Actualiteit

Aandacht voor taalvaardigheid in hoger onderwijs schiet te kort

Er moet meer aandacht komen voor taalvaardigheid in het hoger onderwijs. Die aandacht moet zowel gericht zijn op het wegwerken van tekorten bij startende studenten als op het verhogen van het taalniveau gedurende de opleiding. Dat adviseert de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren in het vandaag verschenen advies ‘Vaart met taalvaardigheid. Nederlands in het hoger onderwijs’. Reinhild Vandekerckhove, voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie, en Lieteke van Vucht Tijssen, lid en oud-voorzitter van die Raad en voorzitter van de werkgroep die dit advies heeft voorbereid, boden het rapport vandaag aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs aan. Bussemaker ontving het advies als voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie, waar ook staatssecretaris Sander Dekker, de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz, deel van uitmaken.

Ad-hoc en te weinig
Kritisch denken, problemen oplossen, communiceren en creativiteit. Deze en andere zogenoemde 21st century skills behoren vandaag de dag thuis in iedere opleiding in het hoger onderwijs. Voorwaarde om deze competenties tot een zeer hoog niveau te kunnen ontwikkelen, aldus het Taalunie-advies, is het beschikken over een uitstekende taalvaardigheid van studenten - en daarmee een uitstekende denkvaardigheid. De opstellers van het rapport concluderen echter dat het niet meer vanzelfsprekend is dat studenten in het hoger onderwijs deze taalvaardigheid op eigen kracht bereiken. Studenten blijken veel moeite te hebben met onder meer analyseren, redeneren en schrijven. Om dat probleem op te lossen moeten hogescholen en universiteiten werk maken van een structureel taalvaardigheidsbeleid in het hoger onderwijs. De onderzoekers stellen vast dat de aandacht voor taalvaardigheid op dit moment echter veelal niet structureel verankerd is in het beleid van instellingen. ‘Die aandacht is nu nog ad hoc en te weinig. En op de weinige plekken waar al wel aandacht is voor taalvaardigheid, is deze vooral gericht op het beginniveau (de taalvaardigheid bij de start) en nog nauwelijks op het bereiken van een hoog eindniveau’, aldus het rapport.

Niet-vrijblijvende afspraken
Het advies benoemt twee concrete aanbevelingen. Allereerst beveelt de Raad aan dat alle instellingen een taalbeleid voor het Nederlands ontwikkelen. Daarin moeten duidelijke doelstellingen staan voor het te bereiken eindniveau van taalvaardigheid, gedifferentieerd naar opleiding/studiegebied. Daarnaast adviseert de Raad om een gemeenschappelijke, internationaal georiënteerde kennisbasis te ontwikkelen over taalontwikkeling. De bijbehorende onderwijsmaterialen (lesmethoden, (digitaal) cursusmateriaal, toetsvoorbeelden) helpen hogescholen en universiteiten bij het efficiënt en effectief inpassen van het beoogde taalbeleid in het curriculum. De Raad dringt er bij zowel de Nederlandse als Vlaamse overheid op aan om over taalbeleid niet-vrijblijvende afspraken te maken met de onderwijs-instellingen

Onderschrijven
Minister Bussemaker zei in een eerste reactie ‘het belang van een goede taalvaardigheid bij studenten in het hoger onderwijs te onderschrijven, zeker vanwege de relatie met de 21ste eeuwse vaardigheden’. Bussemaker zegde toe de aanbevelingen uit dit advies te betrekken bij de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, die zij komende zomer naar de Tweede Kamer wil sturen.

De Vereniging Hogescholen organiseert morgen (4 maart) een #HBOdiscours over taalvaardigheid in het hbo. Eén van de sprekers is Lieteke van Vucht Tijssen van de Taalunie.

Gerelateerd

De Onderwijsraad opent een zeer welkome dialoog

Article

‘De Onderwijsraad opent met het advies “Ruim baan voor leraren” een zeer welkome dialoog die inzet op de kwalitatieve ontwikkeling van het leraarschap voor de lange termijn. Het is een belangrijk advies dat aanzet tot actie en al lopende discussies kan versnellen.’ Dat is de reactie van Nienke Meijer, portefeuillehouder Lerarenopleidingen in het bestuur van de Vereniging Hogescholen en tevens voorzitter van Fontys hogescholen.

Lees meer

De slag om de arbeidsmarkt in de regio een impuls geven

Article

Publiek-private samenwerking versterken, bedrijven aan het roer van Centers of Expertises, een Regionaal Investeringsfonds zoals in het mbo voor het hbo zijn volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO VNI, onder andere nodig om de regionale aansluiting van hogescholen en de arbeidsmarkt een impuls te geven.

Lees meer

Blog: De samenwerking van lerarenopleidingen en scholen

Article

In de educatieve sector, dat wil zeggen de lerarenopleidingen, is sprake van het verschijnsel Opleidingsscholen, dit zijn samenwerkingsverbanden waarbinnen instituten voor de lerarenopleiding samen met schoolbesturen uit het primair, voorgezet en beroepsonderwijs afspraken maken over het samen opleiden van aanstaande leraren.

Lees meer