Hoe tevreden bent u met deze pagina?

Bedankt!

Uw feedback is met succes verstuurd.

Feedback?

Thema naar overzicht

CAO en arbeidsvoorwaarden

Sociale partners in het hbo, werkgevers en werknemers, onderhandelen periodiek over een cao voor de ruim 40.000 werknemers in de sector. Met de cao hbo 2012-2013 is een groot aantal gedetailleerde regelingen over scholing en ontwikkeling vervangen door één kaderregeling. Medewerkers en leidinggevenden worden hierdoor uitgedaagd om met elkaar in dialoog te gaan en afspraken te maken die rekening houden met zowel de belangen van de werkgever als die van de medewerker. De paragraaf over professionalisering vormde een eerste stap op weg naar eigentijdse arbeidsrelaties.

Met de cao 2014–2016 is een volgende stap gezet in het realiseren van een moderne cao: voormalige ouderenregelingen zijn omgevormd naar een duurzame-inzetbaarheidsregeling die van toepassing is op alle werknemers, ongeacht leeftijd.

De bovenwettelijke WW vormt het laatste element in het drieluik van de moderniseringsagenda. Sociale partners realiseren zich dat de bestaande boven- en nawettelijke uitkeringen in geval van werkloosheid aan herziening toe zijn. Werkgevers en werknemers gaan daarover in het cao-overleg afspraken maken.

Sociale zekerheid
Het hbo kent naast de wettelijke regelingen op het gebied van de sociale zekerheid die gelden voor alle werknemers in Nederland, zoals de Werkloosheidswet, (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) aanvullende regelingen. De bovenwettelijke werkloosheidsregeling hbo (BWRHBO) is een aanvulling op de WW, zowel in hoogte als in duur, en de Ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling hbo (ZAHBO) op de ZW. Met betrekking tot arbeidsongeschiktheid is er een aanvullende regeling die voor de gehele sector overheid en onderwijs geldt en die als uitgangspunt heeft dat meer werken vanuit een arbeidsongeschiktheidsituatie meer moet lonen.

Toekomst
Voor de langere termijn blijft de aandacht gericht op het realiseren van een kaderstellende cao die hogescholen faciliteert bij het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Het is onze ambitie hogescholen de beschikking te geven over een instrument dat hen maximaal ondersteunt in en maatwerk biedt bij de uitvoering van het primaire proces.
Met betrekking tot de sociale zekerheidsregelingen leggen cao-partijen het accent op het versterken van de professionaliteit van medewerkers, op het door medewerkers gevoeld eigenaarschap van de eigen loopbaan, de duurzame inzetbaarheid en het bieden van adequate bescherming en begeleiding in het geval werkloosheid dreigt. De investeringen van de werkgever zijn vooral gericht op het voorkomen dat de medewerker werkloos wordt. Bij dreigende werkloosheid (collectief of individueel) zijn er effectieve voorzieningen die bemiddelen van werk naar werk en voorzieningen die een adequate inkomensbescherming bieden.


Gerelateerd nieuws

Akkoord cao rijksambtenaren heeft gevolgen voor hogescholen

Actualiteit

Vandaag is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. Doordat een herziening van de pensioenregeling bij het ABP deel uitmaakt van het akkoord heeft het een doorwerking naar andere cao’s bij overheid en onderwijs. De Vereniging Hogescholen heeft met instemming kennis genomen van de wijzigingen die voor de ABP regeling overeen zijn gekomen. Deze dragen bij aan een meer houdbare pensioenregeling en zorgen ervoor dat indexatie van de pensioenen eerder mogelijk zal zijn.

Lees meer

Nieuwe cao-hbo een feit

Actualiteit

Nadat al eerder de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen unaniem ’ja’ had gezegd tegen het principe-akkoord over een nieuwe cao voor het hbo, hebben nu ook de achterbannen van de verschillende vakbonden ingestemd met het principe akkoord. Hiermee is de nieuwe cao-hbo een feit. De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2014 en loopt tot 1 april 2016.

Lees meer

Pensioenakkoord 2014

Actualiteit

Overheids- en onderwijswerkgevers verenigd in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) hebben op 13 november jl. een definitief akkoord bereikt over aanpassing van de ABP pensioenregelingen aan de nieuwe wetgeving die vanaf 2015 voor pensioensparen geldt. Werknemers zullen voortaan minder ouderdomspensioen opbouwen. Daarvoor worden zij gecompenseerd door een lagere premieafdracht en een versterking van het nabestaandenpensioen. De vrijval van werkgeverspremies als gevolg van het akkoord is ingezet voor de loonparagraaf van de nieuwe cao-hbo.

Lees meer

Contactpersoon

Hans   foto 1
Hans Bakker Domein Arbeidsvoorwaarden

Meer informatie