Actualiteit

Adviesrapport ‘Learning Communities 2018 – 2021’

Banenmotor innovatieve Topsectoren vergt learning communities

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Learning Communities kunnen het tij keren, stellen de Topsectoren in het adviesrapport ‘Learning Communities 2018 – 2021’. 

Het rapport is tijdens de landelijke Techniekpactconferentie #voorbij 2020 op 26 juni jl. overhandigd door Anka Mulder, lid college van bestuur van de TU Delft  aan Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken. Daarin stellen de Topsectoren dat publiek private samenwerkingen moeten door ontwikkelen tot learning communities waarin leren, werken en innoveren samengaan.

Pilots
De opgedane ervaringen met een leven lang ontwikkelen in het algemeen én van 20 pilots specifiek werden onderzocht door een advies- en onderzoekscommissie van de Topsectoren samen met meer dan 100 partijen (ondernemers, overheden, onderwijs, e.a.). Deze pilots gaan over uiteenlopende onderwerpen in het leven lang ontwikkelen. Twee voorbeelden daarvan zijn:

Bij de pilot 'Teachers learning in Energy' werken docenten van verschillende hogescholen samen aan de opdracht om ontwikkelingen van buiten snel het (energie) onderwijs in te kunnen brengen. Eén van de vormen is een minor energietransitie tussen hogescholen. Onderdeel daarvan is een stage bij een bedrijf, waarbij aan een complex vraagstuk in de energietransitie wordt gewerkt.

De pilot 'CAREER' heeft als doel om voor de wind op zee-sector onder meer voldoende in- en uitstroom te bewerkstelligen. Dat doen zij via een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ze brengen docenten bij elkaar in  'teach the teacher'-sessies en stimuleren de samenwerking tussen hogescholen.

Actieagenda
Volgens de Topsectoren is de kern een omslag te maken in denken over ontwikkeling, innovatie en leerprocessen. De huidige en toekomstige uitdagingen als de energietransitie, tekorten in de zorg en digitalisering maken dat er nu actie moet worden ondernomen.

De topsectoren geven de aftrap voor deze omslag met een actiegerichte agenda en roepen iedereen, regionale en landelijke partners, op om samen de volgende stappen te zetten. Door ten eerste via slimme manieren bestaande samenwerkingsverbanden verder te ontwikkelen, kennisdeling en benodigd onderzoek te organiseren. En door ten tweede bestaande financieringsregelingen op creatieve wijze geschikt te maken voor een leven lang ontwikkelen.

Gerelateerd

Reactie op rapport SEO over leerrechten voor elke burger

Actualiteit

"Het belang van Leven Lang Ontwikkelen kan niet genoeg worden benadrukt. Daarom is het goed dat het SEO-rapport ‘Leerrechten doorgerekend’ de mogelijkheden verkent om scholing voor werkenden toegankelijker te maken. De Vereniging Hogescholen ziet aanknopingspunten in het rapport, vooral als het gaat om het bij- en omscholen op het reeds behaalde niveau. De hogescholen hebben daarom ook al eerder gepleit voor extra leerrechten voor hbo-alumni die een (onderdeel van een) tweede bachelor willen doen. Dit is een belangrijk middel om tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Lees meer

Verbazing over adviesrapport AWTI

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen heeft met verbazing kennis genomen van het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de toekomst van het Nederlands stelsel van Hoger onderwijs. Het rapport stelt terecht dat het hoger onderwijs van hoge kwaliteit is en grijpt terug op bekende voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met recente besluiten (sectorakkoorden), initiatieven die in de beginfase van uitvoering zijn (Wetenschapsagenda) en lopende gesprekken (zoals die tussen de VH en de VSNU). De aanbevelingen berusten vervolgens op centralistische planvorming, waarvan is aangetoond dat dit niet werkt.

Lees meer

Overheid moet leven lang leren stimuleren en financieren

Actualiteit

Technologische ontwikkelingen vragen continue scholing, alleen komt het nog niet van de grond. Hoe komt dat? De eerste grote oorzaak is dat bij- en omscholing geld kost. Veel mensen hebben dat geld niet. Als we de acute arbeidsmarkttekorten van vandaag en morgen willen oplossen, dan zal de overheid dus fors moeten investeren in een leven lang leren.

Lees meer