Actualiteit

16 Centers of Expertise van hogescholen een jaar langer gefinancierd

Vandaag heeft de Minister op de General Assembly, georganiseerd door het Platform Bèta Techniek, bekend gemaakt dat de 16 Centers of Expertise een jaar langer financiering van OCW krijgen. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, is blij dat voor de Centers of Expertise duidelijk wordt dat de financiering nog een jaar aanhoudt. “We hebben de minister in juli verzocht de financiering ook in 2017 te handhaven. De 16 Centers of Expertise die de afgelopen jaren in het kader van de prestatieafspraken geld hebben ontvangen en die allemaal een positieve beoordeling van de Reviewcommissie kregen, hebben nu de tijd om samen met alle stakeholders na te denken over toekomstige vruchtbare arrangementen.”

Later deze week zal de minister haar besluit met betrekking tot alle prestatie afspraken in een brief aan de Tweede Kamer bekend maken.

Centers of Expertise
Sinds 2011 loopt er een pilot met financiering van OCW voor Centers of Expertise, in de context van de prestatieafspraken die met hogescholen zijn gemaakt over de eigen profilering en zwaartepuntvorming. Deze pilot loopt dit jaar af. De Centers of Expertise kwamen voort uit het advies van de Commissie Veerman om tot meer differentiatie in het hoger onderwijs te komen, in samenhang met de regionale economische speerpunten.

Centers of Expertise zijn een nieuwe en ambitieuze samenwerkingsvorm tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven, de overheid en andere publieke instellingen. De Centers of Expertise leggen de verbinding tussen het hoger beroepsonderwijs, de topsectoren en de maatschappelijke uitdagingen door netwerkvorming van lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten.

Drie pionierende Centers of Expertise op het gebied van water, automotive en chemie startten in 2011. In de jaren daarna is er een groot aantal Centers of Expertise bijgekomen. De Centers of Expertise leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van zwaartepunten in onderzoek van hogescholen.

Positieve beoordeling
Onlangs heeft de reviewcommissie de Centers of Expertise positief beoordeeld en de ontwikkelingsfase van de verschillende Centers in kaart gebracht. Op basis van deze beoordeling heeft de minister van OC&W besloten de financiering met een jaar te verlengen, waarbij 2017 benut kan worden om in samenwerking met alle stakeholders na te denken over toekomstige vruchtbare arrangementen. De Centers of Expertise kunnen rekenen op brede waardering vanuit het regionale bedrijfsleven en publieke instellingen.

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer