Actualiteit

Actieplan studentenhuisvesting gepresenteerd

Vandaag heeft de Vereniging Hogescholen het convenant studentenhuisvesting 2018-2021 ondertekend. Met de ondertekening van dit actieplan en convenant studentenhuisvesting 2018-2021 committeren 10 partijen zich aan de in dit plan gemaakte afspraken. Daarmee slaan alle partners binnen de keten van studentenhuisvesting de handen in één om een structureel betere aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting te bewerkstelligen.  
 
De betroken instellingen zijn de G4, Het Netwerk Kennissteden, de VSNU, de Vereniging Hogescholen,  Kences, Vastgoed Belang, de LSVb, Nuffic en de ministeries van OCW en BZK. 

Het convenant kent drie inhoudelijke lijnen.

Cijfermatige inzichten vergroten
Voor het ontwikkelen van studentenhuisvestingsbeleid is het belangrijk om de trends en ontwikkelingen goed in beeld te hebben. Betrouwbare cijfers vormen daarvoor de kern.

(Productie)afspraken en versterking lokaal overleg
Op lokaal niveau wordt tussen onderwijsinstellingen, gemeenten, huisvesters en huurders gesproken over de lokale ontwikkelingen van studentenstromen en de huisvestingsbehoeften van studenten. Dit kan leiden tot afspraken tussen deze partijen, bijv. over de hoeveelheid woningen die bijgebouwd moeten worden.

Verbetering informatiepositie studenten
De partijen spreken uit dat de informatievoorziening aan (aankomende) studenten op sommige punten nog verbeterd kan worden. Aan onderwijsinstellingen wordt concreet gevraagd om samen met de gemeente de informatievoorziening aan internationale studenten te evalueren en waar mogelijk te verbeteren.

 

Gerelateerd

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Nieuwe besturen ISO en LSVb voor collegejaar 2019-2020

Actualiteit

De besturen van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn op 29 juni jl. officieel gewisseld.

Lees meer

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer