Actualiteit

Actieplan studentenhuisvesting gepresenteerd

Vandaag heeft de Vereniging Hogescholen het convenant studentenhuisvesting 2018-2021 ondertekend. Met de ondertekening van dit actieplan en convenant studentenhuisvesting 2018-2021 committeren 10 partijen zich aan de in dit plan gemaakte afspraken. Daarmee slaan alle partners binnen de keten van studentenhuisvesting de handen in één om een structureel betere aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting te bewerkstelligen.  
 
De betroken instellingen zijn de G4, Het Netwerk Kennissteden, de VSNU, de Vereniging Hogescholen,  Kences, Vastgoed Belang, de LSVb, Nuffic en de ministeries van OCW en BZK. 

Het convenant kent drie inhoudelijke lijnen.

Cijfermatige inzichten vergroten
Voor het ontwikkelen van studentenhuisvestingsbeleid is het belangrijk om de trends en ontwikkelingen goed in beeld te hebben. Betrouwbare cijfers vormen daarvoor de kern.

(Productie)afspraken en versterking lokaal overleg
Op lokaal niveau wordt tussen onderwijsinstellingen, gemeenten, huisvesters en huurders gesproken over de lokale ontwikkelingen van studentenstromen en de huisvestingsbehoeften van studenten. Dit kan leiden tot afspraken tussen deze partijen, bijv. over de hoeveelheid woningen die bijgebouwd moeten worden.

Verbetering informatiepositie studenten
De partijen spreken uit dat de informatievoorziening aan (aankomende) studenten op sommige punten nog verbeterd kan worden. Aan onderwijsinstellingen wordt concreet gevraagd om samen met de gemeente de informatievoorziening aan internationale studenten te evalueren en waar mogelijk te verbeteren.

 

Gerelateerd

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer