenopleidingen, het versterken van het praktijkgericht onderzoek in relatie tot het primair  onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. De sector is voornemens om in 2018 drie kenniscentra op te starten. In de context van de maatschappelijke discussie over het primair onderwijs laten de lectoren van Stenden Hogeschool en iPabo Amsterdam de meerwaarde en maatschappelijke relevantie van hun onderzoek duidelijk zien.

 

 

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Samen werken aan kwaliteit

Article

“Wat fijn om zoveel collega’s hier in Utrecht aanwezig te zien. Om niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met elkaar als pabo-docenten samen na te denken over onderwijskwaliteit. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig in het vasthouden van die kwaliteit”, opende Barbara de Kort, voorzitter van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), vandaag de Landelijke kennisdeelochtend pabo in Utrecht. Centraal stonden de aan de kennisbases gerelateerde onderwerpen, namelijk ‘Curriculum.nu’ en ‘Profilering en specialisering op de pabo’. 

Lees meer