Thema naar overzicht

CAO en arbeidsvoorwaarden

Sociale partners in het hbo, werkgevers en werknemers, onderhandelen periodiek over een cao voor de ruim 40.000 werknemers in de sector. Met de cao hbo 2012-2013 is een groot aantal gedetailleerde regelingen over scholing en ontwikkeling vervangen door één kaderregeling. Medewerkers en leidinggevenden worden hierdoor uitgedaagd om met elkaar in dialoog te gaan en afspraken te maken die rekening houden met zowel de belangen van de werkgever als die van de medewerker. De paragraaf over professionalisering vormde een eerste stap op weg naar eigentijdse arbeidsrelaties.

Met de cao 2014–2016 is een volgende stap gezet in het realiseren van een moderne cao: voormalige ouderenregelingen zijn omgevormd naar een duurzame-inzetbaarheidsregeling die van toepassing is op alle werknemers, ongeacht leeftijd.

De bovenwettelijke WW vormt het laatste element in het drieluik van de moderniseringsagenda. Sociale partners realiseren zich dat de bestaande boven- en nawettelijke uitkeringen in geval van werkloosheid aan herziening toe zijn. Werkgevers en werknemers gaan daarover in het cao-overleg afspraken maken.

Sociale zekerheid
Het hbo kent naast de wettelijke regelingen op het gebied van de sociale zekerheid die gelden voor alle werknemers in Nederland, zoals de Werkloosheidswet, (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) aanvullende regelingen. De bovenwettelijke werkloosheidsregeling hbo (BWRHBO) is een aanvulling op de WW, zowel in hoogte als in duur, en de Ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling hbo (ZAHBO) op de ZW. Met betrekking tot arbeidsongeschiktheid is er een aanvullende regeling die voor de gehele sector overheid en onderwijs geldt en die als uitgangspunt heeft dat meer werken vanuit een arbeidsongeschiktheidsituatie meer moet lonen.

Toekomst
Voor de langere termijn blijft de aandacht gericht op het realiseren van een kaderstellende cao die hogescholen faciliteert bij het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Het is onze ambitie hogescholen de beschikking te geven over een instrument dat hen maximaal ondersteunt in en maatwerk biedt bij de uitvoering van het primaire proces.
Met betrekking tot de sociale zekerheidsregelingen leggen cao-partijen het accent op het versterken van de professionaliteit van medewerkers, op het door medewerkers gevoeld eigenaarschap van de eigen loopbaan, de duurzame inzetbaarheid en het bieden van adequate bescherming en begeleiding in het geval werkloosheid dreigt. De investeringen van de werkgever zijn vooral gericht op het voorkomen dat de medewerker werkloos wordt. Bij dreigende werkloosheid (collectief of individueel) zijn er effectieve voorzieningen die bemiddelen van werk naar werk en voorzieningen die een adequate inkomensbescherming bieden.


Gerelateerd nieuws

Themabijeenkomst ‘Duurzame inzetbaarheid in beweging’ - Zestor

Actualiteit

Hogescholen bieden ruime mogelijkheden om te werken aan duurzame inzetbaarheid, onder meer via regelingen in de cao op het terrein van duurzame inzetbaarheidsuren, professionalisering en het Livitt-pakket. Toch is het werken aan duurzame inzetbaarheid nog geen vanzelfsprekendheid. Benieuwd hoe collega's duurzame inzetbaarheid oppakken en op zoek naar handvatten om aan de slag te gaan binnen jouw eigen hogeschool? Dan ben je van harte welkom op de themabijeenkomst ‘Duurzame inzetbaarheid in beweging’, dinsdag 11 oktober bij Corpus in Leiden.

Lees meer

Met goedgekeurde modelovereenkomsten zzp’ers behouden voor het hbo

Actualiteit

Ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR-verklaring om zzp’ers in te kunnen huren, heeft het beroepsonderwijs overeenstemming bereikt met de Belastingdienst over twee nieuwe modelovereenkomsten. Deze modelovereenkomsten zijn specifiek gericht op onderwijsgevende werkzaamheden in het mbo en hbo. Voor hogescholen zijn zzp’ers in de rol van vakspecialisten, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs.

Lees meer

Cao-hbo 2016-2017 downloaden

Actualiteit

Op 19 februari jl. bereikten AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO en de Vereniging Hogescholen over deze nieuwe, vooruitstrevende cao in het hbo. De werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen, gingen op 4 maart jl. unaniem akkoord met de nieuwe cao. Op 19 maart jl. stemden de achterbannen van de vakbonden AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en de UNIENFTO eveneens in met de nieuwe cao. De nieuwe cao kent een looptijd van 12 maanden, is ingegaan op 1 april jl. en loopt tot 1 april 2017.

Lees meer

Contactpersoon

Hans   foto 1
Hans Bakker Domein Arbeidsvoorwaarden

Meer informatie