Actualiteit

De hogeschool en de stad - #HBOdiscours op 24 juni

Steeds vaker is de stad het praktische laboratorium voor studenten, docenten en lectoren van hogescholen. Omgekeerd zijn hogescholen in toenemende mate een kenniscentrum voor de stad met zeer uiteenlopende vragen. Gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken dan ook actief samen met hogescholen in onderwijs- en onderzoeksprojecten om de stad sociaal, economisch, fysiek-ruimtelijk en ecologisch te vernieuwen en te versterken. Maar hoe gaat die samenwerking in urbanlabs, stadslabs, livinglabs en kennisateliers? Wat zijn zoal de kennisvragen van steden? Hoe vinden de gemeenten, organisaties en hogeschool elkaar? En hoe kan de verbinding tussen hogeschool en stad worden versterkt? Op 24 juni a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen hierover in Dudok Den Haag een #HBOdiscours waarvoor we u van harte uitnodigen.

Het debat over de hogeschool en de stad zal onder andere plaatsvinden met:

  • Vincent Smit, lector grootstedelijke ontwikkeling, Haagse Hogeschool
  • Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van het netwerk Kennissteden
  • Peter Steijn, vanuit de gemeente Utrecht betrokken bij samenwerking met Hogeschool Utrecht
  • Guido Walraven, lector dynamiek van de stad, Hogeschool Inholland

Debatleider is: Natasja van den Berg

Info en aanmelden
Datum: woensdag 24 juni
Tijdstip: 16.30 – 17.30 uur
Locatie: Dudok Den Haag

16.00 uur: inloop
16.30 uur: start debat
17.30 uur: afsluiting en borrel

U meldt zich voor dit #HBOdiscours vooraf via e-mail aan bij het Congresbureau van de Vereniging Hogescholen.

Voorbeelden
Kennisateliers in Rotterdam Hoe pak je in een gemeente eenzaamheid aan of stimuleer je zelfredzaamheid van mensen? In Rotterdam werken gemeenten, instellingen, organisaties en hogescholen samen in Wmo-werkplaatsen voor meer sociale innovatie in de zorg en welzijn. Professionals, studenten en docenten doen leerzaam onderzoek in kennisateliers en bieden oplossingen en trainingen voor bewoners, vrijwilligers en beroepsbeoefenaars.

Netwerk Kennissteden Nederland Hoe kun je economische bedrijvigheid, smart cities en voorzieningen in je stad een impuls geven?  In 12 Nederlandse steden met hogescholen en universiteiten wordt actief samengewerkt in onderwijs- en onderzoeksprojecten om innovatie in de stad te stimuleren. De burgemeesters van deze steden delen daarover hun kennis in het netwerk kennissteden. 

#HBOdiscours  
Met het #HBOdiscours wil de Vereniging Hogescholen met studenten, docenten, beleidsmakers, politici en andere betrokkenen uit het onderwijs in debat gaan over ontwikkelingen in het hoger onderwijs om standpunten uit te wisselen, opinies te verkennen en ideeën te ontwikkelen. Gastheer van de bijeenkomst is de voorzitter van de Vereniging, Thom de Graaf. Het #HBOdiscours vindt drie keer per studiejaar plaats in de maanden november, maart en juni.

Gerelateerd

De Onderwijsraad opent een zeer welkome dialoog

Actualiteit

‘De Onderwijsraad opent met het advies “Ruim baan voor leraren” een zeer welkome dialoog die inzet op de kwalitatieve ontwikkeling van het leraarschap voor de lange termijn. Het is een belangrijk advies dat aanzet tot actie en al lopende discussies kan versnellen.’ Dat is de reactie van Nienke Meijer, portefeuillehouder Lerarenopleidingen in het bestuur van de Vereniging Hogescholen en tevens voorzitter van Fontys hogescholen.

Lees meer

Goede regionale samenwerking mbo - hbo bepaalt succes Associate degree

Actualiteit

De eerste landelijke Associate degree conferentie, die vandaag plaatsvindt, illustreert prachtige voorbeelden van regionale samenwerking die het succes van de Associate degree mede bepalen. Ton Heerts, voorzitter van de MBO-raad, en Jan Bogerd, portefeuillehouder Onderwijs van de Vereniging Hogescholen, bevestigden deze samenwerking met een gezamenlijk convenant. “Dit convenant is een stimulans voor verdere regionale samenwerking. Laten we vooral van elkaars expertise, kennis en ervaring gebruik maken”, aldus Jan Bogerd.

Lees meer

Intentieverklaring Integraal Veiligheidsbeleid HO

Actualiteit

Vandaag is, tijdens de conferentie Safe en Open, namens de Stuurgroep IV-HO, het dossier “Integrale Veiligheid” overgedragen door Marjolein Jansen (VU) en Ron Bormans (HR) aan de Vereniging Hogescholen en VSNU. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, en Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, hebben vervolgens hun gezamenlijke ambities voor de toekomst uitgesproken. Directeur-Generaal Hoger Onderwijs Marcelis Boereboom reageerde hierop namens het ministerie van OCW. De intensievere samenwerking is tijdens deze conferentie bekrachtigd door het gezamenlijk ondertekenen van een intentieverklaring.

Lees meer