Actualiteit

Oproep Thom de Graaf bij opening hogeschooljaar 2015-2016

"Blijf ruimhartig in onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen!"

"Het behoort mijns inziens tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het hbo om zo ruimhartig mogelijk vluchtelingen die willen en kunnen studeren te begeleiden. We gaan graag met het UAF en de minister van OCW praten om te kijken wat daarvoor nodig is, ook als het om geld gaat." Dat was een van de oproepen van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het hogeschooljaar 2015-2016 vanmiddag aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

De migratiecrisis en onderwijs
In het kader van de internationalisering van het onderwijs wees De Graaf niet alleen op de bekende uitwisselingsprogramma’s en de ‘international classroom’, maar ook op de migratiecrisis en de wijze waarop er met grote stromen vluchtelingen en asielzoekers moet worden omgegaan. Hij riep op om bij de opvang van vluchtelingen zo ruimhartig mogelijk te blijven in onderwijsvoorzieningen. Hogescholen hebben een voortrekkersrol en bieden al jaren onderwijs aan vluchtelingen. Dit past ook bij de emancipatieopdracht van het hbo. Met de te verwachten grotere aantallen vluchtelingen is het belangrijk, zo zei De Graaf, dat het hoger onderwijs zich op die toename kan instellen. Omdat het meer van hogescholen zal vragen in bijvoorbeeld de studiebegeleiding, is het nodig om met de minister van OCW en het UAF te praten over hoe het onderwijs aan vluchtelingen gewaarborgd kan blijven. "Want", zei De Graaf, "ook als mensen uiteindelijk terug kunnen naar hun landen van herkomst, of soms moeten, helpt de opleiding of de studie hen weer in het opbouwen van een toekomst van henzelf en die van hun land."

Geen landelijke prestatieafspraken
Daarnaast riep De Graaf hogescholen op om de uitdaging aan te gaan om samen met docenten, lectoren, studenten, medezeggenschapsraden, stakeholders en andere partners hun ambities, doelen en in te zetten middelen voor de zomer van 2016 in kaart te hebben. De Graaf: "Laat zien hoe daarover is gesproken met uw omgeving. Laat zien dat de hogescholengemeenschap dit steunt via uw medezeggenschap. En mijn stelling is dat als alle hogescholen dit doen de minister dit moeilijk kan negeren en nieuwe rondes prestatie- of kwaliteitsafspraken overbodig en zelfs contraproductief worden". De Graaf benadrukte dat onderwijskwaliteit in de eerste plaats van de opleidingen, docenten, studenten en het beroepenveld zelf is. De verantwoordelijkheid daarvoor moet dan ook dicht bij die opleidingen georganiseerd worden.

Hoger onderwijsstelsel
De Graaf wees ook op de kleiner wordende verschillen tussen universiteiten en hogescholen. Een lerende economie waarin kennisinstellingen steeds meer maatwerk moeten bieden, vraagt om verdergaande samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. Alleen zo kunnen kennisinstellingen de toekomstige generatie hoger opgeleiden goed voorbereiden op de opdracht om de Nederlandse samenleving hoogwaardig, innovatief en creatief te maken én te houden. En alleen zo kunnen kennisinstellingen tegemoet komen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Meer bekostigde masters aan hogescholen zullen bijdragen aan de toenemende verwevenheid tussen universitair- en hbo onderwijs en onderzoek.

Hier vindt u de speech van Thom de Graaf van vandaag.

Gerelateerd

Coronacrisis toont weerbaarheid hbo-studenten, docenten en medewerkers

Article

Sinds het begin van de coronacrisis hebben hogescholen een enorme inspanning geleverd het onderwijs door te laten gaan. Dat blijkt tot nu toe behoorlijk te lukken. Tegelijkertijd hebben studenten, docenten en medewerkers in het hbo last van de coronamaatregelen. Studenten geven aan dat ze last hebben van stressklachten en onzekerheid. Docenten en medewerkers ervaren op hun beurt veel werkdruk om digitale lesprogramma’s te maken en ze missen als gevolg van het vele thuiswerken het professionele en sociale contact met hun collega’s. “Het piept en het kraakt, maar het hoger beroepsonderwijs gaat door”, reageert voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen op de ‘coronamonitor’ die OCW-minister Van Engelshoven vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer

Oproep tot herdenking vermoorde leraar Samuel Paty

Article

De Vereniging Hogescholen heeft kennisgenomen van de weerzinwekkende moord op de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty. De heer Paty werd op 16 oktober 2020 vermoord omdat hij zijn klas, in het kader van een les over de vrijheid van meningsuiting, afbeeldingen van de profeet Mohammed liet zien. Wij spreken ons medeleven uit in de richting van de familie, vrienden en collega’s van de heer Paty.

Lees meer

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer