Actualiteit

City Deal Kennis Maken organiseert kick-off bijeenkomst op 20 februari

De City Deal Kennis Maken organiseert op 20 februari een kick-off bijeenkomst. Daarin presenteert elk van de negentien deelnemende steden hun projecten. Die steden vertegenwoordigen 28 hogescholen, 12 universiteiten en 6 mbo-instellingen. De ministers Ingrid van Engelshoven (OCW) en Kajsa Ollongren (BZK) zullen tijdens deze bijeenkomst kennis maken met het ambtelijke netwerk en de projecten. De steden laten dan aan de ministeries van OCW en BZK zien waar de investeringen terechtkomen.

Inbedding en input
De Vereniging Hogescholen zal, samen met de VSNU, tijdens de kick-off bijeenkomst  een werksessie verzorgen over de inbedding van de City Deal Kennis Maken in het curriculum. Tijdens deze kick-off bijeenkomst zullen de deelnemers ook vooruitkijken naar de toekomst van de City Deal, en input leveren voor de Strategische Agenda Hoger Onderwijs van het ministerie van OCW.

Financiële impuls
Het ministerie besloot de City Deal Kennis Maken voor de komende drie jaar een stevige financiële impuls te geven. “Die financiële impuls is deels ook het gevolg van de positieve bestuurlijke evaluatie”, vertelt kwartiermaker Rowinda Appelman. “Uit die evaluatie blijkt dat steden en kennisinstellingen in alle deelnemende steden tot een strategische agenda zijn gekomen. Daarnaast blijkt de impulsregeling een belangrijke én effectieve manier om projecten van de grond te krijgen. Bovendien wordt de behoefte aan kennisdeling breed gedragen en tonen partijen zich ook bereid hier actief aan bij te dragen.”  

City Deal Kennis Maken
De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

City deals en hogescholen
Onderzoek bewijst dat gemeenten die een hogeschool of universiteit binnen de stadsgrens hebben, daar grote positieve effecten van ondervinden. Het is dus niet voor niets dat de afgelopen jaren steeds meer City Deals worden gesloten tussen kennisinstellingen en steden. Ten eerste zorgen hogescholen voor een constante stroom van afgestudeerden. Het is dan ook in het belang van gemeenten om deze hoogopgeleide jongeren aan zich te binden. Ten tweede produceert het hbo nieuwe kennis door praktijkgericht onderzoek. Als hogescholen deze kennis voor het lokale bedrijfsleven toegankelijk maken, bijvoorbeeld via samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven in kenniskringen, leidt dit tot innovaties en verhoogde productiviteit maar ook tot oplossingen voor lokale vraagstukken.

Voorbeeld
Arnhem Studiestad is een initiatief dat Arnhem als stad en de regio rondom Arnhem aantrekkelijk wil maken en op de kaart wil zetten voor studenten. Er zijn namelijk niet alleen veel interessante opleidingen te volgen, maar je kunt er ook prettig en veilig wonen, sporten en uitgaan. Arnhem Studiestad is een samenwerking tussen de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (de HAN), ArtEz, Van Hall Larenstein en de gemeente Arnhem. 

Meer informatie
City Deals vormen het middel om de doelstelling van de Agenda Stad te halen. Daarin hebben steden, rijksoverheid samen met maatschappelijke partners zich gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen. Voor de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met programmamanager Rowinda Appelman (+31642569417). 

Contactpersoon over de City Deal Kennis Maken en hogescholen is bij de Vereniging Hogescholen Trinh Ngo (e-mail), beleidsadviseur onderzoek en onderwijs.