Actualiteit

Balans tussen rendement en persoonlijke ontplooiing belangrijk

Er moet een nieuwe definitie van studiesucces worden geformuleerd. De focus moet daarbij liggen op de persoonlijke ontwikkeling van de student en de betrokkenheid bij zijn of haar studie. Nu nog staat 'studiesucces' te veel in het teken van studierendement, of te wel: zo snel mogelijk afstuderen. Dat staat in het  rapport 'Studiesucces, een nieuwe definitie' dat recent werd overhandigd aan de voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf en de voorzitter van de VSNU, Karl Dittrich. Volgens de afzenders van het rapport, Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is de notitie een aanklacht tegen het doorgeschoten rendementsdenken waarbij het enkel draait om het vergroten van het rendement in plaats van het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Prestatieafspraken
Hogescholen en universiteiten hebben sinds een paar jaar zogenoemde prestatieafspraken met het ministerie van OCW.  Hierin is onder meer afgesproken om het aantal uitvallers en wisselaars (van studie) terug te dringen. En om meer studenten binnen de daarvoor geldende tijd af te laten studeren. Volgens het rapport zijn er steeds meer maatregelen binnen het hoger onderwijs die aansturen op enkel betere slagingspercentages. Genoemd wordt het beperken van de geldigheidsduur van tentamens, een bindend studieadvies in het tweede studiejaar en het mogen compenseren van onvoldoendes voor het ene vak met voldoendes voor een ander vak. De studentenorganisaties vinden dit een verkeerde ontwikkeling. Volgens hen moet de nadruk juist komen te liggen op persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid bij de studie. Bijvoorbeeld door met kleine groepen en actieve werkvormen te werken. Of door een student zijn eigen studieprogramma te laten samenstellen. Ook moet er voldoende tijd zijn voor studenten om zich buiten hun studie te ontplooien, bijvoorbeeld door ervaring op te doen in de medezeggenschap of het doen van een bestuursjaar.

Goede balans
Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte in een eerste reactie dat de prestatieafspraken over rendement waartegen de studentenorganisaties in het rapport ageren, zijn opgelegd door het kabinet. "Tegelijkertijd", zo stelde De Graaf,  "is studeren natuurlijk ook geen vrijblijvende bezigheid en mag van studenten verwacht worden dat zij hun best doen. Waarbij ik er meteen aan toevoeg dat er ook ruimte moet zijn om gedurende zo'n belangrijke levensfase jezelf te ontplooien en je talenten te ontwikkelen." Volgens de Graaf bevat het rapport voldoende stof om het gesprek te blijven voeren, niet alleen op landelijk niveau, maar ook binnen de onderwijsinstellingen. Het gaat dan over de vraag  hoe een goede balans tussen rendement en persoonlijke ontplooiing het beste gestimuleerd kan worden.

Download het rapport ‘Studiesucces, een nieuwe definitie'